ČŽL se podílí na výzvě neziskových organizací vládě Petra Fialy

Placeholder

ČŽL se podílí na výzvě neziskových organizací vládě Petra Fialy

28. 2. 2023

Zvýšit ochranu žen před násilím. Ratifikovat Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zpřesnit definici znásilnění tak, aby byla založená na absenci souhlasu, a zefektivnit postih za znásilnění, legislativně ukotvit definici domácího násilí.

Zohlednit postavení žen-uprchlic. Postavit se pracovní a věkové diskriminaci žen-uprchlic a žen obecně, odstraňovat překážky jejich zařazení na trh práce, posílit podporu v péči o děti při zaměstnání a posílit prevenci zneužívání a sexuálního násilí na ženách.

 

Tato a další doporučení a návrhy opatření týkající se moderního školství a vzdělávání, pomoci nejzranitelnějším skupinám, udržitelnosti a ochrany životního prostředí či odpovědného moderního státu sepsaly neziskové organizace sdružené v síti NeoN pro vládu vedenou premiérem Petrem Fialou, která nedávno vstoupila do druhého roku svého mandátu.

Vláda by měla využít toto období pro posunutí potřebných reforem, řešení potřeb občanů a posílení odolnosti a soudržnosti společnosti. Neziskové organizace sdružené v síti NeoN nabízejí vládě svou odbornost, která vychází z dlouholeté praktické zkušenosti, práce v terénu, dat, analýz, monitoringu veřejných politik, zastupování občanů v poradních orgánech, poskytování služeb občanům a spolupráce s různými partnery. Chtějí přispět ke strategické a komplexní přípravě potřebných reforem řešících potřeby občanů a posilujících odolnost společnosti.