Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v letech 2016 - 2020

Placeholder

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v letech 2016 - 2020

30. 6. 2021

Stínovou zprávu společně vytvořily autorky z řad oborových organizací, které se tématu věnují z odborného i profesního hlediska, a přináší tak komplexní analytický pohled a informace přímo z terénu. Cílem je vyhodnotit posun genderové rovnosti v ČR za posledních 5 let. Zpráva vzniká periodicky díky iniciativě nevládních organizací, které tak reagují na přezkum Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen[1] a přináší nezávislý pohled na stav genderové rovnosti v ČR. Poslední národní přezkum stavu diskriminace žen proběhl na jaře 2016 za účasti zástupkyň České ženské lobby.[2] Od té doby se kontinuálně věnujeme zlepšení situace v ČR a společně s dalšími posilujeme práva a postavení žen v naší společnosti.

Zpráva se věnuje reflexi naplňování jednotlivých článků úmluvy, ale je strukturovaná tematicky – kapitoly odkazují na příslušné články úmluvy. Jednotlivé kapitoly přinášejí stručný pohled na daný společenský problém, který je doložený daty a fakty či žitou zkušeností konkrétních organizací pracujících s cílovou skupinou žen a vyhodnocují posun od roku 2016. Na závěr každé kapitoly je prezentován návrh doporučení pro zavedení nebo posílení konkrétních opatření vedoucích k nápravě diskriminace žen v dané oblasti.

Ve stínové zprávě nejsou zahrnuté všechny oblasti genderové rovnosti, například oproti zprávě z roku 2015. Nemáme ani ambici pokrýt všechna témata vyčerpávajícím způsobem – naším cílem bylo vyhodnotit zejména témata, která vycházejí z expertizy našich členských organizací, a nabídnout přehled poznatků z praxe, které jiná souhrnná publikace neobsahuje.

 

[1] OSN 1979. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-....

[2] Více informací na: https://czlobby.cz/cs/spolupracujeme/cedaw-2016.