Výbor ČŽL

Marta Smolíková
Předsedkyně
Je odbornicí na kulturní politiku a management umění. Založila ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, a působí v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. Od roku 2008 vede Otevřenou společnost, která realizuje programy a projekty v oblastech přispívajících k budování rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika. Mail: predsedkyne@czlobby.cz, marta.smolikova@osops.cz
Eva Čech Valentová
Vice president
She has been active in the field of migration and integration since 2005, mostly as a project coordinator at the Association for Migration and Integration (SIMI), one of the major Czech non-governmental organisations in these areas. At the policy level, Eva focuses on migrant integration at local level, rights of undocumented migrants and gender in migration. Over the years, Eva has published or edited numerous articles and studies in the concerned matters and has been representing SIMI in several thematic platforms and national or European networks. In 2017, Eva has been designated as an expert for Prague region in a social innovation-oriented project „Cities and inclusive strategies“ and is leading a working group for the priority of mutual coexistence in the framework of the Migrant Integration Strategy of the City of Prague. Mail: valentova@migrace.com
Karolína Nedělová
Členka výboru
The original idea was to establish our organization to help parents balance work and family. The practice shows that when children have more space, it creates a space for their parents. Through our organization we also invited and encourage the man to care for small children. We support paternity leave, and men as professionals in childcare. I would like to help improve the image of parenthood in the Czech Republic. Mail: karolina@prostorprorodinu.cz
Ivana Königsmarková
Členka výboru
Porodní asistentka. V roce 1992 absolvovala dvouměsíční studijní pobyt v Dánsku. Později se podílela na přípravě a realizaci Centra aktivního porodu ve FN Bulovka v Praze. V rámci projektu schváleného nadací Open Society Fund Praha a poté projektu Fontanela podpořeného fondy EU usilovala Ivana o vznik modelového pracoviště komplexní, individuální a standardní péče o ženu, dítě a celou rodinu. Během své profesionální praxe se zúčastnila množství seminářů a kurzů pro porodní asistentky a mezinárodních konferencí doma i v zahraničí. Od roku 1997 vykonávala funkci předsedkyně ČAPA (České asociace porodních asistentek). Po transformaci ČAPA založila UNIPA (Unie porodních asistentek), kde byla prezidentkou. V současné době je viceprezidentkou UNIPA. V souvislosti se vstupem ČR do EU se podílela na tvorbě srovnatelných podmínek pro výkon povolání a postavení českých porodních asistentek ve společnosti. S tím úzce souvisejí také její aktivity legislativní a snaha o to, aby péče o ženu a dítě se v ČR řídila doporučeními WHO. Je členkou pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti.
Jolana Turnerová
Členka výboru
Zakladatelka (v r. 1999) a výkonná ředitelka neziskové organizace Spiralis, z.s. (od r. 2010). Více než 25 let se věnuje vzdělávání a podpoře obzvlášť zranitelných skupin žen (12 000+ absolventek dlouhodbých prodpůrných a vzdělávacích programů Spiralis), profesionalizaci neziskových organizací, posilování jejich stability, udržitelnosti a dobrého jména. Odborná garantka projektu Systémové zajištění sociálního začleňování Odboru (Agentury) pro sociální začleňování MMR. Vede platformu Spektrum rozvoje žen při Spiralis (více než 80 členů a členek) na podporu žen aktivních ve společensky prospěšných aktivitách a Platformu rozvoje NNO, celorepublikovou síť 28 regionálních organizací se zaměřením na zkvalitnění života venkovských a městských oblastí, rozvoj sociálního podnikání v ČR. Členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, kontrolní komise České ženské lobby, expertní skupiny pro sociální podnikání při MPSV, správní rady evropské střešní organizace European Civic Forum, advokační skupiny celonárodní sítě NEON.
Ágnes Němečková
Členka výboru
Od roku 2008 působí v nevládním sektoru. Specializuje se na práva dětí a rodičů, s expertízou na práva dětí v nemocnicích a práva rodičů u porodu. Je matkou dvou dcer a v současné době působí v Českém helsinském výboru, který zastupuje ve Výboru pro práva dětí při úřadu vlády ČR. V roce 2021 se podílela na zavedení zákazu umisťování dětí do tří let do ústavní péče.