Násilí na ženách

Placeholder

Násilí na ženách

24. 12. 2018

Česká ženská lobby jednoznačně odsuzuje všechny formy násilí na ženách, a to jak ve veřejné, tak soukromé sféře. Násilí na ženách (domácí násilí, sexuální zneužívání, znásilnění či jiné genderově podmíněné činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození) je porušením lidských práv a je tedy nutné, aby se s ním státní i nestátní aktéři vypořádali a přijali veškerá opatření k jeho eliminaci i k ochraně jeho obětí. K násilí je třeba přistupovat jako k celospolečenskému jevu, který má určité kulturní či historické pozadí a má i specifickou dynamiku.