1. 6. 2024
Česká ženská lobby bude realizovat projekt zaměřený na posílení zastoupení žen v politice Více...
26. 2. 2024
Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu?  Více...
2. 11. 2023
Česká ženská lobby je partnerská organizace na projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích, financovaném z Norských fondů.  Více...
1. 11. 2023
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. Více...
1. 6. 2023
Česká ženská lobby získala podporu z programu Operační projekt Zaměstnanost plus na projekt nazvaný Navyšování kapacit ČŽL. Více...
26. 10. 2022
Česká ženská lobby společně s partnerskými organizacemi získala projekt financovaný z Norských fondů, zaměřený na Prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti. Více...
25. 10. 2022
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. Více...
21. 1. 2022
Projekt se zasazuje o posilování genderově citlivých opatření ke snížení negativního dopadu covid-19 na ženy a prosazování genderové rovnosti v České republice.  Více...
5. 5. 2021
Cílem projektu byla podpora systémového a dlouhodobého řešení problému násilí na ženách prostřednictvím ratifikace a implementace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Více...
1. 3. 2021
„Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je název projektu, který realizovala Česká ženská lobby za podpory Fondu soudržnosti, Operační program Technická pomoc (OPTP). Více...