Tisková konference Jiřího Dienstbiera u příležitosti mezinárodního dne proti násilí na ženách

Placeholder

Tisková konference Jiřího Dienstbiera u příležitosti mezinárodního dne proti násilí na ženách

25. 11. 2015

Na tiskové konferenci byly představeny nejvýznamnější aktivity vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, včetně přípravy podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Dále byly představy akce pořádané v letošním roce k 16 dnům aktivismu proti násilí na ženách.

Kampaň 16 dní aktivismu proti násilí na ženách je mezinárodní kampaní, která se poprvé uskutečnila v roce 1991. Od té doby se do ní zapojilo zhruba pět tisíc organizací a dalších subjektů z celého světa. Kampaň začíná 25. listopadu v souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách a končí 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv. Tyto termíny byly záměrně vybrané s cílem upozornit na propojení násilí páchaného na ženách s porušováním lidských práv. Ženy jsou vystavené mnohým formám porušování lidských práv pouze na základě toho, že jsou ženami.

 

Hana Stelzerová odprezentovala aktivity za Českou ženskou lobby k 16 dnem aktivizmu: 

  • Gender Studies Informační kapmaň o kybernásilí - genderový rozměr násilí v kyberprostoru
  • Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? proFEM o.p.s. a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR uspořádali odbornou právní konferenci Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? S podtitulem: Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím. 
  • Happening na téma: Chceme odbornou a respektující péči v mateřství, kterí se uskutečnil na Rašínovom nábřeží před MIinisterstvem zdravotnictví, který svolala Česká Ženská lobby a Unie porodních asistentkech
  • Veřejná debata: Boj proti násilí na ženách. Je čas na přijetí Istanbulskej úmluvy? na půdě právnické fakulty Univerzity Karlove v Praze. 
  • Konference Jsou si ženy a muži rovni? porádaná Třebíčským centrem

V souvislosti se situaci v českém porodnictví byl za Českou ženskou lobby a  Unii porodních asistentek  přednesen Otevřený dopis Ministru zdravotnictví u příležitosti Dne proti násilí na ženách. 

Jako hlavní problematické momenty byly předneseny: 

  1. V České republice jsou stále používány postupy, které se dle výzkumů jeví jako škodlivé a od kterých odborné zahraniční instituce (ICM, FIGO, WHO) zrazují. Ženám je prováděna tzv. Kristellerova exprese (tlačení na břicho), v nebývale vysoké míře je prováděn nástřih hráze, dochází k nadužívání medikace při porodu.

  2. Zvyšuje se počet císařských řezů a tím i všechna rizika s touto operací spojená. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by ve společnosti nemělo být více než 10 – 15 % císařských řezů. V ČR je v současné době více než 25 %, ale máme i porodnice, které vykazují více než 41 %. To je velice znepokojivé. Míra císařských řezů se v naší zemi za posledních 13 let zdvojnásobila. Podrobněji se problematice věnuje biostatistička Markéta Pavlíková.

  3. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se o ženu během těhotenství, porodu a období po porodu staral co nejmenší počet lidí, ideálně jedna porodní asistentka. To v naší zemi zažívají jen ženy, které jsou v péči komunitní porodní asistentky. Její péči si však hradí, na rozdíl od žen v demokratických evropských zemích, z vlastní kapsy.

  4. V naší zemi také zcela chybí rozdělení těhotných žen dle míry rizika. O všechny ženy je pečováno, jako by byly vysoce rizikové. Přitom Světová zdravotnická organizace dokládá četnými výzkumy, že až 85 % těhotných a stejné procento porodů mohou být zcela fyziologické. Potřebují jen dobrou podporu, radu a odborný dohled. To by měly umět poskytnout dobře vzdělané porodní asistentky tak, jak je to běžné ve „starých“ zemích EU. Porodní asistentka předává ženu do péče lékaře pouze v případě, že identifikuje riziko komplikace. 

 Vláda ČR v letošním roce schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“), který je rámcovým dokumentem pro řešení těchto forem násilí.