Náš tým

Eliška Kodyšová
předsedkyně
Ředitelka spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejprve jednooborou psychologii (Mgr., PhDr.), a posléze sociální psychologii (Ph.D.). V rámci České ženské lobby i Aperia se věnuje otázkám informované volby v těhotenství a při porodu, a dále sociálním a ekonomickým těžkostem, kterým čelí ženy, zejména sólo matky, v souvislosti s rodičovstvím. V městě, kde žije, se angažuje v tvorbě komunální rodinné politiky.
Kateřina Hodická
místopředsedkyně
Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu. Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 2011. Je členkou Genderové expertní komory a podílí se na realizaci projektů zaměřených na podporu genderové rovnosti, a to i na mezinárodní úrovni.
Eva Čech Valentová
členka výboru
Působí v oblasti migrace a integrace od roku 2005, a to převážně jako projektová koordinátorka v nevládní organizaci Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Ve své činnosti se specializuje na problematiku pracovní migrace, integrace migrantů na lokální úrovni a gender v migraci, přičemž v těchto oblastech se věnuje i publikační činnosti, sestavuje a pořádá akce pro odbornou i laickou veřejnost či zastupuje SIMI v různých tematických platformách a mezinárodních sítích. Aktuálně expertně spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy v rámci sociální inovace SIMI „Města a inkluzivní strategie“ a je vedoucí pracovní skupiny Soužití ke Koncepci integrace cizinců hl. m. Praha.
Lenka Formánková
členka výboru
Pracuje v Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v. i. od roku 2008. Získala tituly v oborech sociální politika a sociální práce a psychologie. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu sociální politiky v českém a mezinárodní kontextu a studiu genderových vztahů na trhu práce a v rodině. Je spoluautorkou knihy Pracovní dráhy žen (2011) a Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti (2014). Podílela se na mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektech zaměřených na otázku genderové rovnosti, participaci žen na trhu práce a slaďování práce a rodiny. Od roku 2017 vede výzkumný projekt Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice podpořený Grantovou agenturou České republiky. Mezi lety 2015 a 2017 působila jako členka expertní komise pro rodinnou politiku na MPSV, kde vedla pracovní skupinu zaměřenou na flexibilitu na trhu práce. Je členkou Taos Institutu, organizace zaměřené na aplikaci teorií sociálního konstrukcionismu ve výzkumu a praxi.
Johanna Nejedlová
členka výboru
Spoluzakladatelka spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí. Českou ženskou lobby zastupuje u Evropské ženské lobby v rámci skupiny Observatory on violence on women. Působí také jako publicistka. Věnuje se především tématům ženských práv a xenofobie.
Marta Smolíková
členka výboru
Je odbornicí na kulturní politiku a management umění. Založila ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, a působí v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. Od roku 2008 vede Otevřenou společnost, která realizuje programy a projekty v oblastech přispívajících k budování rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika.