Position paper PS proti násilí na ženách

Position paper PS proti násilí na ženách

29. 5. 2018

Vize: Ukončení všech forem násilí na ženách a dívkách

Disrupting the continuum of Violence against women and girls

 

Při České ženské lobby (ČŽL) působí pracovní skupina proti násilí na ženách a dívkách sestávající z profesních organizací pomáhajících přeživším a obětem násilí. Má zastoupení ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na mezinárodní úrovni spolupracuje s Evropskou ženskou lobby (EWL) v rámci pracovní skupiny Obsevatory on Violence against Women.

Miliarda žen, tedy každá třetí žena či dívka, po celém světě zažila nebo zažívá ve svém životě násilí.  Odehrává se v soukromí i ve veřejné sféře. Formy násilí na ženách jsou propojeny a vytváří řetězec násilí. Cílem je ženy umlčet a udržet je v podřízeném postavení. Podle OSN je násilí na ženách dokladem historicky nerovného postavení mužů a žen.

Přerušení řetězce násilí na ženách a dívkách je nezbytnou podmínkou k dosažení skutečné rovnosti mezi ženami a muži. Je nutné naslouchat hlasům obětí a přeživších, poskytovat jim podporu a péči a ukončit přetrvávající beztrestnost pachatelů tím, že budou čelit spravedlnosti.

Formy násilí na ženách a dívkách tak, jak jsou uvedeny ve fact sheetu EWL 2018:

 • Násilí páchané v rodinách a v partnerských vztazích
 • Sexuální násilí a sexuální zneužívání
 • Prostituce
 • Obchodování se ženami
 • Pornografie
 • Sexismus a kybernetické násilí
 • Porušování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen
 • Násilí na ženách v zaměstnání
 • Násilí páchané na ženách ve jménu tradice, cti či náboženství
 • Institucionální násilí
 • Násilí na ženách přeživších opakované násilí a na ženách obhájkyních lidských práv

Priority pracovní skupiny

 • Setkávání se, sdílení informací a vytváření společných stanovisek
 • Lobbing za ratifikaci Istanbulské úmluvy a legislativní změny
 • Monitorování naplňování akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí
 • Advokační činnost za zdroje na pomoc obětem a přeživším násilí
 • Osvětové aktivity vedoucí k informování veřejnosti (OBR)

Pro další informace kontaktujte koordinátorku pracovní skupiny proti násilí na ženách a dívkách při ČŽL, ředitelku Hanu Stelzerovou, email: hana.stelzerova@czlobby.cz, mob: +420 725 820 266, garantka z Výboru ČŽL Eva Čech Valentová, email: valentova@migrace.cz