Evropská ženská lobby

Evropská ženská lobby (EWL) je největší sítí ženských a genderových organizací v Evropské unii, která hájí práva žen a prosazuje rovné příležitosti žen a mužů. Mezi členské organizace EWL patří organizace ze všech 28 členských států, včetně 3 kandidátských zemí a 20 celoevropských organizací, které dohromady čítají více než 2500 organizací.

Posláním sítě je prosazovat skutečnou rovnoprávnost žen a mužů ve všech oblastech veřejného a soukromého života v zemích Evropské unie. Vycházíme z vize Evropské unie jako demokratického a mírového společenství, které ctí lidská práva, mír a hodnoty jako solidaritu a rovnost.

Principy a vize EWL

Evropská ženská lobby usiluje o to, aby Evropská unie byla mírovým, demokratickým, a sociálně založeným společenstvím, které uznává lidská práva, rovnost a solidaritu v Evropě a ve světě. V tomto společenství mají ženy a muži stejná práva a jsou rovnoměrně zastoupeni v rozhodovacích procesech, mají rovný přístup k sociálním, kulturním a ekonomickým zdrojům a možnostem vlastního rozvoje v k různýchm společenských a soukromých rolíchm v  rodině a společnosti, a jsou rovnoměrně zastoupeni v rozhodovacích procesech.

EWL ve své činnosti uplatňuje feministické přístupy a řídí se následujícími principy:

 • Rovnost – mezi ženami a muži ve všech oblastech veřejného a soukromého života;
 • Solidarita – se všemi ženami a muži, kteří čelí diskriminaci, násilí, útlaku či sociálnímu vyloučení; 
 • Respekt k rozdílům mezi lidmi a jejich rozmanitosti; 
 • Rovnost – v rozhodovacích procesech; 
 • Svoboda – všech žen rozhodovat o svém životě a o svém těle v souladu se svým přesvědčením; 
 • Mír – hlásíme se ke kultuře míru; 
 • Spravedlnost – pro všechny bez rozdílu; 
 • Emancipace – všech žen; 
 • Spolupráce a hledání společných řešení – jsou našimi vůdčími principy při řešení konfliktů a názorových střetů; 
 • Zodpovědnost – k sobě navzájem, k těm, které zastupujeme, a k našim sponzorům; 
 • Otevřenost a transparentnost – naší komunikace, pracovních postupů a metod; 
 •  Nezávislost – na náboženských či politických entitách. 
   

Cíle a poslání EWL:

Posláním EWL je prosazovat rovnoprávnost mezi ženami a mužůi, hájit práva žen ve všech oblastech veřejného a soukromého života, usilovat o ekonomickou a sociální spravedlnost provůči ženyám s respektem k jejich odlišnostemv celé jejich rozmanitosti a vymýtit odstranit všechny formy násilí 

mužů  na ženách. Ve spolupráci se svými členskými organizacemi uplatňuje EWL demokratické principy. Společně se svými členskými organizacemi nimi pak EWL sleduje úrovně agendu genderové rovnosti v jednotlivých zemích, prosazuje genderový mainstreaming a usiluje o nastolení paritní 

demokracie a prosazení ženskoprávních principů perspektivy práv žen do evropských politik ve všech oblastech a na všech úrovních.

Díky své široké členské základně Evropská ženská lobby: 

 • podporuje vyvážené zastoupení členských organizací z různých oblastí EU a jejich zapojení se do boje za rovnoprávnost mezi ženami a mužůi; usiluje o systematickou a demokratickou výměnu zkušeností mezi členskými organizacemi v zájmu budování udržitelného a účinného ženského hnutí v rámci Evropy; 

 • usiluje o systematickou a demokratickou výměnu zkušeností mezi členskými organizacemi v zájmu budování udržitelného a účinného silného ženského hnutí v analyzuje, monitoruje a hodnotí evropské politiky, které se týkají žen, a pravidelně je připomínkuje vzhledem ke strategickým cílům EWL, principům rovnoprávnosti a vzhledem k mezinárodním úmluvám jako CEDAW, Pekingská akční platforma a Rozvojové cíle tisíciletí OSN; 

 • mobilizuje členské organizace a nabízí jim informace, lobbistické nástroje, možnosti vzdělávání a vzájemného dialogu, aby byly lépe připraveny na za účelem ovlivňování, spoluvytváření, uplatňování a monitoringu evropských politik na národních úrovních;

 • analyzuje, monitoruje a hodnotí evropské politiky, které se týkají žen, a pravidelně připomínkuje ve vztahu kevzhledem ke strategickým cílům EWL, principům rovnoprávnosti a vzhledem k mezinárodním úmluvám (např. jako CEDAW, Pekingská akční platforma, Rozvojové cíle tisíciletí OSN, Cíle udržatelného rozvoje)

 • zajišťuje, aby byly zohledňovány potřeby, názory a, zkušenosti různých skupin žen a aby byly odstraňoványa nerovnosti, se kterými se setkaly různé skupiny žen v různých životních obdobích.

Evropská ženská lobby uplatňuje výše popsaná hlediska také ve svém vnitřním řízení, při rozvoji organizace a ve vztazích s partnerskými organizacemi, které zastupují ženy, jež čelí několikanásobné diskriminaci nejen v Evropské unii.