Genderová expertní komora ČR – nová naděje pro prosazování rovných příležitostí?

Placeholder

Genderová expertní komora ČR – nová naděje pro prosazování rovných příležitostí?

4. 5. 2015

Situace na trhu práce, a to jak z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, tak i v kontextu práv rozličných minorit – LGBT komunity, národnostních menšin apod. – stále není ideální. Proto vznikla 9. 4. 2015 Genderová expertní komora.

Primárním záměrem Genderové expertní komory (GEK) je utvořit platformu pro odbornice a odborníky z různých oblastí, kteří dokáží reflektovat genderovou problematiku a aktivně tak přispívat k sestavování a úpravám politiky zaměřené (nejen) na genderovou rovnost.

Další oblasti působení – kromě trhu práce – předpokládá GEK také v tématech slaďování pracovního a soukromého života, v problematice genderového násilí, stejně jako sexuálního obtěžování, porodnictví či obchodu s lidmi. Předmětem zájmu by měla být dle Niny Fárové, tajemnice GEK, také LGBT komunita, jíž by se – stejně jako dalším samostatným tematickým oblastem – měla věnovat ad hoc sestavená pracovní skupina.

Zkratka LGTB zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (T, příp. IQ)

Právě LGBT komunita se na trhu práce stále řadí mezi ty nejzranitelnější.Podle Evropského hospodářského a sociálního výboru (2012) z provedených studií a výzkumů plyne, že až polovina LGBT se o své orientaci na pracovišti obává hovořit a že téměř polovina těch, kteří ji na pracovišti zveřejnili, se setkala s přímou diskriminací, urážkami či předsudky.

Podle Agentury pro základní práva Evropské unie (FRA) jsou významně diskriminování také translidé, kdy při hledání zaměstnání se setkalo s nepřijetím 37 % z výzkumného vzorku, který byl tvořen 6 579  transsexuály/kami  ze zemí EU. Snad se tedy GEK podaří tuto situaci díky svému působení alespoň na území ČR zvrátit.

Nezávislí odborníci sdružení v GEK budou k dispozici jak exekutivě, tak i státní správě a samosprávě, stejně jako soukromým subjektům, v jejich agendě bude také sestavování analýz a přehledů monitorujících prosazování rovných příležitostí na území ČR. Jiří Dientsbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ke vzniku GEK dodal: „Vítám vznik GEK jako nezávislé profesního sdružení odbornic a odborníků na genderovou rovnost. Věřím, že ustavení GEK přispěje k rozvoji genderové expertízy a prosazování rovnosti žen a mužů v české společnosti.“

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.