Otevřený dopis ČŽL policejnímu prezidentovi k výrokům týkajícím se znásilnění a jeho odpověď

Placeholder

Otevřený dopis ČŽL policejnímu prezidentovi k výrokům týkajícím se znásilnění a jeho odpověď

14. 8. 2023

 

Policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek

Policejní prezidium ČR                                                                                                                                                                                                                                              Praha 14. srpna 2023

 

Vážený pane policejní prezidente, 

 

oceňujeme Vaši omluvu za výrok v rozhovoru na Aktuálně.cz, který i u nás vyvolal vlnu pobouření. Dlouhodobě se jako asociace ženských organizací věnujeme závažnosti násilí na ženách a domácího násilí. Ve společnosti je velmi silně zakořeněné, a k jeho odstranění je potřeba citlivý, profesionální a komplexní přístup jak ze strany policie a soudů, tak na úrovni prevence a vzdělávání.

V první řadě chceme uvést na pravou míru tvrzení, že smyšlená či křivá obvinění se u znásilnění dějí velmi často. Podobná vyjádření nejsou pravdivá a zlehčují zkušenost obětí a přeživších sexuálního násilí. Podle odborných odhadů je 2–10 % z nahlášených případů znásilnění smyšlených. Ve skutečnosti je ale nahlášeno pouze 5–8 % všech znásilnění, ke kterým dojde. Počet smyšlených případů znásilnění se tak pohybuje v řádech promile. Místo upozorňování na smyšlené případy je důležité, aby policie věnovala pozornost tomu, proč 92–95 % obětí tento čin nenahlásí. Právě míra (ne)důvěry v systém je jedním z důvodů, proč se oběti znásilnění často zdráhají tento trestný čin nahlásit. 

Přestože preferujete tvrdá data, dopouštíte se ve svém následném prohlášení jejich nesprávné interpretace. Zmiňujete, že v roce 2022 bylo „573 případů odloženo v souladu s ustanovením, § 159a, odst. 1 trestního řádu, tedy z důvodu, že ve věci nešlo o podezření z trestného činu, jinými slovy se skutek nestal”. Vyvozovat, že pokud se nejedná o trestný čin, daná situace vůbec nenastala a je smyšlená, je nanejvýš problematické. Odložení případu může především znamenat, že čin nenaplňuje skutkovou podstatu znásilnění tak, jak je aktuálně a bohužel nedostatečně definovaná v našem trestním zákoníku. 

Statistiky o výskytu domácího násilí a počtu žen zabitých v důsledku partnerského násilí jsou neúplné, což je i z Vašeho vyjádření zřejmé. Násilí ve vztazích a sexuální násilí se ukazuje jako velmi rozšířené, což se negativně projevilo zejména v době pandemie Covid-19, kdy byl zaznamenán 40% nárůst žádostí o pomoc. Jako Česká ženská lobby i v rámci koalice Hlas proti násilí dlouhodobě upozorňujeme na potřebu prevence a komplexního řešení problematiky. I proto je důležité, aby ČR přijala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva proti násilí), jejímž cílem je jednak násilí předcházet a dále poskytovat obětem a jejich dětem adekvátní pomoc, ochranu a podporu, aby se mohly z násilné situace vymanit.

Vážíme si kroků, které policie v posledních letech v této oblasti udělala. Věříme, že k dalšímu zlepšení povede přijetí Úmluvy proti násilí. Budeme rády, pokud Policie České republiky a Vy sám osobně podpoříte ratifikaci této Úmluvy, a budete tak veřejně deklarovat, že Vám na odstraňování násilí na ženách a domácího násilí, stejně jako na vymáhání spravedlnosti pro oběti, opravdu záleží. 

Pokud byste měl zájem o osobní schůzku, rády se s kolegyněmi s Vámi setkáme. 

 

S úctou,

 

Marta Smolíková, 

předsedkyně České ženské lobby

+420 603 897 582

predsedkyne@czlobby.cz

 

Policejní prezident Martin Vondrášek odpověděl na náš otevřený dopis 1. září 2023:

 

genpor. Mgr. Martin Vondrášek

policejní prezident

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Praha 1. září 2023

Č. j. PPR-39463-3/ČJ-2023-990300

Počet listů:1

Vážená paní předsedkyně,

reaguji na otevřený dopis, v němž mě i Policii České republiky jako celek vyzýváte k podpoře ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé též pod označením Istanbulská úmluva.

Velmi si vážím toho, že jako předsedkyně České ženské lobby vnímáte kroky, jež Policie České republiky v oblasti domácího násilí v posledních letech učinila, a současně věřím, že jsou dostatečným dokladem toho, jak velký význam tomuto citlivému tématu dlouhodobě přikládáme. 

Policie České republiky je orgánem moci výkonné a jejím úkolem je beze zbytku implementovat do své praxe všechna rozhodnutí moci zákonodárné bez ohledu na to, zda se s nimi policisté jako jednotlivci osobně ztotožňují či nikoliv. Nepovažuji proto za vhodné, abych z pozice vrcholného představitele Policie České republiky vstupoval do výsostně politické diskuse o ratifikaci zmíněné Úmluvy a tím ji jakkoliv ovlivňoval.

Mohu Vás však ubezpečit, že dojde-li k ratifikaci úmluvy, učiním vše, aby byla Policie České republiky připravena dostát své roli, ať již zajištěním náležitého proškolení policistů, úpravou vnitřních předpisů či jakoukoliv jinou vhodnou formou.

S úctou

Mgr. Martin Vondrášek

 

 


Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.