CEDAW OSN

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1979. Obsahuje preambuli a 30 článků, které definují, co všechno představuje diskriminaci žen. Navrhuje také postupy, jak tuto diskriminaci na úrovni jednotlivých států odstranit. Přijetím Úmluvy se státy zavazují provést řadu opatření k odstranění diskriminace žen ve všech formách.

Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen byl založen v roce 1982 a tvoří jej 23 expertek a expertů z různých zemí. Výbor se schází dvakrát ročně k posouzení a projednání národních zpráv signatářských států a vydání doporučení pro jednotlivé státy.

Československá socialistická republika podepsala Úmluvu v Kodani dne 17. července 1980. Ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikaci prezidentem uložena dne 16. února 1982. V platnost vstoupila v souladu se svým článkem 27 odst. 2 dnem 18. března 1982. Ve Sbírce zákonů byla publikována jako vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 62/1987 Sb.

Po rozdělení ČSFR k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně Úmluvy. Tím se zavázala začlenit principy rovnosti mužů a žen do české ústavy a související národní legislativy a v praxi tuto rovnost naplňovat.

V roce 1999 přijalo valné shromáždění tzv. Opční protokol složený z 21 článků, který vstoupil v platnost 22. prosince 2000. Jeho ratifikací státy uznávají pravomoc Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen v rámci své působnosti přijímat a posuzovat stížnosti jednotlivců i skupin. Česká republika podepsala Opční protokol 10. prosince 1999 a ratifikovala 26. února 2001. Protokol platí pouze pro státy, které jej přijaly (a přijaly i samotnou Úmluvu) a zahrnuje dvě procedury:

1) Oznamovací procedura umožňuje jednotlivým ženám nebo skupinám žen podat stížnost na porušování práv, která jsou Úmluvou zajištěna. Výbor však podnět projednává pouze při splnění určitých podmínek, například vyčerpání všech možností dosáhnout nápravy na úrovni státu.
2) Vyšetřovací procedura umožňuje Výboru vyvolat vyšetřování závažného nebo systematického porušování práv žen.

Protokol obsahuje také možnost odstoupení "opt-out", trvalou výjimku, která státům při ratifikaci nebo přistoupení umožňuje prohlásit, že nepřijímají vyšetřovací proceduru. Článek 17 explicitně říká, že stanovené smluvní podmínky není možné nijak omezit.

Dokumenty ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

V roce 2015 vydala Česká ženská lobby  Stínovou zprávu, která se soustředí na šestou periodickou zprávu České republiky o plnění závazků plynoucích z ratifikované Úmluvy OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Následně na to, v únoru 2016 pak tuto zprávu představila i na půdě OSN v
V roce 2010 se účastnily předsedkyně a místopředsedkyně  České ženské lobby  Alexandra Doleželová a Eva Kavková zasedání Výboru CEDAW v Ženevě. Na veřejném slyžení představily Stínovou zprávu ČŽL k 4. a 5. periodické zprávě České republiky a také se setkaly na neformální schůzce s členkami a členy