Projekty

1. 6. 2023
Česká ženská lobby získala podporu z programu Operační projekt Zaměstnanost plus na projekt nazvaný Navyšování kapacit ČŽL. Více...
26. 10. 2022
Česká ženská lobby společně s partnerskými organizacemi získala projekt financovaný z Norských fondů, zaměřený na Prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti. Více...
25. 10. 2022
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. Více...
21. 1. 2022
Projekt se zasazuje o posilování genderově citlivých opatření ke snížení negativního dopadu covid-19 na ženy a prosazování genderové rovnosti v České republice.  Více...
1. 7. 2021
Závazkem střešní organizace EWL je zkoumat a zlepšovat, podporovat práci svých členů. Prvním programem je Fond na podporu členství a činností (MASF), který je zaměřen na podporu rozvoje. Více...
5. 5. 2021
Cílem projektu byla podpora systémového a dlouhodobého řešení problému násilí na ženách prostřednictvím ratifikace a implementace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Více...
1. 3. 2021
„Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je název projektu, který realizovala Česká ženská lobby za podpory Fondu soudržnosti, Operační program Technická pomoc (OPTP). Více...
1. 1. 2021
Za práva žen v době pandemické krize je projekt, který od 1. 1. 2021 realizuje Česká ženská lobby. Více...
1. 12. 2020
Neviditelná síla povstává je projekt, který od 1. 12. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.  Více...
18. 11. 2020
Projekt Hlas proti násilí si dává za cíl zlepšit situaci v tématu násilí na ženách a domácího násilí prostřednictvím osvěty a podpory obětí a expertů.  Více...