The Ministry of Labour and Social Affairs cuts the equality between women and men

The Ministry of Labour and Social Affairs cuts the equality between women and men

9. 5. 2018

The Ministry of Labour and Social Affairs announced its plan to move the CZK 1.8 billion, allocated by the Operational programme Employment to support of the equality of women and men in the labor market, to other areas.

 

Original text of the press release:

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že plánuje přesunout 1.8 miliardy korun určených Operačním programem zaměstnanost na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce na jiné oblasti.

Jde o další pokus, jak paralyzovat podporu rovnosti žen a mužů v ČR. Koncem roku 2017 sněmovna projednávala návrh poslance ODS Jakuba Jandy na převod prostředků určených na podporu rovnosti žen a mužů na sport. ČR vydává ročně na podporu základního předpokladu demokratické společnosti v podobě rovnosti žen a mužů ze státního rozpočtu pouhých 7 milionů korun. Sněmovna naštěstí převod této kapky do miliardového rybníku neschválila.

Aktuální plán MPSV je pokusem škrtnout podporu rovnosti žen a mužů financovanou z prostředků EU. Návrh počítá s bezprecedentním převodem všech prostředků s výjimkou financí určených na podporu dětských skupin.

„Na navrhovaný přesun finančních prostředků negativně doplatí lidé, kteří jsou z důvodů svých závazků nebo jiných charakteristik na trhu práce ohroženi, jako jsou lidé pečující o jiné závislé osoby, rodiče s malými dětmi, samoživitelky/lé, rodiče vracející se na trh práce po návratu z rodičovské, lidé v předdůchodovém věku či ženy 55 plus.“ říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Neodůvodněný plán povede k dalšímu poklesu celkových ukazatelů genderové rovnosti, podle nichž se Česká republika v mezinárodních srovnáních již dnes propadá. Jak Gender Equality Index vytvářený institutem EIGE1, tak Gender Gap Index vytvářený Světovým ekonomickým fórem2 jasně ukazují, že rovnost žen a mužů se v uplynulých letech v ČR dokonce zhoršila (podle druhého indexu meziročně dokonce o 11 míst až na 88. místo, což nás řadí mezi rozvojové země).

Oba indexy se přitom shodují, že hlavní příčinou špatného hodnocení genderové rovnosti v České republice je nerovné postavení žen a mužů na trhu práce. České ženy například v průměru dosahují o 22 % nižších platů než muži. Obory jako zdravotnictví a školství jsou dlouhodobě podfinancované. Dalším problémem, na který upozorňují indexy, je velmi nízký počet českých žen v rozhodovacích pozicích ve firmách. Různé bariéry, včetně nedostatku mateřských školek a nedostatku flexibilních a zkrácených úvazků, brání českým ženám v kariérním postupu.  Důsledkem jsou negativní dopady na životní úroveň žen v produktivním a důchodovém věku, kdy jsou výrazně více ohroženy chudobou. To je zvláště rizikové proto, že převládají jako primární pečovatelky o děti, a to zvláště v neúplných rodinách. Trpí tak nejen ženy, ale také a zejména jejich děti, jejichž šance na úspěšný a spokojený život jsou výrazně ohroženější.

Návrh realokace zdrojů nebyl konzultován se sociálními partnery ani zástupci občanské společnosti. Jde o nekoncepční návrh, který je v rozporu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 20203 a v rozporu s cíli Operačního programu zaměstnanost. Návrh ohrozí existenci řady nevládních organizací, které zajišťují podporu a servis potřebným cílovým skupinám. Již dříve nebyly všechny potřebné projekty podpořeny - dotační výzvy na soutěžní projekty v této oblasti byly charakteristické převisem poptávky - dle plánu pak nebudou podpořeny žádné.

Návrh je nehospodárný, neboť bude devalvovat výstupy a úspěchy dříve financovaných projektů, které nebude možné dále udržet. Návrh je nehospodárný, protože každá dodatečně pracující žena znamená pro státní rozpočet průměrně 150 000,-Kč na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění. Návrh přispěje k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, na který si stěžují zaměstnavatelé. České ženy jsou v mladších i středních věkových kategoriích více vzdělané než muži, ale překážky českého pracovního trhu jim brání svůj potenciál rozvinout.

Vyzýváme MPSV, aby zachovala zdroje směřující na podporu projektů vedoucích k odstraňování nerovností na trhu práce a genderových stereotypů. Nové projekty přispějí k podpoře a rozvoji hodnot, které patří k základním evropským hodnotám.

 

[1] http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/countries-comparison

[2] http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#e...

[3] https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_O...

 

Kontakty pro média:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel. 608 553 825