Výbor ČŽL

Marta Smolíková
Předsedkyně
Je odbornicí na kulturní politiku a management umění. Založila ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, a působí v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. Od roku 2008 vede Otevřenou společnost, která realizuje programy a projekty v oblastech přispívajících k budování rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika. Mail: predsedkyne@czlobby.cz, marta.smolikova@osops.cz
Eva Čech Valentová
Místopředsedkyně
Působí v oblasti migrace a integrace od roku 2005, a to převážně jako projektová koordinátorka v nevládní organizaci Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Ve své činnosti se specializuje na problematiku pracovní migrace, integrace migrantů na lokální úrovni a gender v migraci, přičemž v těchto oblastech se věnuje i publikační činnosti, sestavuje a pořádá akce pro odbornou i laickou veřejnost či zastupuje SIMI v různých tematických platformách a mezinárodních sítích. Aktuálně expertně spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy v rámci sociální inovace SIMI „Města a inkluzivní strategie“ a je vedoucí pracovní skupiny Soužití ke Koncepci integrace cizinců hl. m. Praha. Mail: valentova@migrace.com
Ivana Königsmarková
Členka výboru
Porodní asistentka. V roce 1992 absolvovala dvouměsíční studijní pobyt v Dánsku. Později se podílela na přípravě a realizaci Centra aktivního porodu ve FN Bulovka v Praze. V rámci projektu schváleného nadací Open Society Fund Praha a poté projektu Fontanela podpořeného fondy EU usilovala Ivana o vznik modelového pracoviště komplexní, individuální a standardní péče o ženu, dítě a celou rodinu. Během své profesionální praxe se zúčastnila množství seminářů a kurzů pro porodní asistentky a mezinárodních konferencí doma i v zahraničí. Od roku 1997 vykonávala funkci předsedkyně ČAPA (České asociace porodních asistentek). Po transformaci ČAPA založila UNIPA (Unie porodních asistentek), kde byla prezidentkou. V současné době je viceprezidentkou UNIPA. V souvislosti se vstupem ČR do EU se podílela na tvorbě srovnatelných podmínek pro výkon povolání a postavení českých porodních asistentek ve společnosti. S tím úzce souvisejí také její aktivity legislativní a snaha o to, aby péče o ženu a dítě se v ČR řídila doporučeními WHO. Je členkou pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti.
Karolína Nedělová
Členka výboru
Vystudovala obor teorie kultury na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK pod vedením Jiřiny Šiklové, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’Avignon (obor Culture et communication). Je certifikovanou koučkou a kvalifikovanou chůvou. Od r. 2008 vede Prostor pro rodinu, z.ú., který se zabývá vzděláváním a službami péče o děti jakožto nástroji pro-rodinné politiky. Mail: karolina@prostorprorodinu.cz
Jolana Turnerová
Členka výboru
Zakladatelka (v r. 1999) a výkonná ředitelka neziskové organizace Spiralis, z.s. (od r. 2010). Více než 25 let se věnuje vzdělávání a podpoře obzvlášť zranitelných skupin žen (12 000+ absolventek dlouhodbých prodpůrných a vzdělávacích programů Spiralis), profesionalizaci neziskových organizací, posilování jejich stability, udržitelnosti a dobrého jména. Odborná garantka projektu Systémové zajištění sociálního začleňování Odboru (Agentury) pro sociální začleňování MMR. Vede platformu Spektrum rozvoje žen při Spiralis (více než 80 členů a členek) na podporu žen aktivních ve společensky prospěšných aktivitách a Platformu rozvoje NNO, celorepublikovou síť 28 regionálních organizací se zaměřením na zkvalitnění života venkovských a městských oblastí, rozvoj sociálního podnikání v ČR. Členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, kontrolní komise České ženské lobby, expertní skupiny pro sociální podnikání při MPSV, správní rady evropské střešní organizace European Civic Forum, advokační skupiny celonárodní sítě NEON.
Ágnes Bučinská Němečková
Členka výboru
Od roku 2008 působí v nevládním sektoru. Specializuje se na práva dětí a rodičů, s expertízou na práva dětí v nemocnicích a práva rodičů u porodu. Je matkou dvou dcer a v současné době působí v Českém helsinském výboru. Je také členkou Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva. V roce 2021 se podílela na zavedení zákazu umisťování dětí do tří let do ústavní péče.