Připojujeme se ke slovenské Výzvě o nápravu zásahů do práv obětí trestných činů znásilnění

Placeholder

Připojujeme se ke slovenské Výzvě o nápravu zásahů do práv obětí trestných činů znásilnění

27. 2. 2024

Národná rada Slovenskej republiky schválila 8. februára 2024 nadpolovičnou väčšinou hlasov novelu Trestného zákona, ktorý skracuje premlčaciu dobu aj pri trestných činoch znásilnenia.

My, odborníčky a odborníci poskytujúci preživším sexuálneho násilia a zneužívania – dospelým aj deťom – podporu a pomoc, ako aj tí, čo skúmame túto problematiku a pracujeme na zlepšení ochrany práv ľudí vystavených násiliu, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zmenami, ktoré prijatá novela Trestného zákona prináša.

Poznáme mená a vidíme tváre konkrétnych ľudí – najmä žien a detí –, ktorých sa zmeny dotknú.

V praxi tieto zmeny znamenajú napríklad to, že všetky doteraz nevyšetrené prípady znásilnení z rokov 2004 až 2014 budú premlčané a páchatelia nepostihnuteľní. Ide nielen o nenahlásené prípady, ale aj o situácie, keď bolo trestné oznámenie už podané, ale polícia doteraz nikoho neobvinila.

Súbor zákonov neprechádzal riadnym pripomienkovým konaním, a tak sa môžeme len domnievať, čo viedlo jeho navrhovateľov a navrhovateľky k týmto zmenám.

Zdôvodnenia, ktoré nám ponúkli v rozprave, nie sú založené na odbornom poznaní problematiky násilia. Naopak: sú hlboko dehonestujúce voči ľuďom, ktorí sexuálne násilie a zneužívanie prežili, a jednoznačne ukazujú, že v našej spoločnosti stále pretrvávajú mýty, ktoré spochybňujú ich bolesť, strach a poníženie.

Svojimi vyjadreniami vyslali poslanci a poslankyne hlasujúce za zmenu novely signál všetkým znásilneným osobám a sexuálne zneužívaným deťom, že im nebudú veriť. A že ak po rokoch naberú odvahu hovoriť, bude to už len ich problém – a to aj v prípade, ak pôjde o páchateľa, ktorý znásilnil viacero žien alebo zneužil desiatky detí. Podľa novely sa budú brať do úvahy iba tie obete znásilnenia, ktorým ublížil za posledných 10 rokov.

* * *

Aj slová dokážu ubližovať. Už samotné znenie zákona a spôsob, akým sa o sexuálnom násilí hovorí, môžu v spoločnosti posilniť atmosféru, v ktorej budú obete  so svojím strachom, ponížením a bolesťou opätovne osamotené. Môže sa stať, že budú ustrašené až do takej miery, že trestné činy radšej nenahlásia, aby sa nestali terčom výsmechu či spochybňovania.

Dlhé premlčacie doby v prípade znásilnení majú svoje opodstatnenie.

Mnohé ženy majú vážne dôvody na to, aby znásilnenie nenahlásili „hneď“. Niekedy znásilnenie neohlásia preto, že s násilníkom žijú v jednej domácnosti, majú s ním deti a bezpečnejšie, než okamžite odísť, je pre ne nejaký čas v nej zotrvať. V niektorých prípadoch zaváži skutočnosť, že nemajú kam ísť, no oveľa častejšie ich odrádza najmä vedomie, že po ohlásení násilia by k nim páchateľ mohol byť ešte násilnejší. Jednoducho sa boja o svoj život. Alebo sú ešte deťmi a nikto im neverí, že im „toto“ môže robiť ich blízky človek. Alebo patria do skupín zraniteľných ľudí – napríklad majú telesné, nezriedka aj mentálne znevýhodnenie alebo sú vo vysokom veku a nedokážu presne popísať, „čo sa im deje“, a polícia tak násilníkov odhalí často až vtedy, keď spáchajú doslova sériu takýchto činov.

* * *

Popri skrátení premlčacej doby v prospech páchateľov novela neprináša žiadnu pozitívnu zmenu pre obete. Naopak, podkopáva desaťročia budovanú ochranu ich práv a bazálny pocit istoty.

S tým sa ako odborníčky a odborníci z pomáhajúcich profesií nevieme a nemôžeme stotožniť. Političky a politici, ktorí zneužívajú moc na regresívnu zmenu status quo, tak maria desaťročia vývoja legislatívy a spochybňujú dlhoročné odborné výskumy aj osobné, vypovedané skúsenosti tých, čo prežili znásilnenie. Na základe rigidných predsudkov, nedostatku odborných znalostí vytvárajú precedens, ktorý už teraz ubližuje stovkám obetí násilných činov.

Takéto konanie mocných, tých, ktorí rozhodujú o kvalite života nás všetkých, považujeme, so všetkou expertnou skúsenosťou, ktorú máme, za neprípustné.

* * *

Naše profesie sa nazývajú pomáhajúcimi. Sme s ľuďmi vtedy, keď sa ocitnú v ťažkostiach, vchádzame do ich súkromia a najhlbšej intimity. Sprevádzame ich obdobiami, v ktorých zápasia s bezmocnosťou či strachom, hľadajú cestu von z neľahkých situácií. Naším poslaním je pomôcť im mobilizovať vnútorné zdroje a nájsť spôsoby, ktoré povedú k úľave a zlepšeniu ich životov.

* * *

Pripomíname, že k novele Trestného zákona došlo v čase, keď Rada Európy a Európsky parlament dosiahli politickú zhodu o smernici zameranej na zastavenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a zhodli sa na opatreniach zameraných na predchádzanie znásilneniu a zvýšenie kultúry súhlasu.

* * *

Vyzývame poslancov a poslankyne, aby v ďalšom kroku napravili ubližujúce a škodlivé zásahy do práv obetí, ktoré novela Trestného zákona v tejto podobe prináša. Vyzývame ich, aby neskracovali legislatívne procesy a procesy potrebné na dosiahnutie spravodlivosti, neuzurpovali si priestor dialógu mocenským spôsobom a nevytláčali odborné názory na okraj.

 

odkaz na formulář zde

 

Obecné zkrácení promlčecích dob trestných činů na Slovensku, které vládní poslanci prosadili před třemi týdny ve velké novele trestního zákoníku, se nakonec nebude vztahovat na některé zločiny včetně násilné kriminality i znásilnění. Rozhodl o tom 28.2.2024 parlament hlasy všech přítomných poslanců.

 

 

Ida Želinská, kolektív neon

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby 

Mariana Kováčová, Centrum Slniečko

Rado Sloboda, Amnesty International

Silvia Porubänová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Apolónia Sejková, MyMamy, o. z.

Tatiana Brnová, OZ ŽENA V TIESNI

Lýdia Brichtová, Nezávislá platforma, SocioFórum,o. z.

MUDr. Michal Patarák, PhD., Slovenská psychiatrická spoločnosť

Ján Grossmann, psychológ a KBT psychoterapeut, prezident Slovenskej komory psychológov

Judita Majerová, Zariadenie núdzového bývania / Bezpečný ženský dom Brána do života

Žaneta Lešundáková, OZ Kotva

Tatiana Ivanič Rybanská, Linka detskej istoty

Barbora Kucharová, OZ Prima

Ľuba Pavelová, BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitra

Daša Malíková, ALEJ poradenské centrum

Mgr. Erika Mlejnková, psychoanalytička, psychoterapeutka, členka Slovenskej psychoanalytickej spoločnosti a prezidentka Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu

Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie 

Iveta Schusterová, PhD., Pomoc obetiam násilia

Anna Surovcová, Centrum sociálnych služieb KA Krupina

Róbert Braciník, Náruč - Pomoc deťom v kríze

Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Barbora Holubová, sociologička - výskumníčka

Katarína Čierniková, LUNA, n. o.

Lýdia Bdžoch Koňaková, OZ HANA

Dušan Ondrušek, psychológ PDCS

Lucia Berdisová, Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.

Radka Mikšík, organizácia inTYMYta

Jana Cviková, feministická organizácia ASPEKT

MUDr. Ján Ballx, psychiater

MUDr. Barbora Vašečková, PhD. psychiatrička

Zuzana Maďarová, ASPEKT

Anna Polcková, Cirkevný zbor ECAV Staré Mesto

Martin Macko, poradenské centrum inPoradňa, Iniciatíva Inakosť

Monika Bosá, vysokoškolská pedagogička a štatutárka EsFem

Viera Bačová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Robert Furiel, Saplinq, o.z.

Hana Vojtová, psychoterapeutka, lektorka SIPE

Andrea Fábiková, dôverná osoba pre prípady sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského

Sandra Tordová, OZ Proti prúdu

doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., Trojlístok, n. o. Prešov

Mgr. Hana Bednaříková, Ph.D., psychologička a výskumníčka

Petra Olšanská, Kália TENENET

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Dagmar Matulíková, Genderové informační centrum Nora, o.p.s.

Janka Debrecéniová, advokátska kancelária Krivak & Co

Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.

Viktor Blaho,  DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Zuzana Očenášová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Mgr. Barbora Burajová, PhD., právnička

Martin Kováč, starokatolícky kňaz, teológ a predseda OZ Starokatolíci na Slovensku

MUDr. Monika Poslušná, primárka ženského oddelenia SZU a PNPP Pezinok

Zuzana Pešťanská, PhD., Slovensko-český ženský fond

Jana Juchová, advokát

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., psychológ, výskumník v oblasti sexuality, ÚVSK SAV

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. Prevencia AD Pezinok

PhDr. Elena Ondrušková, PhD., psychologička, krízová poradkyňa, Liga za duševné zdravie

Dominika Jašeková, Občianske združenie Odyseus

Lucia Yar, iniciatíva Zakrúžkuj ženu

Mgr. Hana Celušáková, PhD., Nezisková organizácia CPR Kvapka

MUDr. Lucia Hanzelová, EQUITA

Mariana Szapuová, Centrum rodových štúdií Filozofická fakulta UK

Miroslava Mišičková, filozofka, Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty UK

Lucia Kováčová Prognostický ústav SAV

 

Odkaz na dokument zde

 

JUDr. Zuzana Magurová LL.M., Ženská loby Slovenska

Eva Mária Samcová, riaditeľka a psychologička o. z. AVA

Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička

PhDr. Hana Smitková, PhD, psychologička, PCA Inštitút ISTER

Mgr. Jana Ashford, ALMA Centrum pre zdravý vývin

Mgr.Boris Sopko, psychoterapeut, POPI Slovensko

Jitka Dvořáková, o. z. Bez sexizmu

Zuzana Milerova, ArsViae s r. o

Soňa Ockasová,  Návrat,o.z 

Alexandra Kárová, OZ Vagus

Sabina Bredová, Dom Svetla Slovensko

PhDr. Mária Hargašová, OZ Pomoc rodine

Zuzana Bendíková, InTYMYta

Barbora Ševčíková, OZ ŽENA V TIESNI

Mária Víteková, ALEJ poradenské centrum

Karin Holosová, Možnosť voľby

Petra Kopálová Polonská, Možnosť voľby

Hana Štrbová, LUNA n.o.

Mgr. Lenka Patyiová, socialna pracovnicka, Aliancia žien-cesta späť

Jakub Popík, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Kristina Kironská,  predsedníčka správnej rady Amnesty International Slovensko

Natália Šmídová, Amnesty International Slovensko

Kamila Gogová, OZ ŽENA V TIESNI

Mgr.Ivana Klimentová, PhD,.terapeutka 

Andrea Najvirtová, Človek v ohrození, n. o.

Martina Zboroňová, sociologička

Kamila Urban, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Miroslava Šudila Žilinská, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

MUDr. Lucia Hanzelová, EQUITA

Mgr. Slávka Takáčová, POPI Slovensko

Jana Sarah Kašaková, psychoterapeuta, členka a učiteľka POPI-Slovensko

Gabriela Krizanova, gestalt a emdr terapeutka, pracujúca aj s obeťami sexuálneho násilia, PhDr. Mgr. Hana Šišková, psychologička

Iveta Banášová, EQUITA

Andrej Zemandl, psychoterapeut KIP vo vycviku

Matúš Bakyta, Refreshed.sk

Mgr. Alexandra Dzureková, Liga za duševné zdravie SR

Zuzana Broskvova, psychologicka, POPI Slovensko

Ivana Fraňová, psychologička a psychoterapeutka Via psychologica

Mgr Andrea Vanyová, psychoterapeutka

Mgr.Petra Hricová, psychologička

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Mgr. Anna Pittnerová, psychologička

MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatrička,

PHDr.Ingrid Červeňanová, Empatia s.r.o., EMDR terapeutka

doc. Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD. psychológ, VŠ DTI, EMDR terapeut pre deti a dospelých

Mgr Marcela Mironov, psychologička

Viera Lichtnerová, psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Kristína Kotrčová, integratívna psychoterapeutka

PhDr. Viera Páleníková, Ambulancia klinickej psychológie NODIUM, sro, KBT a EMDR terapeutka

Martina Lichnerová, psychoterapeutka

Anna Laurinec Šmehilová, sociálna pracovníčka a poslankyňa Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Katarína Dobrovodská, psychologička

Mgr. Karin Brániková MPH. psychoterapeutka so zameraním na traumu, Modrý Anjel, N.O.

Mgr. Hana Štefucová, klinická psychologička

Mgr. Zuzana Palenčárová, klinická psychologička a psychoterapeutka, Centrum Psyché s.r.o.

Mgr. Zuzana Hradileková, PhD., Manželská a predmanželská poradňa

Monika Kolejáková, MedKol,s.r.o.

PhDr. Miroslav Cangár, PhD., sociálny pracovník

Mgr. Katarína Búřilová, psychoterapeutka

Mgr. Alexandra Totková, psychologička

Mgr. Jana Solárová, psychológ

PhDr. Ivana Ilavská, sociálna pracovníčka a psychoterapeutka

Margita Kováčová, Centrum sociálnych služieb KA, Krupina

PhDr. Peter Kusý, PhD., psychológ, terapeut, lektor Psychoptimal.eu

Petra Šteinecker, liečebný pedagóg, Fascinujúce deti

MUDr. Andrea Kopasová, psychiatrička a psychoterapeutka

Mgr. Tatiana Bakkaiová, sociálna poradkyňa, OZ Vagus

Mgr. et Mgr. Inès B. Limberg, psychologička, terapeutka

Mgr. Anna Kollárová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Patrícia Hladová, psychologička, psychoterapeutka vo výcviku v psychoanalytickej psychoterapii

Ivana Senková, klinická psychologička a psychoterapeutka v súkromnej praxi

Mária Sarkerová, špeciálna pedagogička

Miroslav Záhumenský, psychologická ambulancia pre deti  mládež

Mgr.Katarína Cenková, klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Miroslava Čechová, KIP psychoterapeutka

Mgr. Soňa Pekarovičová, špeciálna pedagogička

Hana Fábry, Lesba.sk

Mgr. Jana Jamrichová, psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička, psychoterapeutka, ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Vajnory

Barbara Bohony, psychoterapeutka Vejtusan

Mgr. Iveta Országhová, klinická psychologička

Mgr. Jana Molentová, psychologička

Jozef Ďanovský, Ambulancia klinickej psychológie v Martine, 

Mgr. Ivan Vyskočil, psychológ, traumaterapeut OZ Landan.

Shoshana Chovan, psychologička, výskumníčka

Michaela Pavelková, o. z. Bez sexizmu

Mgr.Lenka Sarnecká, klinický psychológ

Mgr. Zuzana Adamčíková, klinická psychologička a psychoterapeutka v súkromnej praxi 

Mgr Lucia Machová, psychologička

Mgr. Lenka Stella Čigášová, psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Andrea Trokanová,  Advokátska firma TROKAN & URBANČOKOVÁ v.o.s.

Silvia Nováková, o deťoch

Mgr. Alžbeta Krištienová, psychologička

Mgr. Stanislava Knut, Liga za duševné zdravie SR

Mgr. Adriana Juraskova, sociálna pracovníčka FN TN, EMDR terapeut

Mgr. Silvia Aziriová, PhD., klinická psychologička a psychoterapeutka pre dorast a dospelých v Ambulancii klinickej psychológie Nodium, s r.o.

Mgr. Alena Madlena Rjabininová, certifikovaná psychoterapeutka, EMDR terapeutka

MUDr. Dana Šedivá, psychiatrička a sexuologička, PSYCH-MED s.r.o

Norbert Uhnák, klinický psychológ a psychoterapeut

Mgr. Júlia Švecová, Centrum prevencie a poradenstva Žilina

Natália Blahová, Dôstojná menštruácia, OZ inTYMYta

PhDr. Kristína Široká, poradenská psychologička

Stanislava Majerová, advokátka

Lukšíková Ľubica, psychologička

Gabriela Špiláková, LUNA, n.o.

Mgr. Daniela Kis Strýčková, PhD., sociálna pracovníčka

Mgr. Margita Kovalčíková, Anima o.z., EMDR terapeutka

Mgr. Alexandra Bonková, psychologička

Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Mgr.Zuzana Hitková, psychoterapeutka

Klaudia Schneiderová, sociálna pracovníčka, Brána do života

Katarína Cíbiková, o. z. Bez sexizmu

Mgr. Michaela Vicenová, psychologička

Mgr. Dušana Volfová, klinická psychologička, súdna znalkyňa

Michaela Ujházyová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Lucia Gvozdjáková, Autististické centrum Andreas

MUDr.Daniel Ralaus, psychiater, psychoterapeut, lektor SIPE

Mgr. Jaroslava Fedurcová, 

Lívia Vavrušová, psychiatrička

Mgr. Mária Jančinová, PhD., Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie PsychoKonzult

Daniela Budinská, Autistické centrum Andreas, n.o.

Andrea Maliňáková, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Lenka Pavuková Rušarová, PsychoKonzult s.r.o.

Rastislav Čierny,  Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.

Michaela Jankovičová, o. z. Bez sexizmu

Lucia Fulierová, EQUITA, školiteľka v oblasti rodovo podmieneného násilia

MUDr. Klára Dzúriková, psychiatrička

Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Mgr. Katarína Kárászová, psychoterapeutka a lektorka Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR

PhDr. Martina Fedorová, psychoterapeutka v súkromnej praxi 

MUDr. Andrej Turan, psychiater, psychoterapeut vo výcviku, ANIMA MEA, s.r.o.

MUDr. Tatiana Madleňáková, psychiatrička, psychoterapeutka vo výcviku, ANIMA MEA, s.r.o

Mgr. Nina Oravcová, OZ Brána BeAla

Mgr. Michala Šuranová, klinická psychologička a psychoterapeutka, CVI Lučenec

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M, Ženská lobby Slovenska

Mgr. Anna Steinerová, psychologička, Cirkevná základná škola Narnia

Bronislava Švehláková, mediátorka, Asociácia rodinných mediátorov Slovenska

PhDr Martina Fedorová,  psychoterapeutka v súkromnej praxi

Mgr. Roberta Drugová, dôverníčka pre prácu so sexualitou prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím, DSS Nové Zámky

PhDr. Jana Kordačová, PhD., bývalá vedecká pracovníčka UEPs SAV a terapeutka

Mgr. Eva Uhrikova, poradkyňa a konzultantka, súkromná prax

Zdena Faragulová, Iniciatíva Nebudeme ticho!

Radka Vicenová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Jana Vyskočil Račková, Poradenské centrum ALEJ

Veronika Morháčová, sociálna pracovníčka

Ivana Medvecká, Ambulancia klinickej psychológie, MEDIADICT. s.r.o.

Ľudmila Vysocká, MyMamy, o. z.

Silvia Schmidtová, OZ Hana

Mgr. Michaela Syčová, sociálna pedagogička Centrum poradenstva a prevencie

MUDr. Gabriela Bezáková, lekárka v špecializačnej príprave v odbore psychiatria

Mgr. Martin Čajko, Otvorená Hra

Mgr. Ema Oriňáková, psychologička, externá doktorandka, Inštitút psychológie PU v Prešove

Viktória Beličáková, organizácia Saplinq, o.z.

Martina Filická, OZ HANA

Sára Činčurová, M.A., novinárka

Karola Martaková, Centrum špeciálno pedagogického poradenstva, Hrdličkova Bratislava

Mgr. Slávka Sláviková, OZ Hana

MUDr. Bianka Branišová, lekárka na psychiatrickom oddelení

Ján Dubníček, CDR Rohožník

PhDr. Karin Štrofová, sociálna pracovníčka a vysokoškolská pedagogička, OZ VAGUS

MUDr. Viktor Kopas psychiater, psychoterapeut

Mgr. Petra Andelová, psychológ CPP Holíč

Mgr. Katarína Kiseľáková, liečebný pedagóg, OZ Terapeutika

Diana Soták Gregorová, OZ Bez sexizmu

Mgr. et Mgr. Monika Farkašová, psychologicka, psychoterapeutka

Mgr. Erika Štefíková Čisáriková psychoanalytická terapeutka vo výcviku IAPSA, kandidát SSPAP

Mgr. Barbora Mešková, klinický psychológ

AskU,s.r.o.

Mgr. Ivana Ladomerská, psychológ

Alica Kolláriková, ZNB/BŽD Brána do života

Anežka Palajová, manažérka Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Katarína Svoreňová, psychologička

Radoslav Blaho, psychológ, odborný asistent Katedry psychológie FIF UK

MUDr. Zuzana Krautschneiderová, psychiater, PO FNTT

Mgr. Marta Putz Somogyi,PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

MUDr. Martin Kalaš, Psychiatrická ambulancia Kvalium

Michaela Pobudová, o.z. Mareena

Mgr. Lýdia Blaho, psychologička

Jarmila Majakova, socialna pracovnicka, Kysuce

MUDr. Vanda Valkučáková, MPH, psychiater

Mgr. Ing. Katarína Knížová, Privátna ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie

Lenka Čechová, klinicky psycholog UNB a Psyche Educa

Mgr.Zuzana Vanková, psychologička, Psyche Educa s.r.o.

Broňa Pilarčíková, psychologička

Mgr. Karolína Hlobilová, psychoterapeut, Klinika detskej pediatrie NÚDCh a LFUK Bratislava

Magdalena Frecer, psychiater a psychoterapeut

Petra Paterová, OZ HANA

Anna Janovská, psychologička, UPJŠ Košice

Mgr. Lucia Dvončová Školská psychologička v ZŠ

Ivana Godulová, o.z. Education for Equality and Ecology - Edeqec

Hana Kuc, MindGuide, psycholog

Zuzana André, ALEJ poradenské centrum

Mgr. Dávid Gonda, klinický psychológ

PhDr. Michal Kotian, psychoterapeut, Slovenský inštitút schématerapie

JUDr. Martin Krivák, advokátska kancelária Krivak & Co

Mgr. Veronika Kolejáková - psychologička a vysokoškolská pedagogička

Mgr. Gabriela Lakoštíkova, PhD., psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Lenka Valuš, Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV

Marta Smolíková, Eva Čech Valentová, Česká ženská lobby (ČR)

Nino Tsuleiskiri, Association HERA XXI Georgia MA IPPF EN (Gruzínsko)

Delila Hasanbegović Vukas, Sarajevo Open Centre (Bosna  Hercegovina)

Catalina Comendant Reproductive Health Training Center Chisinau, Moldova (Moldavsko)

Zdravka Sadžakov, B.a.B.e. Be active. Be emancipated. (Chorvátsko)

Camelia Proca, A.L.E.G. (Rumunsko)        

PATENT Association - Budapest, (Maďarsko)

Anush Poghosyan-Women's Resource Center, NGO (Arménsko)

Daniela Draghici, Society for Feminist Analyses & SEX vs The STORK Romania (Rumunsko)

Ia Verulashvili - Union Women Center (Gruzínsko)