Plán obnovy EU/ Národní plán obnovy

Placeholder

Plán obnovy EU/ Národní plán obnovy

15. 10. 2020

V Praze, 15. října 2020

Vážený pan místopředseda vlády Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy
kopie: členům a členkám vlády, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Věc: Plán obnovy EU

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás oslovit z pozice členské organizace Evropské ženské lobby - největší evropské střešní platformy organizací zabývající se právy žen – ohledně Plánu obnovy EU, respektive Národního plánu obnovy, který má být Českou republikou předložen Evropské komisi k dnešnímu dni.

Připomínáme, že v hlavním zájmu Národního plánu obnovy, respektive nástrojů programu Next Generation EU (NGEU) na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – dále RRF), by mělo být jejich využití k dosažení cílů rovnosti mezi ženami a muži, definovaných v návazných Smlouvách. Již od počátku pandemie COVID-19 v České republice, i v celé Evropě, ženy hrdinně čelily tváří tvář pandemii a podporovaly společnost, v čemž pokračují i nyní, abychom se společně dokázali vyrovnat s dopady pandemie nejen na veřejné zdraví, ale i s jejími sociálními a ekonomickými následky.
My, Česká ženská lobby, vyzýváme Vaším prostřednictvím vládu, aby byly výdajové priority posuzovány z hlediska genderového mainstreamingu, a důrazně Vás žádáme o přijetí genderového rozpočtování tak, aby bylo zajištěno, že všechny veřejné výdaje budou směřovat k dosažení cílů rovnosti žen a mužů. Nadále budeme pečlivě sledovat další kroky k zajištění zastoupení ženských perspektiv ve všech oblastech financování v rámci NGEU a víceletého finančního rámce (VFR) 2021-2027, včetně fondů na řešení klimatu a digitalizace. My ženy jsme voličkami a účastnicemi všech oblastí života, a jako zainteresované a zodpovědné aktérky občanské společnosti, budeme usilovat o transparentnost ve všech fázích NGEU.

I vzhledem k tomu, že jsme dosud nebyly informovány, ocenily bychom detaily bližšího vývoje projednávání tohoto návrhu Národního plánu obnovy. Dovolujeme si upozornit, že v pokynech1 vypracovaných Evropskou komisí k přípravě Národních plánů obnovy, je výslovně uvedeno, abyste nastínili, „jakým způsobem proběhly konzultace a zapojení organizací občanské společnosti do navrhování reforem obsažených v plánu. “ Dále jste „vyzýváni, abyste popsali jakoukoli konzultaci a přínos sociálních partnerů, občanské společnosti a dalších příslušných zúčastněných stran při přípravě a provádění plánu obnovy a odolnosti.“ A jste také vázáni vytvořením veřejné evidence konečných příjemců projektů a investic v členění podle pohlaví.

V současnosti, kdy můžeme využít příležitost k upevnění tématu rovnosti žen a mužů do středu zájmu udržitelnějšího světa, nemůžeme dopustit, aby principy rovnosti, které jsou základem demokracie, byly jakkoli přehlíženy. Proto uvítáme odpovědi na následující dotazy:

  • Jaký je stav přípravy Národního plánu obnovy a jak bude probíhat jeho projednávání?
  • Jakým způsobem je rovnost mezi ženami a muži integrována mezi cíle Národního plánu obnovy na národní i evropské úrovni?
  • Jaké jsou cíle, opatření, úkoly a ukazatele Národního plánu obnovy a jak je zde nakládáno s údaji členěnými podle pohlaví?
  • Budou všechny návrhy v Národním plánu obnovy podrobeny posuzování v souvislosti s dopady na rovnost žen a mužů?
  • Jaké institucionální mechanismy, ve formě monitorovacích orgánů, budou doprovázet celý cyklus Národního plánu obnovy a všech budoucích programů v rámci NGEU a VFR, od návrhu po implementaci a evaluaci, a které konkrétní mechanismy zajistí, že se rovnost žen a mužů bude prolínat celým plánem po celou dobu jeho trvání?

Věříme, že i pro Vás je zásadní, věnovat těmto tématům maximální pozornost.

S úctou a očekáváním Vaší odpovědi,

Marta Smolíková, předsedkyně
Česká ženská lobby

_______________________________

1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT GUIDANCE TO MEMBER STATES RECOVERY AND RESILIENCE PLANS, SWD(2020) 205 final, 17.9.2020 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service..., pages 13 and 33