Tisková zpráva: Evropský parlament se připojil k ženským organizacím, které vyzývají k vytvoření Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Placeholder

Tisková zpráva: Evropský parlament se připojil k ženským organizacím, které vyzývají k vytvoření Strategie EU pro rovnost žen a mužů

18. 6. 2015

Evropský parlament (EP) přijal dne 9. 6. 2015 usnesení vyzývající Evropskou komisi, aby přijala strategii EU zaměřenou na práva žen a genderovou rovnost, a to s jasnými cíli a monitorovacími mechanismy. Evropská ženská lobby (EWL), jejíž součástí je i Česká ženská lobby, vítá výzvu EP, aby se ženské organizace na tvorbě a hodnocení této strategie podílely, a aby na svou práci získaly i finanční podporu. Vítáme také pozornost věnovanou různým formám diskriminace, kterým jsou ženy a dívky v Evropě vystaveny, a které vyžadují konkrétní a konzistentní postupy, aby ani jedna dívka či žena nebyla opomenuta. Usnesení Evropského parlamentu upozorňuje na několik požadavků týkajících se genderové rovnosti, jichž se i EWL opakovaně dožaduje:

  • Vyzývá k vytvoření právního nástroje EU k řešení všech forem násilí páchaného na ženách a vyzývá Evropskou komisi, aby přistoupila k Istanbulské úmluvě. Rovněž vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly politiku vedoucí ke snížení poptávky po prostituci a vytvořily tzv. exit programy, jak doporučuje Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů.
  • Vyzývá k přijetí výrazných opatření podporujících rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, včetně mateřské dovolené, a opatření na podporu zaměstnanosti žen, a to i prostřednictvím dostupné péče a péče o děti. Dále vyzývá EU, aby odstranila rozdíly mezi ženami a muži v oblasti odměňování a důchodů, a bojovala proti chudobě žen.
  • Vyzývá EU k dohodě o směrnici zavádějící genderové kvóty a k přijetí opatření zvyšujících paritu na všech úrovních, včetně vysokých pozic v institucích EU. 
  • Vyzývá k podpoře kvalitních a dostupných služeb v oblasti zdraví, sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, bezpečných a legálních potratů a antikoncepce, a sexuální výchovy.
  • Vyzývá k osvětě proti genderovým stereotypům a k podpoře nestereotypního zobrazování žen

Usnesení EP vyzývá k souladu mezi vnitřní a vnější činností EU v oblasti genderové rovnosti a práv žen. Zdůrazňuje genderový rozměr klíčových oblastí politiky, jako jsou migrace, azyl, mír a bezpečnost, jídlo, obchod a životní prostředí. Dle EWL by nová strategie měla určit směr Evropy při prosazování genderové rovnosti a podporovat lidská práva žen a dívek, stavět na hodnotách EU tak, jak jsou zakotveny ve smlouvách EU a v Listině základních práv EU a v univerzálních, nedotknutelných principech, k nimž se členské státy přihlásily přijetím mezinárodních nástrojů na ochranu lidských práv žen. Aby se vize strategie naplnily, měla by vytvořit pevný základ pro prosazování ženských práv, a to prostřednictvím vytvoření mechanismů zajištujících odpovědnost, monitorování, hodnocení a koordinaci mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty na národní a evropské úrovni, a mechanismů zajišťujících systematické provádění genderového mainstreamingu. Doufáme, že tato výzva Evropského parlamentu, spolu s výzvou mnoha ženských organizací a ministrů EU pro rovnost žen a mužů, povede k přijetí nové, silné strategie pro rovnost žen a mužů.

Jana Chržová Předsedkyně České ženské lobby