TZ: MPSV škrtá rovnost žen a mužů

Placeholder

TZ: MPSV škrtá rovnost žen a mužů

9. 5. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že plánuje přesunout 1.8 miliardy korun určených Operačním programem zaměstnanost na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce na jiné oblasti.

Jde o další pokus, jak paralyzovat podporu rovnosti žen a mužů v ČR. Koncem roku 2017 sněmovna projednávala návrh poslance ODS Jakuba Jandy na převod prostředků určených na podporu rovnosti žen a mužů na sport. ČR vydává ročně na podporu základního předpokladu demokratické společnosti v podobě rovnosti žen a mužů ze státního rozpočtu pouhých 7 milionů korun. Sněmovna naštěstí převod této kapky do miliardového rybníku neschválila.

Aktuální plán MPSV je pokusem škrtnout podporu rovnosti žen a mužů financovanou z prostředků EU. Návrh počítá s bezprecedentním převodem všech prostředků s výjimkou financí určených na podporu dětských skupin.

„Na navrhovaný přesun finančních prostředků negativně doplatí lidé, kteří jsou z důvodů svých závazků nebo jiných charakteristik na trhu práce ohroženi, jako jsou lidé pečující o jiné závislé osoby, rodiče s malými dětmi, samoživitelky/lé, rodiče vracející se na trh práce po návratu z rodičovské, lidé v předdůchodovém věku či ženy 55 plus.“ říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Neodůvodněný plán povede k dalšímu poklesu celkových ukazatelů genderové rovnosti, podle nichž se Česká republika v mezinárodních srovnáních již dnes propadá. Jak Gender Equality Index vytvářený institutem EIGE1, tak Gender Gap Index vytvářený Světovým ekonomickým fórem2 jasně ukazují, že rovnost žen a mužů se v uplynulých letech v ČR dokonce zhoršila (podle druhého indexu meziročně dokonce o 11 míst až na 88. místo, což nás řadí mezi rozvojové země).

Oba indexy se přitom shodují, že hlavní příčinou špatného hodnocení genderové rovnosti v České republice je nerovné postavení žen a mužů na trhu práce. České ženy například v průměru dosahují o 22 % nižších platů než muži. Obory jako zdravotnictví a školství jsou dlouhodobě podfinancované. Dalším problémem, na který upozorňují indexy, je velmi nízký počet českých žen v rozhodovacích pozicích ve firmách. Různé bariéry, včetně nedostatku mateřských školek a nedostatku flexibilních a zkrácených úvazků, brání českým ženám v kariérním postupu.  Důsledkem jsou negativní dopady na životní úroveň žen v produktivním a důchodovém věku, kdy jsou výrazně více ohroženy chudobou. To je zvláště rizikové proto, že převládají jako primární pečovatelky o děti, a to zvláště v neúplných rodinách. Trpí tak nejen ženy, ale také a zejména jejich děti, jejichž šance na úspěšný a spokojený život jsou výrazně ohroženější.

Návrh realokace zdrojů nebyl konzultován se sociálními partnery ani zástupci občanské společnosti. Jde o nekoncepční návrh, který je v rozporu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 20203 a v rozporu s cíli Operačního programu zaměstnanost. Návrh ohrozí existenci řady nevládních organizací, které zajišťují podporu a servis potřebným cílovým skupinám. Již dříve nebyly všechny potřebné projekty podpořeny - dotační výzvy na soutěžní projekty v této oblasti byly charakteristické převisem poptávky - dle plánu pak nebudou podpořeny žádné.

Návrh je nehospodárný, neboť bude devalvovat výstupy a úspěchy dříve financovaných projektů, které nebude možné dále udržet. Návrh je nehospodárný, protože každá dodatečně pracující žena znamená pro státní rozpočet průměrně 150 000,-Kč na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění. Návrh přispěje k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, na který si stěžují zaměstnavatelé. České ženy jsou v mladších i středních věkových kategoriích více vzdělané než muži, ale překážky českého pracovního trhu jim brání svůj potenciál rozvinout.

Vyzýváme MPSV, aby zachovala zdroje směřující na podporu projektů vedoucích k odstraňování nerovností na trhu práce a genderových stereotypů. Nové projekty přispějí k podpoře a rozvoji hodnot, které patří k základním evropským hodnotám.

 

[1] http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/countries-comparison

[2] http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#e...

[3] https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_O...

 

Kontakty pro média:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel. 608 553 825