DOPORUČENÍ PRO ČR V NÁVAZNOSTI NA ZKUŠENOSTI S PANDEMIÍ COVID 19

DOPORUČENÍ PRO ČR V NÁVAZNOSTI NA ZKUŠENOSTI S PANDEMIÍ COVID 19

24. 7. 2020

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ ČŽL

Zajistit rovnoměrné zastoupení žen v rozhodovacích procesech a při vytváření a provádění místních, regionálních, národních a evropských plánů na obnovu našich společností zasažených pandemií virové choroby covid-19. Při rozhodování a tvorbě plánů je třeba konzultovat s organizacemi občanské společnosti;

 1. Zajistit vyrovnané zastoupení žen a mužů ve všech poradních orgánech vlády v souvislosti s řešením krize covid-19.
 2. Zajistit vyrovnané zastoupení žen a mužů na úrovni pracovních skupin (např. NERV) s ohledem na řešení sociální, ekonomické a zdravotní situace v souvislosti s dopady pandemie.

Zajistit adekvátní financování neziskových organizací hájících práva žen;

 1. Navýšit dotaci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů vyhlašované Úřadem vlády České republiky.
 2. Zajistit vyšší podporu výzev zaměřených na gender mainstreaming a prosazování horizontálního principu rovnosti žen a mužů v rámci nového operačního období ESIF.

Věnovat pozornost genderově podmíněnému násilí, přičemž musí být funkční a financované všechny ochranné mechanismy a služby na podporu obětí z řad žen;

 1. Zlepšit informovanost o dostupných službách pro oběti násilí.
 2. Posilovat vzdělávání, preventivní a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost.
 3. Ratifikovat a implementovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Zajistit sociální a ekonomická opatření na podporu žen a dívek v nejistých životních situacích, včetně těch, kdy jim hrozí ztráta zaměstnání, nebo jsou ohroženy chudobou;

 1. Zachovat podporu opatřením týkajícím se zajištění kvalitní a dostupné péče o závislou osobu. 
 2. Adekvátně finančně ohodnotit zaměstnance ve službách (sociálních, zdravotních, veřejných) - péče jako důležitá společenská hodnota musí být adekvátně finančně i společensky ohodnocena.
 3. Zachovat 80 % ošetřovné pro pečující jako příklad dobré praxe ohodnocení péče o závislou osobu.
 4. Přijmout zákon o zálohovaném výživném na podporu samoživitelek/ů.
 5. Podpořit finančně a místně dostupné služby péče o závislou osobu.
 6. Podpořit alternativy zaměřené na ocenění péče v rámci reformovaného důchodového systému (dle návrhu MPSV / technický scénář).
 7. Podpořit rovnoměrné rozložení péče o děti v domácnosti. (např. ošetřovné rozdělit mezi oba rodiče)
 8. Rozšířit síť dětských skupin a mikro jeslí a eliminovat tak propouštění žen s malými dětmi.
 9. Zabránit propouštění žen 40+ z důvodu péče o děti nad 13 let a zajistit ženám větší podporu pro práci z domova. Viz nárůst žen 40+ na úřadu práce) (Pozn. home office za přítomnosti dětí není z dlouhodobého hlediska efektivní.)

 ……………………………………………………………………………………………………………………
|| ZDŮVODNĚNÍ

1/5 žen zaměstnaných je v odvětvích, která jsou hůře postižena karanténními opatřeními v důsledku covid-19 (cestovní ruch, pohostinství, maloobchod, služby)
1/3 žen zaměstnaných pracuje v odvětvích zapojených do řešení dopadů pandemie covid-19 - sociální a zdravotní služby, školství, veřejná správa, včetně obrany a bezpečnosti!
Ženy nesou vyšší podíl na péči o děti všech věkových kategorií, i rodičů. Údaje o nezaměstnanosti v České republice za duben a květen 2020 ukazují výraznější nárůst nezaměstnanosti u žen než u mužů, zatímco při dřívějších recesích tomu bývalo obvykle naopak.
 
Výraznější nárůst je způsoben nezaměstnaností žen ve věku nad 44 let. Tento velký nárůst nezaměstnanosti starších žen zvyšuje již tak vyšší riziko, že ženy v důchodovém věku upadnou do chudoby.
 
Před krizí covid-19 trávily matky v České republice téměř dvakrát více času péčí o děti než otcové. I ženy zaměstnané na plný úvazek trávily péčí o děti o 50 % více času než otcové zaměstnání na plný úvazek.
 
Je pravděpodobné, že doba navíc, kterou je třeba věnovat péči o děti v důsledku uzavření škol a dalších zařízení, bude rozložena obdobně nerovnoměrným způsobem.
…………………………………………………………………………………………………………………….