UN Women

V červenci 2010 byla na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN vytvořena samostatná organizace UN Women, která představuje specializovaný orgán pro genderovou rovnost a posílení postavení žen. Členské státy OSN tím učinily historický krok k rychlejšímu dosažení cílů organizace v oblasti genderové rovnosti a posílení postavení žen. Vytvoření UN Women se stalo součástí planů reforem OSN. 

Sloučením rozdrobených orgánů tím došlo ke spojení důležité práce čtyř dříve oddělených částí OSN, které se zaměřovaly výhradně na genderovou rovnost a posílení postavení žen:

  • Divize pro pokrok žen (DAW)
  • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen (INSTRAW)
  • Kancelář zvláštního poradce pro genderové otázky a pokrok žen (OSAGI)
  • Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)

 

Hlavními cíli UN Women jsou:

  • Podpora mezivládních orgánů, jako je Komise pro postavení žen, v jejích formulacích politik, globálních standardů a norem.
  • Pomoc členským státům implementovat tyto standardy a poskytovat vhodnou technickou a finanční podporu těm státům, které o takovou podporu požádají, a navazovat efektivní partnerství s občanskou společností.
  • Vést a koordinovat systém OSN pracující na genderové rovnosti, stejně jako prosazovat odpovědnost, mimo jiné prostřednictvím pravidelného monitorování systému – široký pokrok.

 

Naplňování potřeb žen všude na světě

OSN dosáhlo za několik desetiletí významný pokrok ve zlepšování genderové rovnosti, například prostřednictvím mezinárodních dohod jako je Pekingská dohoda a Pekingská akční platforma či Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Genderová rovnost není jen základním lidským právem, ale její naplňování má zásadní socio-ekonomické důsledky. Posilování postavení žen podporuje udržitelný rozvoj a přispívá k ekonomické prosperitě. Genderové nerovnosti jsou ovšem hluboce zakořeněné v každé společnosti. Ženy nemají dostatečný přístup k důstojné práci, čelí pracovní diskriminaci, jsou placeny méně než muži. Ženy také často nemají rovný přístup k základnímu vzdělání a zdravotní péči. Ženy po celém světě čelí násilí a diskriminaci. Jsou podreprezentovány v politických a rozhodovacích procesech. OSN stále stojí před důležitými výzvami, jak posílit globálně genderovou rovnost, zajistit financování agendy genderové rovnosti ve světě a propojení aktivit OSN navázaných na rovnost žen i mužů. UN Women bylo vytvořeno právě ve snaze na tyto výzvy reagovat. Je dynamickým a silným zastáncem žen a dívek, poskytujícím jim mocný hlas na globální, regionální i místní úrovni. UN Women je zakotveno ve vizích rovnosti a v Chartě OSN. Prosazuje mimo jiné:

  • Odstranení diskriminace žen a dívek;
  • Posilování postavení žen;
  • Dosahování rovnosti žen a mužů jako vzájemných partnerů pro rozvoj, naplňování lidských práv, míru a bezpečnosti.

Pro více informací http://www.unwomen.org

(text přeložen z unwomen.org)