Profesionalizace a budování kapacit České ženské lobby

Profesionalizace a budování kapacit České ženské lobby

5. 9. 2016

„Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“ je název projektu, který od 1. září realizuje Česká ženská lobby za podpory Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

V posledních letech Česká ženská lobby prošla rozvojem, kdy z dobrovolné sítě realizující 1 – 2 akce do roka, se etablovala jako důležitý partner na poli prosazování genderové rovnosti, a to jak pro státní správu, politiky a političky, média, veřejnost, tak i mezinárodní organizace. Vývoj organizace přinesl potřebu posilnit kapacity České ženské lobby s cílem dalšího rozvoje a profesionalizace střešní organizace, posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím.

Klíčové oblasti projektu byly definovány na základě doporučení procesního auditu České ženské lobby a jejich prostřednictvím chceme zvýšit kvalitu a udržitelnost poskytovaných služeb členským organizacím:  

1) Posílení řízení a stabilizace organizace

Cílem aktivity je transformace ČŽL, tedy vypracování nového modelu řízení organizace a struktury fungování zohledňující přerod ČŽL z dobrovolného sdružení na střešní organizaci se stabilním zaměstnaneckým týmem.

2) Posílení finančního řízení organizace

Cílem aktivity je posílení finančního řízení organizace a vytvoření podmínek pro stabilizaci zdrojů.

3) Posílení personálního řízení a rozvoj lidských zdrojů

Cílem aktivity je profesionalizace personálního řízení ČŽL v souvislosti s transformací organizace.

4) Nastavení komunikační strategie

Cílem aktivity je nastavení efektivní komunikační strategie organizace, která přispěje k zlepšení povědomí o činnosti ČŽL relevantních aktérů, zvýšení jejich informovanost aktuálních tématech/problémech, spolupráci mezi ČŽL a veřejnou správou, aktivnímu síťování a vytváření partnerství s dalšími organizacemi zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

5) Metodická podpora členských organizací

Cílem aktivity je pravidelné mapování potřeb členských organizací a nastavení metodické podpory poskytované členským organizacím ze strany ČŽL.

6) Zprostředkování vzdělávání členským organizacím

Cílem aktivity je na základě realizovaného šetření vzdělávacích potřeb mezi členskými organizacemi připravit a realizovat vzdělávání, a to formou skupinových seminářů a supervizí.

Název projektu:

„Profesionalizace a budování kapacit České ženské lobby“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/00022481, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“)

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z. s.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

                           Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování (87)