Náš tým

Eva Lukešová
Předsedkyně
Působí v oblasti genderové rovnosti a od roku 2019 zastává pozici ředitelky Genderového informačního centra NORA, o.p.s. Specializuje se na genderově citlivé vzdělávání, genderově podmíněné násilí na výzkumných a akademických institucích a vícenásobnou diskriminaci, včetně romské a LGBTQ+ menšiny. V těchto oblastech se věnuje publikační činnosti, pořádá akce pro odbornou i laickou veřejnost a zastupuje GIC NORA v různých tematických platformách a sítích. Je také vedoucí expertního týmu pro realizaci genderových auditů ve veřejné i soukromé sféře, přičemž má na svém kontě již téměř dvě desítky úspěšně dokončených auditů. Mail: eva.lukesova@gendernora.cz
Markéta Kos Mottlová
Místopředsedkyně
Markéta Kos Mottlová vystudovala magisterské studium politologie na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako genderová expertka, projektová manažerka a lektorka v nevládní organizaci Fórum 50 %, která usiluje o vyšší zastoupení žen v politice. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedá Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Je zástupkyní Fóra 50 % v koalici Social Watch, kde se věnuje tématu feminizace chudoby. Dříve působila jako koordinátorka České ženské lobby. Email: mottlova@padesatprocent.cz
Karolína Nedělová
Členka výboru
Vystudovala obor teorie kultury na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK pod vedením Jiřiny Šiklové, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’Avignon (obor Culture et communication). Je certifikovanou koučkou a kvalifikovanou chůvou. Od r. 2008 vede Prostor pro rodinu, z.ú., který se zabývá vzděláváním a službami péče o děti jakožto nástroji pro-rodinné politiky. Mail: karolina@prostorprorodinu.cz
Nika Mazániková
Členka výboru
Nika Mazániková od roku 2018 působí v organizaci NESEHNUTÍ, kde zastává pozici koordinátorky týmu F*ÉRA, který se věnuje zejména genderově citlivému vzdělávání, sexuální výchově, partnerským vztahům studujících a prevenci genderově podmíněného násilí. Ve své práci se soustředí zejména na oblast respektu, rovnosti, svobody, wellbeingu a genderové citlivosti ve vzdělávání a na oblast komunikace těchto témat směrem k širší veřejnosti prostřednictvím médií a sociálních sítí. Zastupuje NESEHNUTÍ ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV) a Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Je expertkou na občanské kampaně a na psychologii publika na sociálních sítích. V oblasti genderu ji nejvíce zajímá distribuce péče a emoční práce a s tím spojená distribuce moci a zdrojů ve společnosti. e-mail: nika@nesehnuti.cz
Johana Jonáková
členka výboru
Johana Jonáková je expertkou na rovné příležitosti žen a mužů a na sociální integraci s odbornou praxí v neziskové sféře a ve státní správě. Má vystudovanou Fakultu sociálních věd, obor německá a rakouská teritoriální studia. Od roku 2017 pracuje v Gender Studies, o.p.s., kam nastoupila jako vedoucí týmu genderových auditů. V roce 2022 převzala funkci ředitelky organizace. Mezi její témata patří trh práce, flexibilita a genderové audity, ale rovněž historie z ženské perspektivy. johana.jonakova@genderstudies.cz