Petice za řešení nedostupnosti veřejných zařízení denní péče pro předškolní děti

Petice za řešení nedostupnosti veřejných zařízení denní péče pro předškolní děti

24. 6. 2010

Organizace sdružené v České ženské lobby připravily PETICI ZA ŘEŠENÍ NEDOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ DENNÍ PÉČE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI. Důvodem bylo pokračující nezájem státních a samosprávných úřadů řešit problematiku nedostupnosti zařízení denní péče pro předškolní děti . Takový přístup zcela podkopává jakoukoli reálnou možnost zvolit si délku rodičovské dovolené. Cílem petice bylo upozornit na závažnost problému a poslat jasný signál zástupcům státu a samospráv, že problematiku je nutné řešit.

Rodiče momentálně řeší dramatický nedostatek zařízení denní péče o děti, vysokou cenu školného v nestátních zařízeních péče o děti a z toho plynoucí omezenou možnost uplatnění na trhu práce. Česká republika oficiálně deklaruje podporu pro pracující matky a usnadnění jejich návratu po kariérní přestávce z důvodu péče o dítě - s tímto záměrem bylo zavedeno třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku. Přes tento deklarovaný cíl usnadnit rodičům, především však ženám rychlejší návrat na trh práce z rodičovské dovolené, stát ve skutečnosti plnění tohoto cíle neumožňuje, neboť nevytváří prostředí, kde by takový návrat byl prakticky uskutečnitelný. Aktuální návrh procesu přijímání dětí do mateřských škol už od dvou let situaci neřeší. Do stávajících předškolních zařízení nejsou přijímány ani všechny děti starší 3 let. 
Nedostatek zařízení denní péče o děti je v současné době dramatický, a to pro děti do 3 let či od 3 let věku. V roce 1990 fungovalo v ČR celkem 1043 veřejných jeslí, v roce 2000 jich bylo evidováno pouze 67 a do roku 2007 klesl jejich počet jen na 49. Ubylo i mnoho mateřských školek. Např. od roku 2000 do roku 2007 klesl jejich počet o 1093, tj. na 4808 (ÚIV, ČSÚ). 
S výše uvedeným na zřeteli se občané a občanky, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, obrátili na premiéra a vládu České republiky. Znení petice bylo následující:

1. Žádáme, aby stát vytvořil koncepci podpory předškolních zařízení denní péče o děti, která bude odpovídat variabilitě potřeb českých rodičů a která bude v souladu s mezinárodními standardy péče o malé děti. Požadujeme, aby všechny druhy zařízení péče o děti do 6 let spadaly do kompetence jednoho ministerstva – nejlépe Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
2. Žádáme, aby stát inicioval zřízení nových míst v kvalitních zařízeních denní péče pro předškolní děti tak, aby jejich počet odpovídal poptávce po těchto službách. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, není možné předpokládat další růst a následné udržení porodnosti na úrovni vyspělých evropských států bez toho, že stát zajistí odpovídající dostupnost zařízení denní péče o děti.
3. Žádáme přijetí právní úpravy, která umožní vytvoření flexibilní sítě kvalitních předškolních zařízení pro děti . Nová právní úprava by měla upravit zejména následující oblasti:
a) podmínky pro založení předškolního zařízení, registraci subjektů 
b) maximální počet dětí ve třídě
c) minimální, avšak přiměřené hygienické požadavky pro prostory atd.
d) kvalifikační předpoklady pro pedagogy, osoby pečující o děti
e) rámcový program
f) financování – podmínky pro dotace
g) kontrola kvality předškolních zařízení
4. Žádáme úpravu dikce školského zákona tak, aby „nulté“ ročníky na školách mohly vznikat v širší podobě, tj. také pro děti nezralé pro nástup do prvního ročníku, ale přitom vyspělé na program mateřské školy. Tím by došlo k uvolnění míst ve školkách a zároveň by tyto děti mohly být částečně vzdělávány a tím lépe připraveny ke školnímu vzdělávání.

Petiční výbor ve složení:
1. Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s, předsedkyně České ženské lobby 
2. Michaela Bernardova, Rodinné centrum Pexeso, o.s., ředitelka
3. Karin Marques, Klub K2, o.p.s., výkonná ředitelka
4. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.