RVUR

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) je poradním orgánem, ale především pracovním orgánem vlády České republiky ve věcech strategického plánování a udržitelného rozvoje. Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003.

V České republice došlo v roce 2014 k obnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Propojuje státní správu a samosprávu se zástupci soukromé, neziskové a akademické sféry. V Radě v současné době zasedá 41 zástupců a zástupkyň nejvýznamnějších institucí a organizací. Činnost Rady vlády se zaměřuje zejména na prosazování principů udržitelného rozvoje a na podporu strategické dimenze v řízení státu. Její role je koordinační i iniciační, koncepční i vyhodnocovací. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů se střednědobými a krátkodobými cíli, tak aby byly v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Vzhledem k rozsahu problémů, které stojí v cestě udržitelnému rozvoji, ustanovila Rada vlády devět výborů a několik pracovních skupin. Výbory vytvářejí síť odborníků a odbornic, která může účinně řešit problémy spojené s udržitelným rozvojem naší společnosti. Vznikají v nich konkrétní návrhy na zlepšení situace. Díky tomu, že neřeší každodenní problémy tak mohou posuzovat problémy v širších souvislostech než je běžné. Snaží se také o pohled do vzdálenější budoucnosti. Otázky jak měřit a vyhodnocovat problémy na naší cestě k udržitelnosti si není možné klást bez přímé vazby na mezinárodní dění. Součástí činnosti Rady vlády je proto i sledování zahraničního dění, trendů a zajímavých témat. Rada spolupracuje například s OSN či OECD.

Strategický rámec 2030

Česká republika 2030 bude strategický rámec stanovující dlouhodobé priority rozvoje České republiky, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Dokument naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který vláda schválila v roce 2010.

Česká ženská lobby se v strategickém rámci 2030 podílí na tématu Rovnost mužů a žen - zamezení násilí na ženách, uznání neplacené práce žen, zajištění péče z veřejných zdrojů, odstranění platové nerovnosti a chudoby žen, podpora zastoupení žen v politice.

Text převzat z rvur.vlada.cz

Více informací: rvur.vlada.cz