Otevřený dopis: Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali “taťkové”, ale profesionálové

Placeholder

Otevřený dopis: Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali “taťkové”, ale profesionálové

7. 9. 2021

Otevřený dopis:

Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali “taťkové”, ale profesionálové.

Dobrý den,

v návaznosti na Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nově schválený doporučený postup ČGPS ČLS JEP č. 1/2021 Sb., “Zásady dispenzární péče v těhotenství”, se na Vás obracíme se žádostí o revizi tohoto dokumentu a jeho uvedení do souladu s platnou legislativou a s nejnovějšími poznatky vědy, které jsou reflektovány například v nejnovějším doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím.

Stav českého porodnictví má zejména z pohledu ochrany práv žen a dětí mnohé rezervy. Nic ovšem nemůže ospravedlnit v textu použitá přirovnání, kdy autoři registrujícího gynekologa představují jako “rodiče (zákonného zástupce)” a těhotnou ženu jako “nezletilou dceru, která zahájila povinnou školní docházku”. Toto přirovnání svědčí o neúctě k ženám, lékařům a lékařkám a také k porodním asistentkám, které v celém dokumentu dokonce ani zmíněny nejsou. Neméně to však vypovídá o nedostatečném právním povědomí autorů.

Jak zdůrazňuje poslankyně Olga Richterová: “Vztah gynekolog-klientka/pacientka takto nastaven být rozhodně nemá a právně ani tak nastaven není. Lékař za ženu a její dítě zodpovědný není, je “pouze“ zodpovědný za službu, kterou poskytuje. Na ženě je vždy to finální rozhodnutí, jakou a jestli vůbec nabízenou službu využije. V tomto ohledu je potřeba klást velký důraz na komunikaci poskytovatele a příjemce péče, na edukaci a informovaný souhlas.

Rozhořčení nad tímto přirovnáním zveřejnila i Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava, jejímž přednostou je senátor Ondřej Šimetka: “... autor zcela nepochopitelně použil naprosto bizarní příměr, který je k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům totálně neuctivý!! Vím (chci věřit), že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji.

V celém představeném konceptu perinatální péče naprosto chybí zmínka o péči poskytované porodními asistentkami. Například Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení uvádí, že “V prostředí s funkčním systémem péče poskytovaným porodními asistentkami se doporučují kontinuální modely péče vedené porodní asistentkou. V takových modelech poskytuje ženě oporu a péči během těhotenství, porodu a v poporodním období porodní asistentka nebo menší skupina porodních asistentek, se kterými se důvěrně znají.”

Světová zdravotnická organizace představuje vizi světa, ve kterém každá těhotná žena a novorozenec obdrží kvalitní péči během těhotenství, porodu i v poporodním období. V rámci kontinuální péče o reprodukční zdraví poskytuje prenatální péče platformu pro důležité funkce zdravotní péče, včetně podpory zdraví, screeningu, diagnostiky a prevence chorob. Ukázalo se, že implementací dobře načasovaných a vhodných postupů založených na důkazech, může kvalitní prenatální péče vést k záchraně životů. Prenatální péče také poskytuje oporu v kritickém období života ženy a posílení komunikace mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem. To se týká nejen žen samotných, ale i rodin a celých komunit. Proces vývoje uváděných mezinárodních doporučení k prenatální péči zdůraznil důležitost efektivní komunikace týkající se fyziologických, biomedicínských, behaviorálních a sociokulturních témat a poskytnutí efektivní opory těhotným ženám respektujícím způsobem, včetně opory sociální, kulturní, emocionální a psychické. Tyto komunikační a podpůrné funkce prenatální péče jsou klíčové nejen k záchraně životů, ale i ke zvýšení jejich kvality, využívání zdravotní péče a zlepšení kvality poskytované péče. Pozitivní zkušenosti žen s prenatální péčí a péčí během porodu mohou položit základy pro zdravé mateřství.

Jako asociace zastupující 36 organizací, která působí na poli ochrany práv žen a jako zástupkyně pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby, Vás tímto žádáme o neprodlenou veřejnou omluvu ženám.  Dále Vás žádáme o náležitou úpravu ilustračního modelového příběhu uvedeného v oficiálním dokumentu, který ženy dehonestuje a staví je ve vztahu k registrujícímu gynekologovi do podřízené role. Odkaz na upravený dokument a zveřejněnou omluvu nám prosím zašlete na e-mail czl.porodnictvi@czlobby.cz.

#NejsemSkolacka 

S pozdravem

Marta Smolíková, místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedkyně ČŽL, e-mail: predsedkyne@czlobby.cz, tel: 603 897 582 

Ivana Antalová, lobbistka PS Porodnictví ČŽL, e-mail: ivana.antalova@czlobby.cz, tel: ​734 665 147

Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek, e-mail: ezrova@unipa.cz, tel: 602 724 300

Alena Frýdlová, prezidentka České komory porodních asistentek, e-mail: ckpa@ckpa.cz, tel: 724 685 042

Míla Kastner Martínková, výkonná ředitelka České asociace dul, e-mail: reditelka@duly.cz, tel: 774 622 824

Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, e-mail: petra.sovova@iham.cz, tel: 776 465 486

Zuzana Štromerová, ředitelka Porodního domu U čápa, e-mail: stromerova@gmail.com, tel: 602 958 396

Eliška Kodyšová, ředitelka Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, e-mail: eliska.kodysova@aperio.cz, tel: 739 415 312  

Anna Štefanidesová, právnička Ligy lidských práv, e-mail: anna.stefanidesova@llp.cz, tel: 739 922 878

Veronika Hažlinská, zakladatelka iniciativy Chci svoji porodní asistentku, e-mail: veronika.hazlinska@gmail.com, tel: 737 540 825                        

Lilia Khousnoutdinova, zakladatelka Nadačního fondu Propolis

Ágnes Němečková, Výbor pro práva dítěte, e-mail: agnes@osvetarodicu.cz, tel: 770 127 828

Petra Langová, zakladatelka spolku Juno moneta, e-mail: juno.moneta@seznam.cz, tel: 603 341 000

Klára Kalibová, ředitelka, právnička In IUSTITIA, e-mail: klara.kalibova@in-ius.cz

 

 

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti spojuje 36 proženských organizací. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.