UPR OSN

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň jednou UPR podrobeny (2008-2011) a v současné době probíhá druhé kolo přezkumů (2012-2016). Situace v České republice byla posuzována v letech 2008a 2012, třetí přezkum se uskuteční v roce 2017. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější a navrhují nejvyšší počet doporučení.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání) a bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout. Samotná implementace přijatých doporučení však není právně závazná.