Základní práva a právní stát: zpráva z návštěvy České republiky

Placeholder

Základní práva a právní stát: zpráva z návštěvy České republiky

6. 4. 2022

Návštěvy České republiky se zúčastnilo pět členů skupiny Základní práva a právní stát spadající pod Evropský hospodářský a sociální výbor. Delegace se setkala s několika představiteli občanské společnosti, konkrétně se zástupci organizací občanské společnosti, sociálních partnerů, sdělovacích  prostředků a právnické obce, a se zástupci českých orgánů. Účelem této zprávy je přesně vylíčit, jaké  postoje občanská společnost v daném ohledu vyjádřila. Za Českou ženskou lobby se zúčastnila předsedkyně Marta Smolíková její připomínky reflektuje tato závěrečná zpráva. 

  Za popsané situace je pro organizace občanské společnosti stále složitější získávat finanční prostředky. Účastníci konstatovali, že většina rozpočtových prostředků, které jsou na činnost občanské společnosti přidělovány, putuje do oblasti sportu, a to na úkor jiných otázek, zejména těch, jež se týkají nediskriminace, lidských práv a prosazování zájmů. Uvedli, že dostatek prostředků není vyčleňován například na životní prostředí nebo boj proti korupci a obzvláště obtížné že je získat prostředky na citlivá témata, jako je genderová rovnost nebo začleňování Romů. Účastníci poukázali na mezeru v návaznosti dvou víceletých finančních rámců EU, která vznikla v roce 2020. Ta narušila činnost organizací občanské společnosti a způsobila jim dodatečnou zátěž, neboť si musely zajistit spolufinancování.   
 
  Organizace občanské společnosti uvedly, že jejich sektor není zastoupen v celé své šíři, a vyjádřily politování nad tím, že se orgány mohou libovolně rozhodnout, zda příspěvky těchto organizací vezmou či nevezmou v potaz, aniž by jim k tomu poskytly náležité odůvodnění.
 
  Rada vlády pro rovnost žen a mužů podle některých účastníků nemá dostatečný vliv. Bylo zdůrazněno, že před pár lety byl zrušen post ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a že veřejný ochránce práv nemá přílišný zájem zabývat se otázkami menšin, migrantů a genderové rovnosti. Organizace občanské společnosti, které se ve své činnosti zaměřují na diskriminaci, například v oblasti migrace a genderové rovnosti, jsou většinou financovány z unijních prostředků, a nikoli státem.   
 
Účastníci prohlásili, že podle nich panuje v České republice obecně vzato malé povědomí o otázkách genderové rovnosti a těmto otázkám se dostává jen nepatrné podpory na politické úrovni. Až na několik představitelek v nejvyšších funkcích není pozice žen na české politické scéně dostatečně silná. Je sice příznivé, že čím dál více žen kandiduje ve všeobecných volbách, tento nárůst však probíhá pozvolna. Ženy dosahují obecně vzato dobré úrovně vzdělání, což ovšem neznamená, že by ve větším počtu pronikaly do nejvyšších pozic ve veřejných podnicích. Ženy si mohou vzít dlouhou mateřskou dovolenou, s čímž jsou však spojeny nejen výhody, ale také potíže v okamžiku, kdy se chtějí vrátit na trh práce. Důvodem je především to, že na něm chybí vhodná pracovní místa na zkrácený úvazek. Účastníci konstatovali, že během krize COVID-19 vzrostl výskyt případů genderově podmíněného násilí. Poukázali na to, že navzdory tomuto znepokojivému vývoji dostávají organizace občanské společnosti, které se otázkami genderové rovnosti a genderově podmíněného násilí zabývají, ze státního rozpočtu velmi málo peněz. Uvedli, že někteří političtí činitelé vedou dezinformační kampaň, v níž jakoukoli činnost vyvíjenou v tomto ohledu označují za součást zvenčí prosazované „genderové ideologie“, a tím pak vysvětlují, proč je nutné omezit související finanční a politickou podporu. Účastníci vyjádřili naději, že bude v nejbližších měsících v parlamentu projednána Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí   
Soubory ke stažení: