Stanovisko NKC - gender a věda: Zachování povinných míst ve školkách

Placeholder

Stanovisko NKC - gender a věda: Zachování povinných míst ve školkách

27. 4. 2018

V souvislosti s návrhem na zrušení povinnosti mateřských škol zajistit péči o děti od dvou let vydalo NKC – gender a věda stanovisko, v němž zajištění péče o dvouleté děti podporuje.

 

 

Stanovisko NKC – gender a věda k návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (Sněmovní tisk 61/0) ve věci povinného zajištění péče o dvouleté děti ve školkách1

NKC – gender a věda podporuje zachování povinnosti mateřských školek, popř. dalších zařízení péče o děti, poskytnout místo dětem od věku dvou let.

V populaci roste počet vzdělaných a vysoce kvalifikovaných žen, které se chtějí věnovat kromě mateřství také svojí profesi. Jsou tu dále velké skupiny samoživitelek a žen z rodin s nízkým příjmem, jejichž setrvávání mimo trh práce po delší dobu jejich finanční situaci ještě zhoršuje. Do těchto skupin mnohdy spadají i vědkyně na začátku profesní dráhy, které mají často výrazně podprůměrné platy. Dostupné služby péče pro děti mladších tří let přitom nebývají často k dispozici nebo jsou finančně nedostupné.

Věda předpokládá jednu z nejdelších kvalifikačních příprav vůbec, má vysoké nároky na časovou i prostorovou mobilitu. Řada vědkyň má velký zájem se do zaměstnání vrátit dříve než za tři roky2. Vede je k tomu zájem o výzkum, touha po profesním uplatnění i fakt rychlého vývoje řady disciplín a nejistota pracovních pozic, které závisí na krátkodobých grantech. Zaměstnavatelé navíc takový přístup vítají. 

Výzkumy realizované oddělením Sociologického ústavu AV ČR NKC – gender a věda opakovaně potvrzují, že otázka nemožnosti souběhu profese a péče je zcela zásadní při rozhodování žen opustit vědu, v případě excelentních vědkyň i opustit Českou republiku. Mnohé vědkyně zvažují, zda si dítě vůbec pořídí, nebo jestli mít ve stávající situaci další. S tím zcela zjevně souvisí to, že Česká republika má jedno z nejnižších zastoupení žen ve vědě v Evropě, které se navíc za posledních 10 let nijak nemění a to přesto, že roste počet osob věnujících se výzkumu i podíl kvalifikovaných žen v populaci.3

Souhlasíme s tím, že je nutné ruku v ruce s touto povinností zlepšit kapacity školek, a to personálně i finančně. Vítáme i úvahy o přenesení části nároku na umístění dvouletých dětí na dětské skupiny či mikrojesle a zavádění nových dotačních programů4. Momentální nedostatečná kapacita by ale neměla bránit tomu, aby za dva roky nevstoupilo v platnost opatření, které bude mít při zajištění kvality péče pozitivní vliv na trh práce, zaměstnanost žen, ekonomický rozvoj celé společnosti a ve výsledku by mohlo mít i pozitivní efekt na zvýšení porodnosti.

Povinností státu je zajistit rovný přístup žen a mužů na trhu práce a zároveň zúročit peníze investované do jejich vzdělání. Stát by tedy měl podpořit zařízení péče o děti tak, aby jejich služby odpovídaly potřebám občanek a občanů ČR. Nepovažujeme za správné, když jsou rodiče naopak nuceni přizpůsobovat své zapojení na trhu práce dostupnosti zařízení péče o děti, jak se to dnes často děje.

Povinnost mateřských škol přijímat v případě zájmu rodičů děti již od dvou let věku neznamená, že nastane „masová přítomnost dvouletých dětí“ ve školkách, jak se uvádí v důvodové zprávě k novele, jejímž cílem je tuto povinnost zrušit5. Jednak řada žen bude chtít i nadále využít možnosti pečovat o dítě 3 roky a jednak podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy6 již dnes velká část dětí mladších tří let mateřské školky navštěvuje. Nelze proto souhlasit ani s tvrzením důvodové zprávy, že by byly instituce plošně na tyto děti naprosto nepřipravené7. Novela jen vnáší přehlednost do současné situace, tedy dělá to, co by právo dělat mělo. 

Nemožnost nastoupit zpět do výzkumu z důvodu péče o dítě představuje pro řadu vědkyň ztrátu, ale především jde o ztrátu vysoce kvalifikovaných a motivovaných osob pro Českou republiku. Přijmout opatření, která jim toto umožní, je správným a zároveň ekonomicky smysluplným řešením.

 

 

1 Sněmovní tisk 61/0 https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=61&CT1=0, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=61&o=8.

2 Viz například aktuální iniciativa vědkyň matek, kterou podpořilo několik stovek osob: https://www.ff.cuni.cz/2018/02/av-cr-zverejnila-vyzvu-vedma-iniciativa-n...,

3 https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_..., http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/MZ-2015.pdf.

4 https://zpravy.idnes.cz/skolka-dvoulete-deti-robert-plaga-dlt/domaci.asp...

5 Důvodová zpráva novely školského zákona: http://www.psp.cz/doc/00/13/33/00133385.pdf.

6 https://zpravy.idnes.cz/ministr-skolstvi-robert-plaga-navrh-dvoulete-det... /domaci.aspx?c=A180214_100443_domaci_nub

7Důvodová zpráva novely školského zákona: http://www.psp.cz/doc/00/13/33/00133385.pdf. 

 

 

Soubory ke stažení: