Historie ČŽL

Vznik

U vzniku České ženské lobby stály tři nestátní neziskové organizace (Český svaz žen, Unie katolických žen a Gender Studies), které se spojily pro připomínkování vládních dokumentů, a které chtěly vytvoření vládní instituce, která by se zabývala rovností žen a mužů. Jejich snaha byla úspěšná a v roce 2001 vznikla pod Ministerstvem práce a sociálních věcí Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, ve které byly zastoupeny i zástupkyně nestátních neziskových organizací (dále NNO). Touto aktivitou byla započata spolupráce ženských NNO.

Unie katolických žen byla ještě před vstupem České republiky do Evropské unie kontaktována evropskou sítí Evropské ženská loby (EWL), která oslovila kandidátské země a vyzvala je k založení národních síťujících oranizací. V létě 2004 se výše uvedené NNO rozhodly národní koordinaci založit a vyzvaly další organizace k připojení do vytvářející se české sítě, která by byla členskou organizací Evropské ženské lobby. Česká ženská lobby se stala oficiální členkou EWL v roce 2005.

Vývoj

V roce 2008 jsme vytvořily strategii ČŽL na následující období a proběhla registrace ČŽL jako samostatného právního subjektu. V letech 2008 - 2009 jsme systematicky lobbovaly za přijetí antidiskriminačního zákona, spolupracovaly s Evropskou ženskou lobby, a v návaznosti na strategické setkání žen WOMPASS vypracovala postoj k finanční krizi.

V březnu 2009 se předsedkyně České ženské lobby, Alexandra Jachanová Doleželová, zúčastnila 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen. V období od října 2008 - do června 2009 jsme realizovaly projekt Prosazování genderové rovnosti v období CZ PRESS. V prosinci 2009 jsme uspořádaly konferenci Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech: Konference o naplňování rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a č.1820 o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů.

V období od ledna 2010 – do června 2010 jsme realizovaly projekt ke 100. výročí Mezinárodního dne žen. Chtěly jsme oslavami MDŽ, které proběhly v týdnu od 8.3. – 12.3. v Praze, upozornit na mezinárodní závazky a listiny, které Česká republika podepsala a které jsou základním stavebním kamenem pro dodržování rovnosti žen a mužů v ČR i po celém světě. 

V letech 2010, 2015 a 2020 jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi alternativní zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. V letech 2010 a 2016 jsme představily na půdě OSN Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen své prohlášení, které z alternativní zprávy vychází.

V roce 2014 - 2016 jsme realizovaly úspěšný partnerský projekt Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů (Dejme ženám šanci). V rámci projektu  vznikla Genderová expertní komora a byl uspořádán v pořadí druhý Kongres žen v Praze. Výčet hlavních výstupů a úspěchů projektu je možné nalézt zde.

V roce 2016 vznikl v rámci ČŽL sekretariát, který zajišťuje strategické vedení sítě a participativní koordinaci práce členských organizací. Sekretariát spolupracuje se státní správou, zejm. s Úřadem vlády v rámci Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj, včetně příslušných výborů. 

ČŽL a další organizace hájící práva žen včetně těch, které s oběťmi násilí přímo pracují, lobbovaly za podepsání a přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Českou vládou. Organizace zároveň téma zviditelnily v kampaních #ZaIstanbul a “Stop násilí na ženách”. ČŽL s Amnesty International také představily výzkum Problematika násilí na ženách optikou české populace. V roce 2016 díky činnosti ČŽL a spolupracujících organizací ČR úmluvu nakonec podepsala, ale nedošlo k jejímu přijetí. ČŽL spolu s Amnesty International v roce 2018 nasbírala přes 10 000 podpisů za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a vystoupily na veřejném slyšení v poslanecké sněmovně. V letech 2016 - 2022 ČŽL nadále pokračuje společně s dalšími organizacemi v aktivitách vedoucích k její ratifikaci (kampaň Hlas proti násilí). 

V letech 2018 - 2021 realizovala výzkumný projekt s názvem Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce v rámci, kterého analyzovala nastavení financování tématu rovnosti žen a mužů z evropských fondů. ČŽL předložila doporučení sloužící k zlepšení nastavení systému a spolupráce pro efektivnější naplňování Dohody o partnerství a horizontálního principu rovnosti žen a mužů ve výzvách ESF.

Historie Výkonného výboru

2012 - 2014 

Předsedkyně: Jana Smiggles Kavková

Místopředsedkyně: Zora Javorská

Členky výboru: Zuzana Uhde, Eva Kavková, Helena Skálová, Marie Marvanová

2014 - 2016 

Předsedkyně: Jana Chržová 

Místopředsedkyně: Eva Kavková 

Členky výboru: Zuzana Uhde, Petra Havlíková, Jana Smiggles Kavková, Helena Skálová

2016 - 2018

Předsedkyně: Jana Smiggels Kavková

Místopředsedkyně: Helena Skálová

Členky výboru: Eva Kavková, Kateřina Hodická, Petra Havlíková, Petra Kubálková

2018 - 2020

Předsedkyně: Eliška Kodyšová

Místopředsedkyně: Kateřina Hodická

Členky výboru: Lenka Formánková, Johanna Nejedlová, Marta Smolíková, Eva Čech Valentová 

2020 - 2022

Předsedkyně: Marta Smolíková 

Místopředsedkyně: Eliška Kodyšová 

Členky výboru: Karolína Nedělová, Johanna Nejedlová, Eva Čech Valentová, Michaela Bernardová