Kdo jsme

Česká ženská lobby je síť 35 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro porodnictví, pracovní skupina pro ekonomickou rovnost žen a mužů a pracovní skupina pro odstranění násilí na ženách sestávající ze zástupkyň/ců členských organizací České ženské lobby a externích odborníků a odbornic.

Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

  • síťování, kultivace a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací,
  • medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů,
  • lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek,
  • spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny,
  • monitoring v oblasti rovných příležitostí,
  • uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity.