Seminář k gender mainstreamingu

Seminář k gender mainstreamingu

4. 2. 2021

zástupkyně Evropské komise k HP:

  • HP v současném programovém období (article 7)
  • HP v následujícím programovém období budou zachovány!
    • zmínka o HP byla původně (draft z března 2019) pouze v preambuli, nikoliv v textu Common Provision
    • v novém draftu je explicitní zmínka o genderové rovnosti jako horizontálním principu již v samotném textu (momentálně jako article 6a, ve finálním draftu to bude zřejmě opět article 7), který byl schválen 19.12.2020 Komisí
  • plus enabling conditions - Strategie rovnosti žen a mužů a Charter of Fundamental Rights (obecný mechanismus zajišťující dodržování listiny)

Slovenský příklad 

  • samostatná HP unit, která dohlíží na implementaci HP ve všech výzvách (posuzuje výzvy z gender equality perspektivy a zároveň zapojení “jiných indikátorů”, které musí žadatelé vyplňovat, které sledují např. platy pro muže a ženy, slaďovací mechanismy atp.)
  • slovenské dokumenty k HP - https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/po-2014-2020/riadiace-dokumenty-...

relevantní stránky:

www.gender.gov.sk 

www.diskriminacia.gov.sk 

kontakt: Dagmar Litterová, vedoucí oddělení horizontálních principů, odbor rodovej rovnosti a rovnosti příležitostí