Aktivity České ženské lobby

Placeholder

Aktivity České ženské lobby

19. 7. 2021

Česká ženská lobby velmi aktivně pracuje na naplnění cílů Pekingské platformy, především poskytuje podporu 36 členským organizacím v dosahování společných cílů a vzájemné spolupráci, abychom byli schopni vyřešit problémy, kterým ženy čelí a celkově zlepšit jejich situaci. Finanční podpora, kterou jsme obdrželi, nám pomohla financovat základní fungování a částečně spolufinancovala i naše probíhající projekty. 

Peníze z fondu využila ČŽL na pořádání událostí, dokončení důležitých projektů. Jmenovitě, Česká ženská lobby uspořádala Valnou hromadu, připravila akční plán, vymyslela a  zrealizovala projekty chránící práva žen a podporovala své členské organizace v podobných aktivitách. Také zhodnotila dění posledních pěti let a vytvořila stínový report CEDAW. ČŽL také uspořádala neformální evaluační setkání a přidala se také k happeningu za redefinici násilý. 

Přes všechny překážky, které současná pandemie představuje, se České Ženské Lobby podařilo zorganizovat úspěšnou valnou hromadu za přítomnosti členských organizací. Valná hromada se uskutečnila  25 května 2021 a zúčastnilo se 27 reprezentantek členských organizací (z celkových 36) a 4 zástupkyně kanceláře ČŽL. Podařilo se realizovat všechny aktivity - prezentace akčního plánu, aktivit a projektů ČŽL, či hlasování o důležitých dokumentech. V odpolední části jsme připravily diskuzi a networking v menších skupinách. 

Akční plán 2021 České ženské lobby představuje hlavní cíle celé organizace. Naše priority jsou v souladu s hodnotami Pekingské platformy, přičemž také zdůrazňují důležité lokální problémy. Akční plán obsahuje interní procesy, jako je vývoj datové platformy, posilování participace členských organizací a zapojení do Evropské ženské lobby, advokační aktivity v oblastech osobní svobody, zdraví a bezpečí žen, plná a rovná participace žen a mužů ve všech sférách společnosti a další obecné cíle. Důležitou součástí naší práce je i fundraising pro naše advokační aktivity, vývoj datové platformy, spolupráce se členskými organizacemi a PR a komunikace. Náš hlavní cíle, kterého chceme dosáhnout v roce 2021 je zmenšení nerovnosti mezi ženami a mužů v oblasti péče a zvýšení povědomí a porozumění genderové rovnosti a její výhody pro společnost. 

Projekty, které jsme na valné hromadě prezentovaly, představují hlavní aktivity České ženské lobby posledních měsíců. Naše projekty reflektují nejdůležitější oblasti o které se Pekingská platforma snaží, především práva žen, násilí páchané na ženách, ženy a zdravotnictví a ženy a ekonomika. České ženské lobby se daří dělat v těchto oblastech pokroky.  Jmenovitě jde o tyto projekty:

Hájíme práva žen v době pandemické krize” je projekt, který se soustředí na rovná genderová práva na všech úrovních, především v důsledku pandemické krize a na naplnění cílů Strategie rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky. 

“Hlas proti násilí” je koalice České ženské lobby, Amnesty International České republika a Konsentu. Koalice Hlas proti násilí cílí na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Celá evaluace je dostupná na webu ČŽL

“Neviditelná síla” je projekt soustřeďující se na ženy migrantky a romky ve společnosti. Hlavní cíl programu je bojovat proti nenávisti proti romům, xenofobii a rasismu, eliminovat předsudky proti marginalizovaným skupinám žen a podpořit romky a migrantky. Článek o výsledcích projektu je k nalezení zde