Výzkumná zpráva Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce

Placeholder

Výzkumná zpráva Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce

31. 8. 2021

Závěrečná zpráva překládá závěry založené na výzkumných zjištěních ze studia dokumentů, rozhovorů s relevantními zástupci/kyněmi státní správy a zkušenostech relevantních organizací, které se prosazování rovnosti žen a mužů věnují řadu let a mají zkušenosti s čerpáním EU fondů za několik operačních období. Tyto experti/ky nám pomohli identifikovat hlavní nedostatky nastavení OP při sledování společenského dopadu a zároveň ukázat pozitivní příklady pro efektivní nastavení budoucích výzev a horizontálních principů. Našim společným cílem je přitom zvýšit dopad realizovaných intervencí jak na straně řešitelů, tak příjemců, zejména pak s ohledem na realizaci společenské změny genderové rovnosti.

Věříme, že tato tříletá úzká spolupráce v rámci projektu Reflexe ESIF fondů na postavení žen a mužů přispěla mimo jiné k lepšímu porozumění a prohloubení spolupráce mezi státní správou a nevládními organizacemi, které jsou pro řešení společenských problémů a poskytování pomoci potřebným cílovým skupinám klíčové. Posilování role občanské společnosti, resp. nevládních organizací, patří k hlavním principům vyspělé demokracie.

HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PROJEKTU / Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce 2014 – 2020

|| NÍZKÁ ZAMĚSTANNOST ŽEN A BARIÉRY NA TP

Z důvodu mateřství je zaměstnanost žen ve věkové skupině 20 – 49 let s alespoň jedním dítětem mladším 6 let stále hluboce pod unijním průměrem. Ekonomický potenciál žen v České republice není dostatečně využíván.
Jedna z nejdelších rodičovských na světě negativně ovlivňuje postavení žen na trhu práce.
Největší překážky (zároveň priority DoP): 

nedostatečné možnosti slaďování rodinného a pracovního života
nedostatek místně a cenově dostupných zařízení péče pro předškolní děti (do 3 let)
nízké zapojení otců
nedostatečná nabídka flexibilních forem práce a nízký počet zaměstnavatelů, kteří by aktivně prosazovali opatření posilující rovnost žen a mužů na pracovišti.

|| PODPORA PÉČE V PODOBĚ DĚTSKÝCH SKUPIN

Česká republika se v minulém období snažila zřizovat dětské skupiny za přispění EU fondů. Tyto fondy pokryly fungování 850 dětských skupin s kapacitou 11 000 dětí ve věku 1 – 6 let. Dalších 276 míst bylo vytvořeno v tzv. mikro-jeslích pro děti ve věku 6 měsíců – 4 roky a téměř 5 000 míst v dětských klubech.

S podporou fondů EU se podařilo pomoci 40 858 rodičům pracovat díky novým školkám a dalším zařízením pro péči o předškoláky.

|| ZAMĚSTNAVATELÉ PRAKTIKUJÍCÍ PRINCIPY RP

Pro zvýšení počtu zaměstnavatelů praktikujících principy na podporu rovnosti žen a mužů byly vypsány výzvy zaměřené na genderové audity a implementaci doporučení z nich plynoucích. Celkově bylo podpořeno 26 žadatelů, kteří realizovali genderové audity a 75 žadatelů implementujících výsledky těchto auditů. Obě výzvy byly vypsané a čerpané v souladu se Standardem genderového auditu, který vydal Úřad vlády ČR v kooperaci s genderovými expertkami a experty z nevládního a akademického sektoru.

|| NEROVNOSTI A POSTAVENÍ ŽEN NA TP V ČR

Dlouhodobě nevykazuje příliš příznivý vývoj – v roce 2020 na 78. místě Globálního ekonomického fóra - díky přispění EU fondů dochází k pozvolným změnám.

Významné genderové rozdíly jsou v rozhodovacích pozicích a to jak ve vedení firem a organizací, tak v politickém zastoupení.

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v ČR je jedním z nejvyšších v Evropské unii. V roce 2019 se rozdíl v platech mužů a žen snížil na 18,9, ale stále je vysoký oproti rovněž klesajícímu unijnímu průměru 14,1 %.

Pozitivní vývoj v otázce zaměstnanosti žen (i mužů) do roku 2020 lze do velké míry připsat příznivé ekonomické situaci.

HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO 2021 – 2027

V souvislosti s krizí způsobenou covid-19, která negativně ovlivnila situaci na trhu práce, je potřeba posílit aktivní podporu zaměstnanosti žen, zejména pak snižovat platovou nerovnost a další bariéry genderové rovnosti, které mají za konkrétní důsledek, že ženy prakticky nerozhodují o opatřeních aplikovaných v době této krize a přitom jsou krizí nejvíce zasaženy.

|| NAPLŇOVAT STRATEGII ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Nové cíle a výzvy nastavit ve vztahu k naplňování nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Ta má být východiskem pro další resorty, řídící orgány i samotné příjemce.

Její součástí je analýza současného stavu a jasně definovaná kritéria splnění jednotlivých opatření. Strategie rovnosti žen a mužů vznikla ve spolupráci s nevládním a akademickým sektorem v souladu s demokratickými principy participace.

|| PROVÁZAT OPATŘENÍ NA TEORII ZMĚNY

Společenská změna musí být vedena směrem k jednotným cílům a opatřením. To klade velké nároky na koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými rezorty a pracovišti i na orientaci jednotlivých aktérů.

Zodpovědný koordinační orgán MMR/NOK ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů ÚV ČR, který je gestorem problematiky by měl zajistit provázanost, spolupráci a informovanost jednotlivých složek prosazování cílů DoP.

S cílem efektivního nastavení doporučujeme upevnit a nadále rozvíjet znalosti o genderové rovnosti u zodpovědných pracovnic/pracovníků za nastavování, implementaci a vyhodnocování cílů rovnosti žen a mužů v rámci EU fondů.

|| ZLEPŠIT POVĚDOMÍ SPOLEČNOSTI

Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice genderové nerovnosti a mezinárodních a národních závazcích ČR směřujících ke zlepšení rovnosti žen a mužů posílí dopad všech opatření a aktivit.

|| KONCEPČNĚ PROVAZOVAT VYPISOVANÉ VÝZVY

Klíčovými předpoklady pro naplňování cílů DoP a efektivní čerpání EU fondů je zejména navázat vypisované výzvy na cíle Strategie rovnosti žena mužů na léta 2021–2030  a zveřejnit harmonogram plánovaných výzev. Potenciální žadatelé o podporu, včetně státního, nevládního a akademického sektoru, tak získají rámcovou představu a budou moci lépe plánovat svoji činnost a posílit dopad svých intervencí na cílové skupiny.

Na úrovni realizace projektů pro zajištění efektivního dosahování stanovených cílů projektů (resp. výzev) podporovat atmosféru důvěry mezi příjemci dotací a donorem. Řídící orgán by měl pokračovat v dobré praxi a vyzývat příjemce ke sdílení zpětné vazby a zkušeností z terénu a to ve všech fázích přípravy i realizace výzev (např. formou pořádání kulatých stolů), chce-li zvyšovat dopad činnosti příjemců.

|| MÍŘIT NA SYSTÉMOVOU ZMĚNU

Jde o podporu přístupu, který klade důraz na provázanost, interdisciplinaritu, lokálnost a zapojení více klíčových aktérů ve smyslu tzv. collective impact  (tedy propojení několika různých aktérů jako efektivnější způsob dosahování společenské změny, resp. zvyšování dopadu intervencí).

Umožnit žadatelům přijít s vlastními inovativními přístupy a při stanovování indikátorů projektů vést příjemce ke sledování příspěvku ke společenské změně. Dopad činnosti je možné měřit často až po skončení projektu.

|| ROZŠÍŘIT GENDER MAINSTREAMING

Pro nové programové období 2021–2027 je stanoveno 5 politických cílů EU fondů, rovnost žen a mužů spadá do PC4, Sociálnější Evropa.

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 definuje navazující priority ČR a řadí problematiku rovnosti žen a mužů (stejně jako v minulém programovém období) výhradně pod oblast trhu práce, vymezuje ji jako „slaďování pracovního a osobního života a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce”.

Jedním z našich klíčových doporučení je zohlednit aspekt rovnosti žen a mužů napříč prioritami ČR pro období 2021–2027.

|| PROSAZOVAT HP ROVNOSTI

Představujeme návrh komplexního nastavení HP jako nástroj podpory genderové rovnosti v EU fondech. Systém je založený na centralizované roli gestora, kterým je Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR. Ten by působil na třech úrovních (systémová, úroveň výzev a úroveň projektů), přičemž jeho činnost by byla doplněna (na projektové úrovni) o tzv. systém průřezových závazků (za podmínky navýšení personálních kapacit Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR).


Projekt „Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ realizovala v období 1. 3. 2018 až 28. 2. 2021, za podpory operačního programu Technická pomoc.

https://czlobby.cz/cs/projekty/reflexe-dopadu-esif-na-postaveni-zen-na-trhu-prace