Zase jsme kousek blíž odborné a respektující péči v porodnictví

Zase jsme kousek blíž odborné a respektující péči v porodnictví

8. 8. 2016

Co se České ženské lobby povedlo v rámci projektu „Hájíme práva českých žen“

Česká ženská lobby v posledních 18 měsících realizovala projekt „Hájíme práva českých žen v České republice“. Vedle otázek porodnictví projekt řeší otázku genderové rovnosti ve společnosti a to prostřednictvím monitoringu a lobbingu v oblasti rovnosti žen a mužů, lobbingem za ratifikaci mezinárodní Istanbulské úmluvy, která zlepší postavení žen, jež čelí násilí a pořádáním řady happeningů (MDŽ, One Billion Rising) a akcí s cílem upozorňovat na aktuální genderové problémy a na práva žen na veřejnosti.

Dále v rámci projektu vznikla Genderová expertní komora ČR (GEK ČR), která představuje nezávislou platformou pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou. Díky podpoře Norských fondů a OSF se uskutečnil i druhý ročník Kongresu žen v červnu 2015 s názvem „Ženy a média“.

A po celou dobu projektu intenzivně pracovala také skupina zástupkyň neziskových organizací, která usiluje o zlepšení péče v mateřství a rodičovství.

 

Pracovní skupina „Normální porod“ složená z neziskových organizací

Pracovní skupina pro otázky porodnictví sdružuje neziskové organizace, které si kladou za cíl zlepšit situaci v českém porodnictví. Spolupracujeme také s Ligou lidských práv a různými nezávislými odbornicemi. Skupina je složená se zástupkyň Aperia, České asociace dul, České komory porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, Ligy lidských práv, Nesehnutí, Porodního domu U čápa a Unie porodních asistentek. Scházíme se pravidelně jednou za dva měsíce. Společně plánujeme kampaně, happeningy, tiskové zprávy a jsme bezpečným místem pro sdílení a vzájemnou podporu. A právě tato skupina žen realizuje porodnickou agendu projektu České ženské lobby “Hájíme práva českých žen”.

Právní poradenství a legislativní připomínky

Ve spolupráci s Ligou lidských práv pracujeme na právních dokumentech pro rodiče a porodní asistentky (např. informovaný souhlas s péči komunitní porodní asistentky). Právnička Zuzana Candigliota se v rámci projektu „Hájíme práva českých žen“ věnuje právnímu poradenství a zastupování rodin v soudních jednáních. Součástí její práce je i zpracovávání podkladů pro veřejná vystoupení či zpracování letáků pro těhotné ženy a jejich rodiny. Jedním z výstupů projektu je také vypracování komentářů a připomínek k aktuální nevyhovující legislativě. Česká ženská lobby také produkuje připravovaný film, který zachycuje komentáře české výpravy k jednání Evropského soudu pro lidská práva.

Ovlivňování veřejných politik

Při Radě vlády pro rovné příležitosti mužů a žen vznikla pracovní skupina složená s odbornic a odborníků, ve které má Česká ženská lobby a její členské organizace své zástupkyně.

Pravidelně se také scházíme se zástupci veřejné správy a předkládáme jim naše stanoviska. Pro porodní asistentky, lékařky a lékaře, média a zástupkyně a zástupce veřejné správy jsme uspořádali přednášku biostatističky Markéty Pavlíkové "Jak pracovat s výzkumy v oblasti péče v mateřství" (z přednášky vznikl jak krátký film, tak záznam celé přednášky). Aktuální komentáře Markéty Pavlíkové můžete sledovat na jejím webu www.biostatisticka.cz (v rámci projektu zpracovala například Analýzu týkající se porodních domů v zahraničí). Zástupkyně České ženské lobby také prezentovaly své výhrady k českému porodnictví výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), který v březnu 2016 vydal svá závěrečná doporučení pro Českou republiku. Výbor vládu mimo jiné vyzývá k tomu, aby zajistila reálnou existenci a dostupnost porodních domů s péčí porodních asistentek.

Mikrobioložka Jarmila Hnilicová (www.jaksekderodi.cz) a právnička Zuzana Candigliota (Liga lidských práv) pracují na zveřejnění statistických informací o péči v jednotlivých českých porodnicích (například kolik kde provádějí císařských řezů, akutních císařských řezů, porodů kleštěmi, nástřihů hráze apod.) Rozdíly mezi porodnicemi jsou v některých ukazatelích obrovské (například procento žen, které mají nějaké poranění po vaginálním porodu, se pohybuje od 20 % do 92 %!) a z dat vyplývá, že za tyto rozdíly mohou zejména odlišné zvyklosti lékařů/ porodních asistentek v jednotlivých porodnicích. Chceme diskuzi o kvalitě péče přenést na odbornou půdu - část dat byla například prezentována Porodním domem U Čápa na 2. Společné konferenci České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS v roce 2015. Dále chceme, aby základní údaje o péči v jednotlivých porodnicích byly každoročně zveřejňovány. Zuzana Candigliota v únoru vyhrála Open Data Stand Up pořádaný Fondem Otakara Motejla právě s projektem otevření dat o porodnicích. Základní statistické údaje o konkrétních porodnicích, které nám nyní Ústav zdravotnických informací a statistiky odmítá vydat, jsou v zahraničí často běžně dostupné (např. Slovensko). Zkušenosti ze zahraničí také ukazují, že odkrytí dat o kvalitě péče ve zdravotnictví může vést k výraznému zlepšení této péče, což je kromě dostupnosti informací další výhoda pro těhotné ženy.

Informační letáky pro rodiče a zdravotníky

Sumarizovali jsme nejaktuálnější informace z oblasti péče o matku a dítě do tří přehledných letáků (pro rodiče, pro zdravotníky a leták s právními informacemi).

Vlasta Jirásková z České asociace dul, která se podílela na tvorbě letáků, říká: "Přály jsme si vytvořit leták pro těhotné ženy, které se zatím v těhotenství, porodu a péči o děti neorientují. Dát jim základní informace, pozitivně je naladit a povzbudit, aby se aktivně zajímaly o zdravotní péči, které se jim a jejich dětem dostane. Chceme podpořit sebevědomí žen a ukázat, že porod a mateřství mohou být radostné a posilující záležitosti."

Letáky jsou k dispozici u jednotlivých členských organizací a také v elektronické podobě např. na www.unipa.cz. Letáky budou k dispozici v mateřských centrech, u dul ČAD, centrech porodních asistentek, na stáncích členských organizací (např. na NGO Marketu, Pikniku s porodní asistentkou, Světovém týdnu respektu k porodu, Veletrhu porodnic nebo Áčko festu). Při příležitosti vydání letáků spustíme ve spolupráci se skupinou spolupracujících rodičů i internetové stránky www.jsemtehotna.eu.

K letáku pro zdravotníky podotýká Jitka Charvátová z Porodního domu U Čápa: Iniciativa „Baby-Friendly Hospital“ vznikla již před čtvrtstoletím. Přesto celých 30 procent českých porodnic dodnes nemá tento statut. Ani v ostatních se nedodržuje všech 10 kroků pro úspěšné kojení. Přitom mezinárodní profesní organizace gynekologů a porodníků (FIGO), porodních asistentek (ICM) a pediatrů (IPA) vydaly v roce 2015 nové směrnice „Mother-Baby Friendly Birthing Facilities“. Ty formulují 10 zásad péče o matku a dítě coby nerozlučnou jednotku – MotherBaby. I podle současné vědy je totiž základem optimální porodní péče naplňování společných potřeb matky a dítěte. Jeden z našich letáků představuje tyto mezinárodní odborné materiály českým zdravotníkům.

Kampaně a happeningy

V průběhu dvou let jsme se pustili do mnoha kampaní a akcí pro rodičovskou veřejnost. Pro zveřejňování našich aktivit, projektů a dokumentů vznikly britským hnutím inspirované internetové stránky www.normalniporod.cz. Je to rozcestník informací, poraden tiskových zpráv a pozvánek na happeningy. V Brně a v Praze jsme organizovali akce oslavující Světový týden respektu k porodu a v roce 2016 pořádáme seminář pro organizátorky Světového týdne respektu k porodu v dalších městech. Podíleli jsme se také na tradiční otevřené konferenci Aktivní rodičovství v Brně.

Při příležitosti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsme vypravili Plavbu za normálním porodnictvím spojenou s tiskovou konferencí a výstavou Nástřih hráze.

Představitelka Hnutí za aktivní mateřství Petra Sovová, spoluorganizátorka happeningu Plavba za normálním porodnictvím, říká: „Situace v českém porodnictví je vážná. Stále jsou používány škodlivé postupy, často přes nesouhlas příjemkyň péče, narůstá procento císařských řezů, ženám chybí péče komunitních porodních asistentek. Forma happeningu pomáhá ukázat nynější stav s nadhledem a přiblížit jej jak rodičům, tak zdravotníkům.

Při příležitosti happeningu Chceme odbornou a respektující péči v mateřství jsme poslali Ministrovi zdravotnictví otevřený dopis.

Kateřina Hájková Klíčová z Unie porodních asistentek vysvětluje, proč dopis vznikl: „Jsme přesvědčeny, že právě Ministerstvo zdravotnictví by mělo být iniciátorem změn a usilovat o zajištění odborné a respektující péče pro všechny ženy a jejich děti. Mělo by být garantem koncepce péče v mateřství a vydávat standardy péče pro jednotlivé obory. A je třeba mu to připomínat. Není udržitelné, aby v demokratické evropské společnosti tuto roli ministerstva suplovaly neziskové organizace“

Podobně jako Ministerstvo zdravotnictví, tak i pojišťovny by měly mít zájem na tom, aby péče byla nejen kvalitní, ale i efektivní. A právě takovou je podle mezinárodních výzkumů péče komunitní porodní asistentky a péče v porodních domech. Zajímá nás, jak je porodní péče v naší zemi financována. Ještě stále se můžete zapojit do kampaně „Víš, kolik stál tvůj porod ?“,  nebo se připojit k dopisu zdravotním pojišťovnám.

Standardy péče a doporučené postupy

Obrovským deficitem je chybějící koncepční práce Ministerstva zdravotnictví v oblasti péče o ženu a dítě. Toto vakuum se částečně snaží zaplňovat neziskové a profesní organizace porodních asistentek. V průběhu projektu pracoval tým členek Unie porodních asistentek a České komory porodních asistentek na "Principech péče porodní asistentky". Standardy budou zveřejněny na stránkách obou profesních organizací a pro členky budou závazné.

Přeložili jsme také celou řadu zahraničních standardů a dokumentů Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM).

Mediální a PR aktivity

Pravidelně informujeme média pomocí tiskových zpráv a tiskových konferencí (např. V českých nemocnicích se u porodu stále nedodržují doporučení světové zdravotnické organizace), spravujeme několik facebookových skupin a událostí a jsme k dispozici novinářkám a novinářům pro odborné konzultace.

Na závěr této zprávy bych chtěla poděkovat všem spolupracovnicím a spolupracovníkům a také dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se do projektu zapojili. Společnými silami se nám tolik potřebné změny podaří prosadit!

 

Kateřina Hájková Klíčová

Koordinátorka pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby

klicova@unipa.cz

 

Na projektu České ženské lobby se podílí:

Aperio, Česká asociace dul, Česká konfederace porodních asistentek, Česká ženská lobby, Hnutí za aktivní mateřství, Liga lidských práv, Nesehnutí, Porodní dům U čápa, Unie porodních asistentek, Jarmila Hnilicová - mikrobioložka (www.jaksekderodi.cz)

Jak se můžete zapojit do našich aktivit? Jakou pomoc hledají jednotlivé organizace? Co Vám tyto organizace nabízejí?

Porodní dům u čápa

Největší letošní akcí Porodního domu U Čápa, o. p. s. je ve dnech 2. a 3. prosince 2016 odborná zdravotnická konference a veletrh českých porodnic pro širokou veřejnost s názvem „V porodnici jako doma“, kam zveme zahraniční přednášející i všechny české porodnice. Určitě se přijďte podívat! Podpořit nás v našich snahách můžete samozřejmě i jinak! O naší bohaté činnosti v minulosti i současnosti se dočtete na www.pdcap.cz. 

ČAD

Přejeme si, aby se pomoc duly dostala každé ženě, která o ni stojí. Proto vyzýváme novináře, mateřská a rodičovská centra, příslušné zdravotníky a všechny ostatní o pomoc se šířením informací o dulách i o našich kurzech pro duly a nově také pro poporodní duly. Sdílejte prosím odkaz na www.duly.cz. Rády poskytneme rozhovory a informační letáky." Vlasta Jirásková, Česká asociace dul

Aperio

Ohodnoťte vaši porodnici ve webovém Průvodci porodnicemi v ČR na www.aperio.cz. Využijte naše bezplatné právní a sociální poradenství pro rodiče – webové, telefonické nebo osobní. Stáhněte si z našeho webu novou bezplatnou příručku Nebojujte se zákony. Pokud vychováváte děti sami nebo se zajímáte o téma sólo rodičů, může vás také zajímat náš portál pro sólo rodiče saminadeti.cz.

Hnutí za aktivní mateřství

Každoročně pořádáme (v roce 2016 už pojedenácté) akce ke Světovému týdnu respektu k porodu. Náš Festival o těhotenství, porodu a rodičovství by nebylo možné uskutečnit bez pomoci mnoha desítek dobrovolnic a dobrovolníků. Zapojte se i vy, těšíme se! Důležité informace najdete na webových stránkách  iham.cz a respektkporodu.cz.

Petra Sovová

Nesehnutí

Lidskoprávní a environmentální organizace, která v rámci svého programu Ženská práva jsou lidská práva realizuje i kampaň Aktivní rodičovství. Hlavním cílem našich informačních a vzdělávacích aktivit je přenést diskuse z odborných kruhů mezi širší veřejnost a do všedního života a tím spoluvytvářet prostor pro změnu stereotypních představ o roli žen a mužů ve společnosti. Do našich aktivit se můžete zapojit na webu: www.zenskaprava.cz.

Unie porodních asistentek

Jsme profesní organizací porodních asistentek, která nabízí rodičovské veřejnosti řadu služeb: bezplatnou on-line poradnu, mapu porodních asistentek ve vašem oklí nebo pásmo krátkých filmů o těhotenství a rodičovství.

S našimi aktivity nám také pomáhá mnoho rodičů, takže jsme založili Kruh přátel UNIPA. Můžete naše aktivity podpořit drobným pravidelným příspěvkem, nebo pomoci dobrovolnickou prací v rámci vaší profese (hledáme překladatele, copywritery, grafiky, IT…).