Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce

Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce

1. 3. 2021

„Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je název projektu, který od 1. března realizuje Česká ženská lobby za podpory Fondu soudržnosti, Operační program Technická pomoc (OPTP).

Cílem projektu bylo vyhodnocení výsledků a cílů Dohody o partnerství (DoP) v oblasti rovnosti mužů a žen v programovém období 2014 až 2020. Východiskem byla DoP, která identifikuje podporu rovnosti mezi muži a ženami a nediskriminaci jako jednu ze základních priorit zajišťujících provázanost se strategií Evropa 2020. Mezi hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje popsané v tomto dokumentu patří obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce.

Jaké aktivity v projektu byly realizovány?

1. Teorie změny systému

Prozkoumání hierarchie vztahů DoP-OP-Výzva-Projekt u všech relevantních výzev. Analýza dokumentůbude měla za cíl zmapovat propojení podpořených projektů a jejich vazbu na nastavené výzvy a výstupem je zhodnocení zaměření výzev versus podoba podpořených projektů v kontextu DoP.

2. Vyhodnocení Dohody o partnerství

Zhodnocení zkušeností s vypsanými výzvami příjemci/kyněmi a realizátory/kami projektů. Výstupem je subjektivní hodnocení vlivu projektů a nástrojů OP na postavení žen a mužů na trhu práce a diskuse k hodnocení vlivu projektů a nástrojů OP, dopadu výzev, projektů a aktivit či nástrojů na rovnost žen a mužů na trhu práce, plus mapování bílých míst v tématech výzev.

3. Vliv konkrétních projektů na rovnost žen a mužů - příklady z praxe/case studies

Hodnocení dopadu vybraných projektů na rovnost žen a mužů. Analýza se zaměřila na to, jak konkrétní projekty přispěly k naplňování cíle DoP skrze vnímání zaměstnanců/kyň projektu a cílové skupiny projektu. Cílem bylo získat subjektivní hodnocení vlivu projektů na společenskou změnu se záměrem získat příklady dobré a špatné praxe.

4. Hodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v projektech

Hodnocení dopadu horizontálního principu rovnosti žen a mužů na naplňování rovnosti žen a mužů na trhu práce. Na základě analýzy horizontálních principů ve schválených projektech jsem získali přehled příkladů aplikace a naplňování HP, které byly podkladem k diskuzím o dopadech HP na rovnost žen a mužů. Výstupem je návrh nastavení funkního systému aplikace horizontálních principů v rámci výzev ESF.

5. Systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci ESIF fondů

Vytvoření univerzální metodiky pro průběžné, systematické a efektivní mapování znalostí příjemců o dopadu podpořených OP projektů a horizontálních principů na rovnost žen a mužů v České republice.

6. Zpracování závěrečné zprávy projektu.

 

Název projektu:

"Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce", registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000127

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

                             Web: www.czlobby.cz

Výstupy projektu: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordin...

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikační číslo: EIS CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000127
Program 11704 - Operační program Technická pomoc 2014-2020