Hájíme práva žen v České republice 2015

Hájíme práva žen v České republice 2015

19. 8. 2015

Česká ženská lobby v letech 2014 - 2016 realizovala projekt „Hájíme práva českých žen v České republice“, projekt řešil otázku genderové rovnosti ve společnosti a to prostřednictvím monitoringu a lobbingu v oblasti rovnosti žen a mužů, lobbingem za ratifikaci mezinárodní Istanbulské úmluvy, která zlepší postavení žen, jež čelí násilí, a pořádáním řady happeningů (MDŽ, One Billion Rising) a akcí s cílem upozorňovat na aktuální genderové problémy a na práva žen na veřejnosti.

V rámci České ženské lobby je aktivní "porodnická" pracovní skupina, která sdružuje neziskové organizace, které se v rámci projektu podílely na Systémové změně českého porodnictví.

Dále v rámci projektu vznikla Genderová expertní komora ČR (GEK ČR), která představuje nezávislou platformou pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou. Poskytujeme analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí mužů a žen a garantuje odbornou expertízu členek a členů v oboru. Cílem GEK ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků.

Díky podpoře Norských fondů a OSF se uskutečnil druhý ročník Kongresu žen v červnu 2015, s názvem „Ženy a média“. V rámci něj kolegyně z Kongresu žen, z. s. připravily bohatý program za účasti českých i zahraničních novinářek, otevřely kavárny pro blogerky i ženy ze sociálních sítí, roztančily Náměstí Míru a inspirovaly stovky žen i mužů. Výsledkem je DESATERO KONGRESU ŽEN 2015 „ŽENY A MÉDIA“. V roce 2016 pak započaly přípravu dalšího ročníku konresu plánovaného na rok 2017.

Hlavní výstupy/úspěchy projektu:

 • spolupráce na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice
 • kampaň Stop.cz za podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbuslké úmluvy), jež byla podepsána 2. května 2016
 • vydání Stinové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR (ke stažení zde)
 • vydala Shadow report a účastnila se zasedání CEDAW 2016 v Ženevě, kde lobbovala za naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)
 • vznik Genderové expertní komory ČR
 • práce na systémové změně českého porodnictví (obnovení pracovní skupiny při Úřadu vlády) 
 • internetové stránky www.normalniporod.cz - rozcestník informací, poraden tiskových zpráv a pozvánek na happeningy.
 • Světový týden respektu k porodu 2015 a 2016 v Praze a Brně a v roce 2016 rovněž seminář pro organizátorky Světového týdne respektu k porodu v dalších městech
 • spolupráce na tradiční otevřené konferenci Aktivní rodičovství v Brně
 • zrealizovali jsme mediální kampaně a happeningy, které zviditelňovaly téma RP v médiích (u příležitosti MDŽ, One Billion Rising, Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů a Mezinárodního dne migrantů a migrantek, Mezinárodního dne proti násilí na ženách)
 • druhý ročník Kongresu žen 2015 na téma "Ženy a média"
 • navázání nových partnerství v rámci iniciativy "Měj se k světu" - český příspěvek k cílům pro udržitelný rozvoj 

Realizátor projektu: Česká ženská lobby

Partneři s finanční účasti: Socilogický ústav Akademie věd ČR, Kongres žen

Partneři bez finanční účasti: Fakulta humanitních studií University Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266
Web: www.czlobby.cz

Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

  

19. 8. 2015
Po obrovském úspěchu prvního ročníku, se v pražském Národním domě na Vinohradech uskuteční v sobotu 20. června 2015 další Kongres žen. Hlavním tématem druhého ročníku jsou „Ženy a média“. Více...
19. 8. 2015
Koordinátorem je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., s podporou Fakulty humanitních studií UK a Fakultou sociálních studií MU. Více...
19. 8. 2015
V rámci České ženské lobby existuje pracovní skupina pro otázky porodnictví, která sdružuje neziskové organizace, které si kladou za cíl zlepšit situaci v českém porodnictví. V rámci projektu dosáhla řady úspěchů. Více...