Starší projekty

Starší projekty

9. 8. 2012

2014

MPSV, Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů: Hájíme práva žen v České republice (2014)

Nadace Open Society Fund Praha, program Dejme (že)nám šanci (EHF/Norské fondy), Hájíme práva žen v České republice (07/2014 – 04/2016).

Působení v poradních orgánech vlády

Za účelem připomínkování Národního programu reforem 2014 se ČŽL v zastoupení Jany Smiggels Kavkové sešla, dne 23. 10. 2014, s představiteli Evropské komise. Misi do ČR vedl Detlef Eckert, ředitel sekce Evropa 2020. Připomínky byly předány ústně.

ČŽL se aktivně zapojila do pracovní skupiny Odborné komise pro důchodovou reformu (OK), které se účastnila zástupkyně ČŽL Radka Dudová a vystupovala a připomínkovala plánovanou reformu.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj požádala o nominaci členky ČŽL dne 19.6.2014. Nominována za ČZL byla Selma Muhič Dizdarevič.

ČŽL uspořádala seminář „Změny podle nového občanského zákoníku“ pro členské a spolupracující NNO k novému občanskému zákoníku, který se konal ve čtvrtek 26. června 2014.

 

Monitorování naplňování politik rovných příležitostí

ČŽL poslala pět otevřených dopisů představitelům a členům vlády a zveřejnila jednu tiskovou zprávu: Nesouhlas s návrhem zákona o regulaci prostituce viz >http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/302-7/otevreny-dopis-k-navrhu-zakon....

V rámci lobbingu se ČŽL zaměřila na téma prostituce a lobbovala jak na osobních schůzkách s političkami, tak i prostřednictvím emailové korespondence, která byla odeslána všem poslancům a poslankyním. Kromě toho ČŽL toto téma propagovala i mediálně (mj. vystoupení Jany SK v debatě s předkladatelem návrhu L. Manhartem s novinářkou Danielou Drtinou v pořadu DVTV viz http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/307-7/co-s-prostituci-jana-smiggels...). Výsledkem těchto aktivit bylo záporné stanovisko mandátového a petičního výboru (který návrh zákona předkládal) k návrhu zákona a rozhodnutí o jeho stažení (a nikoli přepracování, což byl původní záměr).

Dále se zapojila do podpory Anny Šabatové na pozici ombudsmanky, a to v rámci Platformy pro lidská práva, jejíž je ČŽL členkou a zakladatelkou (http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/261-7/otevreny-dopis-a-tz-platformy... ). Tato podpora přinesla své ovoce a A. Šabatová byla zvolena ombudsmankou.

ČŽl rovněž podporovala důležitost agendy lidských práv, a to jak formou happeningů, tak různých výzev a apelů, rovněž v rámci výše uvedené Platformy pro lidská práva (http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/256-7/tz-platformy-pro-lidska-prava/ nebo  http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/306-7/ceska-zenska-lobby-proti-znev....

ČŽL dále podporovala kandidaturu Věry Jourové na historicky první českou eurokomisařku http://www.czlobby.cz/content/files/Dopis-eukom_VeraJourova_SIGNED.pdf

 

Zapojení v mezinárodních aktivitách

V rámci mezinárodních aktivit se předsedkyně ČŽL Jana Chržová a členka výboru Jana S. Kavková účastnily Annual Conference/Assembly Evropské ženské lobby v Lisabonu dne 10. a 11. října 2014. Valná hromada EWL v Lisabonu zahrnovala strategické plánování, volby do orgánů EWL, představení projektu EWL Making Women’s Social Entrepreneurship Visible in Europe a den předtím se konala akce pro veřejnost ke Zprávě EWL k Pekingu+20. Jana S.K. se rovněž jako členka boardu European Women´s lobby zúčastnila strategického plánování s EIGE.

Dne 9.12.2014 se předsedkyně ČŽL účastnila strategické porady EWL v Bruselu k dalším společným krokům za prosazení abolicionistické „politiky“ napříč EU a prosazení severského modelu přístupu k prostituci v co největším počtu zemí EU. Schůzka sloužila jednak jako aktuální briefing (vývoj v některých zemích, konkrétně aktuálně v Irsku), jednak jako brainstorming pro načrtnutí plánu na nejbližší pětiletku. Návaznost na Bruselskou výzvu: http://www.womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/together-fo... (Za Evropu bez prostituce)

Připomínky k Alternativním připomínkám k Národnímu programu reforem členských států v rámci strategie EU 2020 podala ČŽL představitelům EK (sekce Evropa 2020) na osobních schůzkách a zaslala vypracovaný report o současném stavu (CWL CSR Czech Republic 2014).

ČŽL se připojila k mezinárodní kampani Emergency motion EWL, kde podpořila téma násilí na ženách ve válečných konfliktech a k Feministické Deklaraci pro Post 2015 (Genderová, ekonomická, sociální a ekologická práva pro udržitelný rozvoj).

A byla velmi aktivní v rámci mezinárodní spolupráce s Evropskou ženskou lobby.

ČŽL šířila dopisy na podporu evropských politik na poli RP – členům vlády ČR a zaslala dopis nově zvolené Eurokomisařce Věře Jourové, aby ji vyjádřila podporu a nabídla spolupráci.

 

Pracovní skupina pro porodnictví

Pracovní skupina „Systémová změna v porodnictví“ zástupců neziskových organizací se schází pravidelně každý měsíc. V rámci pracovní skupiny byly vytvořeny pracovní týmy, které se systematicky věnují dílčím aktivitám: lobbingu, prosazování legislativních změn, vytváření standardů péče porodních asistentek, přípravě mediální strategie, vytváření informačních materiálů pro rodiče a zdravotníky a jednání s pojišťovnami. 

6. června ČŽL ve spolupráci s Nesehnutím a Unií porodních asistentek uspořádala workshop o normálních porodech, který se věnoval podpoře přirozeného porodu v domácím prostředí a shrnutí praktických zkušeností z této praxe v USA a navazující přednášku o Porodech napříč kulturami. Obě akce se konaly v pražském Kině Perštýn. Akreditovaný workshop o "Normálním porodu v USA"  vedly dvě americké porodní asistentky Mairi Rothman a Erin Fulham, které mají soukromou praxi a  doprovázejí k porodům.

12. 12. 2014 proběhla tisková konference a happenning plavba za normálním porodnictvím v rámci kampaně „Normální porod“ (http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/321-7/plavba-za-normalnim-porodnict... ).

ČŽl rovněž spravovala transparentní účet, jehož prostředky byly především na soudní poplatky a další výlohy spojené se strategickými případy. (Číslo transparentního účtu je 2400283520/2010)

 

Konference Ženy a ekonomika

Konference se konala za podpory nadace Friedrich Ebert Stiftung dne 17. března. Soustředila se na dvě hlavní témata: oblast péče (o děti, seniory a další závislé osoby) a dopady finanční krize na ženy. Hlavní mluvčí byly Barbara Stiegler a Christa Wichterich (autorka knihy Globalizovaná žena), dále vystoupily české expertky a experti z akademické sféry a nevládních organizací. Akce přitáhla kolem 60 posluchaček a posluchačů, rovněž diskuse byly živé a zajímavé.

 

Vystoupení na schůzi Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny

Dne 20. května se ČŽL účastnila zasedání Stálé komise pro rodinu a RP. Dostala možnost prezentovat před poslanci a poslankyněmi své aktivity a seznámit je s hlavními výzvami, které ČŽL v současné době řeší. Klíčovými tématy byly:

- institucionální zabezpečení rovných příležitostí,

- účast žen v rozhodovacích pozicích,

- rovné příležitosti na trhu práce a dostupnost péče o děti v předškolním věku

- reprodukční práva žen

a přístup žen migrantek k veřejnému zdravotnímu pojištění.

Jelikož nebyl v průběhu zasedání komise dostatek prostoru pro diskuzi, dohodl se Výkonný výbor s předsedkyní Stálé Komise H. Langšádlovou na organizaci dvou seminářů pro poslance a poslankyně, a to na téma migrantek a zdravotního pojištění a reprodukčních práv.

Seminář k přístupu migrantek do systému veřejného zdravotního pojištění se konal 7. října 2011. Kromě poslanců a poslankyň se ho účastnila i odborná veřejnost, zejména z Ministerstva vnitra, Pražského magistrátu, Fakultních nemocnic, neziskových organizací a také samotných migrantek.

Seminář k porodnictví byl formou veřejného slyšení uspořádán na začátku roku 2012.

 

Happening ke Dni rovnosti

Česká ženská lobby se zapojila do oslav ke Dni rovnosti, který se slaví dne 17. června. Pod názvem „Máte stejné šance?“ uspořádala paralelní happening v Praze na Letné a v Brně na náměstí Svobody. Obě akce byly pojaty jako zábavný závod mezi muži a ženami, kteří museli absolvovat různá stanoviště, která symbolizovala přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami. Závodníci a závodnice tak běhali s nákupními taškami, čelili sexuálnímu obtěžování, vyzkoušeli si běh s těhotenským břichem nebo s kočárkem.

Dva dny před oslavou Dne rovnosti uspořádala ČŽL rovněž tiskovou konferenci, na které upozornila na kritické oblasti, ve kterých stále přetrvává nerovnost mezi muži a ženami.

 

Dopisy premiéru Nečasovi

V srpnu 2011 jsme napsaly další otevřený dopis premiéru Nečasovi ve věci nefungování Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Odpověděl začátkem října a zdůvodnil nefunkčnost rady jejím přesunem z Úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Začátkem ledna premiér také odpověděl na dopis předsedkyně Evropské ženské lobby ohledně absence žen ve vládě: ujistil ji, že tématu rovných příležitostí přikládá velký význam.

 

Výzva za bezpečný porod

V souvislosti se soudním procesem proti porodní asistence Ivany Königsmarkové a schvalováním zákona o zdravotní péči, který drasticky omezuje činnost porodních asistentek a vytlačuje je za hranice legality, ČŽL zahájila kampaň za podporu práv porodních asistentek.

Iniciovala Výzvu za bezpečný porod, ve kterém vyzývá poslance, poslankyně i veřejnost, aby zabránili přijetí tohoto zákona, aby zajistili odpovídající legislativní podporu porodním asistentkám pro jejich práci a umožnili ženám svobodnou volbu péče v průběhu těhotenství, při porodu a v šestinedělí, tak jak to stanovuje Listina základních práv a svobod a Evropská úmluva o ochraně lidských práv.

Ve spolupráci s dalšími iniciativami podpořila veřejnou demonstraci za práva porodních asistentek, která se konala dne 17. října. Na demonstraci byla též sepsána petice, která byla předána do kanceláře ministra zdravotnictví.

Následně byla zahájena mediální kampaň na podporu iniciativy a proti přijetí výše uvedeného zákona. Členky ČŽL vystoupily v řadě pořadů v rozhlase a televizi: Události ČT 1 (17. 10. 2011), Tah dámou (22. 10.), Aktuálně.cz, idnes.cz, Novinky.cz, České noviny.cz, Mediafax, Eurozprávy.cz, Deník Referendum (18. 10.), Rádio Wave (19.10.). Další mediální vystoupení jsou domluvena do konce roku i na počátek toho příštího.

Rovněž byly zahájeny lobbingové aktivity a ČŽL i další členky pracovní skupiny pro porodnictví začaly aktivně oslovovat poslance a poslankyně a domlouvat podporu pro diskuzi o přijetí nového zákona, komplexně upravujícího porodnictví a reprodukční práva, včetně jasného ukotvení činnosti porodních asistentek.

Výzva za bezpečný porod byla rovněž předána Borisi Šťastnému, předsedovi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

2012

Prosazování reformy českého porodnictví

Na základě tlaku České ženské lobby vznikla na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina, jejímž cílem bylo pracovat na reformě českého porodnictví. Kromě zástupkyň příjemkyň péče a porodních asistentek v ní zasedli lékaři a zástupci zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Zástupkyně ČŽL předložily na jednání skupiny řadu dokumentů, bohužel po nečekaném odchodu všech lékařů je v současnosti nejasné, jaký bude další osud pracovní skupiny. ČŽL se proto chystá vyhodnotit další strategii a případně se zaměřit ve větší míře na soudní cestu. Založili jsme speciální transparentní účet, na němž sbíráme peníze na uhrazení soudních nákladů pro ženy, které jsou ochotny žalovat český stát a domáhat se svých práv touto cestou. V současnosti projednává dvě žaloby Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, výsledky očekáváme na jaře 2013.

27. března jsme uspořádaly seminář o situaci v českém porodnictví na půdě Poslanecké sněmovny, na kterém vystoupili lékaři, zástupkyně příjemkyň péče, porodní asistentky, právnička Ligy lidských práv a další expertky.

 

Sledování dopadů legislativy na ženy, otevřené dopisy a konzultace

V průběhu roku jsme sledovaly legislativu, především pak dopady sociálních reforem na ženy. Zaslaly jsme řadu otevřených dopisů premiérovi a jednotlivým ministrům či eurokomisařům, např. ve věci dotační politiky na rok 2013, netransparentního rozdělování peněz z Evropského sociálního fondu, návrhu komisařky Viviane Reding na zavedení kvót pro firmy, zastavení stíhání maďarské lékařky a porodní asistentky Agnes Geréb atd. Poskytli jsme informace o situaci v České republice do společných publikací European Women´s Lobby: o dopadech krize a škrtů na postavení žen, o Národním plánu reforem české vlády, který je součástí Strategie EU 2020.

 

Lobování za otevření přístupu do veřejného zdravotního pojištění pro migranty a migrantky

Spolu s dalšími organizacemi usilujeme o otevření přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění pro cizince a cizinky žijící v České Republice. Chystají se schůzky s politiky a političkami. Téma budeme rovněž řešit na jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

 

Členství v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Předsedkyně ČŽL je aktivní členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, jejíž činnost byla na začátku roku 2012 znovu obnovena. Předkládá podněty na její jednání, včetně návrhů konkrétních usnesení. Tato usnesení potom projednává vláda, byť většinou s negativním výsledkem. I přes tuto “marnost”, kdy velká část našich podnětů nakonec končí tzv. v koši, jsme přesvědčeny, že má smysl pokoušet se ovlivňovat vládní politiku. Kromě vlastních návrhů také komentujeme návrhy zákonů a další relevantní vládní dokumenty.

 

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

I letos jsme uspořádaly 19.6. happening u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, tentokrát v parku na Karlově náměstí. Akce měla opět formu závodu s názvem “Máme rovné šance?”, kde závodníci a závodnice museli absolvovat stanoviště symbolizující znevýhodnění žen.

 

Podpora Pussy Riot

15. dubna jsme uspořádaly demonstraci na podporu vězněných aktivistek Pussy Riot před Ruskou ambasádou. Akce měla velký mediální ohlas a celou kauzu i nadále sledujeme. Vystoupily jsme rovněž na demonstraci pořádané Amnesty International, své akce koordinujeme.

 

Pracovní skupina o porodnictví v rámci Valné hromady European Women´s Lobby

Na letošní valné hromadě European Women´s Lobby 12. května v Budapešti jsme zorganizovali tematickou pracovní skupinu, tzv. Issue group” na téma porodnictví v zemích bývalého východního bloku. Výstupy této skupiny se stanou součástí nově tvořeného policy paperu EWL o sexuálních a reprodukčních právech žen. Je to poprvé, kdy se do materiálů EWL podařilo začlenit otázku porušování práv rodiček a porodních asistentek v zemích střední a východní Evropy.

 

Interní diskuse o prostituci

Uspořádaly jsme interní diskusi o prostituci, na které vystoupili rovněž odbornice a odborníci z organizací, zabývajících se prostitucí (Rozkoš bez rizika, la Strada a o.s. Ulice). Cílem diskuse bylo jednak získat více informací o této komplexní problematice, ale také pokusit se vytvořit společné stanovisko ČŽL.

 

2008 – 2009

ČŽL v tomto období systematicky lobbovala za přijetí antidiskriminačního zákona, spolupracovala s Evropskou ženskou lobby, a v návaznosti na strategické setkání žen WOMPASS vypracovala postoj k finanční krizi.

V květnu 2009 se koordinátorka České ženské lobby, Kristýna Ciprová, zúčastnila letní školy Feministická kritická analýza: postsocialismus, postkolonialismus, postfeminismus. Více informací viz články Mají postkoloniální a postsocialistické země něco společného? – Postkolonialismus, Mají postkoloniální a postsocialistické země něco společného? – Jak aplikovat postkolonialismus v českém kontextu? a Mají postkoloniální a postsocialistické země něco společného? – EU – nová kolonizátorská mocnost?

V březnu 2009 se předsedkyně České ženské lobby, Alexandra Jachanová Doleželová, zúčastnila 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Více informací viz články První zpráva z New Yorku - ze zasedání komise OSN o postavení žen, OSN by měla posílit vnitřní struktury zabývající se rovností žen a mužů a Další zpráva ze zasedání komise OSN o postavení žen: Jak budou vypadat doporučení/závěry?

V lednu 2009 se zástupkyně ČŽL sešly s americkou ambasadorkou a předsedkyní Institutu pro celkovou bezpečnost (The Institute for Inclusive Security) Swanee Hunt.

V období od října 2008 do června 2009 realizovala Česká ženská lobby projekt Prosazování genderové rovnosti v období CZ PRESS. Více viz tisková zpráva.

V listopadu 2008 organizovala Česká ženská lobby mezinárodní konferenci Rovné příležitosti žen a mužů – zanedbaná priorita nejen během předsednictví ČR v Radě EU? Více viz tisková zpráva.

 

2005 - 2008

V letech 2005 - 2007 byly stěžejní aktivity ČŽL následující. ČŽL podporovala přistoupení České republiky k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi – Amnesty International, Ligou lidských práv, Člověkem v tísni. ČŽL usilovala o zahrnutí tématu rovných příležitostí do projektových výzev u MPSV, Norské ambasády a NROS. Lobbovala za přijetí tzv. antidiskriminačního zákona ve spolupráci s Poradnou pro občanství a Ekologickým právním servisem. ČŽL se stala místem pro připomínkování zásadních dokumentů např. „Priority a postupy vlády při prosazování RP pro ženy a muže“ a dalších. Na základě nabídky ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti zaujaly členky sítě strategické posty v poradních orgánech vlády, jako jsou Rada vlády pro rovné příležitosti, Rada vlády pro lidská práva a Rada vlády pro neziskové organizace.

V souvislosti s mediálním působením zástupkyně sítě pravidelně hostovaly ve veřejnoprávních médiích. U příležitosti Mezinárodního dne žen proběhla v březnu 2007 tisková konference pod názvem „Včera karafiát dnes lobbing“, jejímž cílem bylo představit moderní chápání mezinárodního dne žen a kritizovat jeho přetrvávající stereotypní zobrazování v českých médiích. ČŽL také podala několikrát stížnost na sexistické reklamy u Rady pro reklamu ČT.

ČŽL považuje za důležité posílení jednotlivých členských organizací formou jejich vzdělávání. Během projektu probíhaly například přednášky o neziskovém sektoru ve spolupráci s Katedrou občanského sektoru FHS UK, dále dvoudenní seminář „Jak lobbovat za ženská práva“, za účasti lektorky z EWL. Pravidelně se genderovému vzdělávání věnovala i rubrika v elektronickém bulletinu „Síťovka“.

Kampaně, které ČŽL podpořila či je sama iniciovala, byly například petiční akce „Who cares“, usilující o zajištění dostupných a kvalitních pečovatelských služeb. Tato celoevropská kampaň vycházela z předpokladu, že jsou to právě ženy, které pečují o závislé členy rodiny a nesou neblahé důsledky této péče. Kampaň „Normální porod“ z iniciativy organizací Aperio, HAM, Asociace dul a dalších, která měla za cíl otevřít diskusi o tom, co je to vůbec normální porod a snažit se pojímat těhotenství a porod jako přirozený proces, který může bez komplikací absolvovat až 90 % žen. Poměrně rozsáhlá kampaň „Žena není zboží“ probíhala během mistrovství světa ve fotbale v Německu a byla zaměřena na boj proti obchodování se ženami. V létě 2008 to byla kampaň ke Dni rovných příležitostí, kterou realizovalo Gender Studies. Tato osvětová kampaň rovněž probíhala ve více evropských zemích. Propagační pohlednice ke zviditelnění ČŽL vytvořilo ve spolupráci s Informačním centrem Evropského parlamentu zejména Fórum 50 %.

A jak se vyvíjela síť jako taková? Došlo k postupnému navýšení počtu členských organizací. Byly dokončeny základní dokumenty sítě - stanovy a jednací řád ČŽL. Za zásadní kvalitativní posun považujeme vytvoření strategie ČŽL, jako rámcového vývoje lobby po skončení evropského projektu a registraci ČŽL jako samostatného právního subjektu.

 

Soubory ke stažení: