Mezinárodní den žen 2010

Mezinárodní den žen 2010

8. 3. 2010

Od 8. 3. do 12. 3. 2010 proběhl Týden akcí ke 100. výročí Mezinárodního dne žen, který pořádala Česká ženská lobby. Chtěla tím připomenout odkaz a historii tohoto dne a také jeho přetrvávající význam v současnosti. Zároveň chtěla upozornit na aktuální problémy a témata, kterými se jednotlivé organizace v ní sdružené věnují.

Jedním z důležitých témat, jimž se ČŽL bude věnovat i po skončení oslav MDŽ, je ekonomická krize a její dopad na ženy, respektive ženy a ekonomiku. „Hlavními nedostatky, které přetrvávají a znevýhodňují ženy na českém trhu práce, jsou segregace trhu práce podle sektorů, oborů a pozic, diskriminace, obtížná reintegrace na trh práce po rodičovské dovolené a nemožnost skloubit rodinný život s pracovním,“ píše Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, ve stínové zprávě k plnění Pekingské akční platformy v kapitole Ženy a hospodářství.

Na podzim tohoto roku bude Česká ženská lobby pořádat konferenci s mezinárodní účastí na téma Ženy a ekonomika, kde se bude mimo jiné věnovat dopadu ekonomické krize na ženy a minoritní skupiny, feministické ekonomii či neplacené práci. Důležitou diskutovanou úmluvou bude také Pekingská akční platforma.

Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., členská organizace ČŽL, připravuje a v brzké době zveřejní stínovou zprávu k plnění Pekingské akční platformy. Zde jsou některé závěry, které vyplývají z analýzy:

Chudoba: Zhruba 50 % českých žen se po rozvodu ocitá v pásmu ohrožených chudobou, přesněji řečeno neúplné domácnosti vedené ženou/matkou po rozvodu mají příjmy pod hranicí 1,5 násobku životního minima.

Vzdělávání: Počet žen převyšuje počet mužů skoro na všech úrovních vzdělávaní (např. mezi studujícími na vysokých školách v roce 2008 tvořily ženy 55 % z celkové populace studujících vysokých škol), avšak finanční návratnost vzdělání pro ženy je nižší než pro muže.

Zdraví: Při analýze vynaložených výdajů na zdraví žen, respektive můžu vyplývá, že zdravotní pojišťovny vynakládají více prostředků na muže a to v období mezi 55 až 84 rokem. Největší rozdíl v průměrných výdajích na muže a ženy pozorujeme ve věkových skupinách 70-79 let.

Ekonomická nerovnost: V České republice stále přetrvává nerovné odměňování (průměrná mzda žen je 75,2 % průměrné mzdy mužů), oborová segregace na pracovním trhu, nedostatek žen v řídících pozicích a diskriminace na trhu práce.

Rozhodovací a mocenské pozice: V mezinárodním porovnání klesla Česká republika na 78. místo, za Etiopii, Kambodžu či Uzbekistán. Žádná vláda v historii České republiky dosud nepřekročila počet tří žen ve vládě a počet poslankyň po volbách v roce 2006 klesl. Komunální úroveň je pro ženy mnohem příznivější a zastoupení žen na této úrovni politiky neustále mírně stoupá.

Média: Česká média přenáší ve vysoké míře stereotypní a ustrnulé zobrazování žen, především v reklamních sděleních.

Informační a komunikační technologie: Zastoupení žen v ICT oboru trvale klesá. V roce 1993 bylo zastoupení žen v ICT oborech 36 % a v roce 2008 jich bylo 13%.
------

V rámci Týdne akcí se v pondělí 8. 3. uskutečnilo diskusní setkání neziskových organizací a odborné veřejnosti v Evropském domě. To reflektovalo působení neziskového sektoru v oblasti genderové problematiky, jaké palčivé problémy vnímá v otázce postavení mužů a žen a jaké vidí řešení. Na semináři vznikla stanoviska, která byla přečtena na následném happeningu na Staroměstském náměstí.

Zástupkyně České ženské lobby také v úterý 9. 3. v poledne předaly premiérovi Janu Fischerovi Otevřený dopis při příležitosti 100. výročí mezinárodního boje za rovnoprávnost žen, kde apelují, aby česká vláda věnovala vyšší pozornost řešení otázek (ne)rovnosti žen a mužů v české společnosti a popisují konkrétní problematické oblasti.

Dále za velké účasti návštěvnic a návštěvníků proběhl minifestival sociálních spotů Muži, ženy, společnost a my v 21. století, literární čtení Kniha Vašeho srdce a divadelní představení Mocad(r)ámy slovenského spolku Bábkové divadlo na Rázcestí.

Jako výraz solidarity, jejíž symbol MDŽ také nese, uspořádala Česká ženská lobby spolu se sdružením Berkat finanční sbírku Ženská solidarita přes hranice na projekt Praktický rodinný institut Eva – PRIE v Grozném v Čečensku. Projekt se věnuje kontinuálnímu vzdělávání žen v poválečné společnosti.

Česká ženská lobby věnovala pozornost také mezinárodním úmluvám, které ošetřují rovné příležitosti žen a mužů a které rovněž slaví významná výročí. Připomeňme především 15 let Pekingské akční platformy, která je komplexním nástrojem pro naplňování rovných příležitostí mužů a žen.