Pozitivní zprávy ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Placeholder

Pozitivní zprávy ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů

28. 3. 2017

Tisková zpráva Rady vlády pro rovnost žen a mužů, 28.3.2017

V pondělí 27. března 2017 proběhlo v jednacím sále vlády první letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zasedání vedla místopředsedkyně Rady Jana Smiggles Kavková. Rada schválila tři usnesení: statut, Istanbul a zálohované výživné.

V úvodu Radan Šafařík představil zprávu o plnění úkolů Rady a činnosti sekretariátu.

Zástupkyně a zástupci Ministerstva financí K. Tyll, L. Neščáková, Z. Uhlířová pak prezentovaly činnost svého rezortu vzhledem k plnění „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020“. Zástupkyně jednotlivých pracovních výborů podaly zprávy o činnosti výborů a pracovních skupin Rady.

Petr Bittner z Odboru rovnosti žen a mužů představil vládní kampaň To je rovnost!, spuštěnou v listopadu a podpořenou grantem z Norska v rámci projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“.

Eva Ferrarová z Ministerstva práce a sociálních věcí pak představila kampaň 22 % k rovnosti a Václav Urban z Ministerstva průmyslu a obchodu seznámil radu s Metodickou informací k rozeznávání sexismu v reklamě.

Rada schválila změny statutu Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích v projednaném znění a zároveň vzala na vědomí plány práce jednotlivých pracovních výborů.

Rada rovněž schválila usnesení, ve kterém doporučuje ministrovi spravedlnosti, aby předložil vládě ČR změny trestního zákoníku za účelem ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, a to v termínu do 30. června 2017. Současně Rada doporučila vládě ČR, aby v rámci projednávání přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Česká republika podporovala přistoupení v celé šíři, tedy v rámci výlučných i sdílených kompetencí EU.

Ve druhém zásadním bodě přijala Rada usnesení, ve kterém vítá zpracování návrhu zákona o zálohovaném výživném. Přestože v něm shledala několik závažných nedostatků, doporučila Rada vládě, aby návrh zákona přijala a urychleně ho předložila k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na tomto základě pak Rada doporučila vládě v § 3, odst. 1, písm. c) návrhu zákona o zálohovaném výživném stanovit maximální příjem oprávněné osoby spolu s příjmem s ní společně posuzovaných osob, které mají nárok na zálohované výživné, na čtyřnásobek částky životního minima.