TZ Potřebujeme rovnost žen a mužů, nejen pro zvládání pandemické krize

Placeholder

TZ Potřebujeme rovnost žen a mužů, nejen pro zvládání pandemické krize

8. 12. 2021

V Praze, 8. 12. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA
Potřebujeme rovnost žen a mužů, nejen pro zvládání pandemické krize

ČŽL vydává Stínovou zprávu o genderové rovnosti v letech 2016 - 2020, ve které reflektuje společenskou situaci za posledních 5 let a hodnotí, jak se dařilo naplňovat závazky OSN uvedené v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Studie se mimo jiné věnuje dopadům covid-19 na ženy a návrhům řešení, která pomohou posílit rovnost žen a mužů. “Stínová zpráva vznikla díky zapojení kolegyň z našich členských organizací, které se tématům odborně věnují. Díky tomu zpráva přináší tak komplexní analytický pohled a informace přímo z terénu”, vysvětluje ředitelka ČŽL, Hana Stelzerová.
 

Co je genderová rovnost
Genderová rovnost tak, jak ji pojímáme a chápeme v rámci stínové zprávy (ale i naší činnosti), identifikuje aktuálně existující problémy týkající se rovnosti žen a mužů, respektive různých skupin žen a mužů. Jejich odstraněním by se česká společnost přiblížila spravedlivější společnosti, kde všichni mohou využívat svůj potenciál a svobodně se realizovat.

Marginalizované skupiny žen
V současnosti představují romské ženy a migrantky nejvíce znevýhodněné skupiny žen v naší společnosti, což se odráží na jejich ekonomickém a společenském postavení. Tyto ženy podléhají strukturálním nerovnostem, jimž čelí rovněž majoritní skupina žen ve společnosti, avšak na tyto skupiny žen dopadají vícenásobně hůře. Ve svých životech čelí diskriminaci pro svůj gender i etnický, kulturní a sociální původ.

Dopady covid-19 na genderovou rovnost
Stínová zpráva vznikala v druhé polovině roku 2020, kdy naše společnost zažívala první a následně druhou vlnu pandemické krize covid-19. Již tehdy bylo zřejmé, že krize má přímý dopad na postavení žen ve společnosti a prohlubování genderových nerovností. Pandemická krize stále pokračuje, a proto započatý trend bude velmi pravděpodobně dále rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými, různými profesemi, sociálními skupinami, národnostmi, a zejména mezi muži a ženami. “Cílem stínové zprávy je poukázat na závažnost tématu a poukázat na překážky, kterým jako ženy čelíme“, dodává ředitelka ČŽL. “Usilujeme o řešení popsaných problémů, a proto jsou ve stínové zprávě formulována jasná doporučení, která jsou směřována naší politické reprezentaci a státu.”

Stínová zpráva o genderové rovnosti v letech 2016 -2020

1. kapitola Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů

Zastoupení žen
2. kapitola Zastoupení žen v politice
3. kapitola Zastoupení žen v médiích
4. kapitola Genderové stereotypy v médiích a reklamě
 

Rodičovství a péče
5. kapitola Dostupnost předškolní péče pro nejmenší děti
6. kapitola Porodní asistence
 

Vzdělávání a věda
7. kapitola Rovnost ve vzdělávacím systému
8. kapitola Genderová segregace a diskriminace v akademickém sektoru
 

Hospodářská a sociální oblast
9. kapitola Trh práce
10. kapitola Feminizace chudoby
11. kapitola Ženy v seniorském věku
12. kapitola Násilí na ženách
 

Globální přesahy genderové rovnosti
13. kapitola Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
14. kapitola Klima a životní prostředí

Ženy čelící vícečetným znevýhodněním
15. kapitola Romky
16. kapitola Migrantky

KONTAKTY
Trh práce / Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266
Feminizace chudoby / Eliška Kodyšová, eliska.kodysova@aperio.cz, 739 415 312
Migrantky / Eva Čech Valentová, valentova@migrace.com, 737 965 636
Dostupnost předškolní péče / Karolina Nedělová, karolina@prostorprorodinu.cz, tel: 774 442 131
Porodní asistence / Ivana Antalová, ivana.antalova@czlobby.cz, 734 665 147

_________________________________________________________________________________
České ženské lobby, je střešní organizace a asociace 36 organizací v České republice, která je součástí Evropské ženské lobby. Naším posláním je sledovat a posilovat téma rovnosti žen a mužů ve společnosti; přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti.
________________________________________________________________________________