RV pro rovnost žen a mužů

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č.1033 ze dne 10. října 2001.

Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovnosti pro žen a mužů. Rada zejména:

 • sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů,závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a dalších;

 • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • projednává a doporučuje vládě ČR základní koncepční směry postupu vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů, zejména prostřednictvím zpracování návrhů týkajících se politik v jednotlivých oblastech rovnosti žen a mužů, návrhů dílčích opatření a podnětů ke zlepšení rovnosti žen a mužů, a to z vlastní iniciativy nebo v rámci úkolů uložených vládou Radě nebo jejímu předsedovi či předsedkyni;

 • zaujímá stanoviska k návrhům vládních, resortních a dalších opatření, která se týkají žen a mužů;

 • hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů v ČR;
 • sleduje naplňování a pomáhá realizaci strategických dokumentů vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů;

 • koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovnosti žen a mužů a okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovnosti žen a mužů;

 • projednává a doporučuje příslušnému ministrovi/příslušné ministryni, případně vedoucí/mu příslušného ústředního orgánu státní správy zaměření dotačních programů na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů;

 • spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast rovnosti žen mužů a s orgány územní samosprávy.

V současnosti jsou při Radě zřízeny následující výbory a pracovní skupiny:

 • Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů;
 • Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách;
 • Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích;
 • Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života;
 • Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů
 • Pracovní skupina k porodnictví
 • Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Usnesením vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 492 byla agenda rovnosti žen a mužů a sekretariát Rady přesunuty z Ministerstva práce a sociálních věcí zpět na Úřad vlády ČR.

Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. V současnosti je předsedou Rady ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů), který je organizační součástí Úřadu vlády.

(Text převzat z www.vlada.cz)

Více informací na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka...