Lobbing na zasedání výboru OSN CEDAW 2016

Lobbing na zasedání výboru OSN CEDAW 2016

21. 2. 2016

Česká ženská lobby (ČŽL) se znovu po pěti letech zúčastnila zasedání Výboru OSN CEDAW, kde lobbovala za podporu řady palčivých genderových problémů, které v ČR nadále přetrvávají.

V roce 2015 vydala Česká ženská lobby  Stínovou zprávu (Shadow report)[1], která se soustředí na šestou periodickou zprávu České republiky o plnění závazků plynoucích z ratifikované Úmluvy OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen[2] (CEDAW). V únoru 2016 Eva Kavková (místopředsedkyně ČŽL) a Hana Stelzerová (projektová manažerka ČŽL) vypovídaly o stavu genderové rovnosti v ČR na půdě OSN v Ženevě, a to v rámci 63. zasedání Výboru CEDAW.

Co je CEDAW a jaké má kompetence

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women[3]) přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1979, definuje, co všechno představuje diskriminaci žen a navrhuje postupy, jak tuto diskriminaci na úrovni jednotlivých států odstranit. Přijetím Úmluvy se státy, tedy i Česká republika, zavazují k zavedení opatření vedoucí k odstranění všech forem diskriminace žen.

Plnění úmluvy je sledováno v jednotlivých zemích v periodě 5 let. Po uplynutí pěti let stát předkládá periodickou zprávu o plnění CEDAW, ve které hodnotí naplňování jednotlivých článků konvence, tedy zprávu o stavu rovnosti žen a mužů a eliminaci diskriminace žen. Do procesu hodnocení naplňování CEDAW mohou vstoupit rovněž neziskové organizace, které předkládají oponentské (stínové) zprávy a jsou přizývány k diskusi. Každá nezisková organizace má právo zapojit se do připomínkového procesu a účastnit se osobní diskuse s členkami a členy výboru (tzv. lunch breefingu).

63. zasedání výboru CEDAW v roce 2016

Zasedání pro Českou republiku výboru CEDAW se uskutečnilo letos dne 22. a 23. února 2016. Dne  23. února informovala Výbor česká vládní delegace vedená Andreou Baršovou o tom, jak naplňuje své závazky vyplývající z Úmluvy. Rovněž odpovídala na dotazy 23 expertů a expertek výboru CEDAW. 

Za neziskový sektor se zasedání účastnili představitelé a představitelky z Ligy lidských práv, České ženské lobby a ERRC (European roma rights centre).

Jako zástupci/kyně NNO jsme dostali prostor prezentovat hlavní témata v rámci samostatného veřejného slyšení před výborem CEDAW (tzv. oral hearing), kde jsme přednesli hlavní argumenty k nejpalčivějším tématům. Dále jsme dostali možnost diskutovat s členy a členkami výboru v rámci „lunch breefingu“, tedy setkání, kterého se členové a členky výboru účastní dobrovolně a které je důležitou platformou pro lobbing za konkrétní témata. Výbor tak rovněž získá jasnější vhled do problematiky dané země.

Je třeba říci, jak rozdílné problémy státy prezentující před výborem CEDAW řeší. Česká republika byla součástí 63. zasedání výboru CEDAW společně s těmito zeměmi: Tanzanie, Vanuatu, Haiti. Pro výbor je tedy důležité získat vhled do kulturního kontextu daných zemí. Problémy, které jednotlivé země na poli genderové rovnosti mají, jsou zcela odlišné svým rozsahem, přijatými legislativními antidiskriminačními opatřeními a samotnou praxí v dané zemi při jejich naplňování.

CEDAW v diskusi s Českou republikou

Výbor CEDAW přivítal přístup české vlády a posun za posledních pět. Konkrétně kvitoval znovuobnovení pozice Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a přijetí Strategie pro rovnost žen a mužů 2014 – 2020.

Členky a členové Výboru se české delegace dotazovali (stejně jako v minulých letech) na nerovné zastoupení žen v politice i v zaměstnání, na přetrvávající platovou diskriminaci, násilí na ženách či na odškodnění obětí nedobrovolné sterilizace.

Doporučení výboru CEDAW

Po skončení zasedání vydal Výbor CEDAW doporučení, kterými se musí daná země řídit a má 5 let na to, aby se věnovala jejich naplňování. Současně výbor upozornil na dva zásadní problémy, kterými by se měla Česká republika věnovat přednostně. Těmi jsou - odškodnění obětí nedobrovolných sterilizací a schválení novely volebního zákona – zavedení kvót pro kandidátní listiny do parlamentních i krajských voleb.

Mezi hlavní doporučení výboru CEDAW patří urychlená ratifikace Istanbulské úmluvy a s ní spojená praktická opatření, která povedou k zlepšení situace týkající se násilí na ženách. Za klíčovou Výbor pokládá především dlouhodobou finanční podporu poskytovaných služeb obětem násilí a pravidelné a systematické vzdělávání policejních a bezpečnostních složek, jakož i personálu v soudnictví v oblasti genderově podmíněného násilí.

Ve vztahu k nízkému zastoupení žen v politickém a veřejném životě doporučuje výbor zavést tzv. „zipový“ systém pro kandidátky volebních stran a vytvořit konkrétní časové rámce pro zvýšení zastoupení žen, včetně romských žen, v zákonodárných sborech, vládě a veřejné správě, zejména na vyšších úrovních.

Pro zajištění skutečné rovnosti žen a mužů na pracovním trhu doporučuje výbor CEDAW, aby Česká republika podnikla opatření k odstranění segregace v zaměstnání a bojovala s nedostatečnou zaměstnanosti žen, snižovala rozdíly v obměňování žen a mužů a bojovala proti diskriminačním na pracovním trhu. Výbor navrhuje zvážit zvýšení minimální úrovně mezd jako jedno z opatření vedoucí ke zmírnění feminizace chudoby.

Výbor dále doporučuje provádět cílená opatření pro řešení finančních nesnází domácností vedených jedním rodičem, konkrétně doporučuje zvážit uzákonění zálohovaného výživného, jako pomoc zejména ženám samoživitelkám.

S tématem diskriminace velmi úzce souvisí přístup ke spravedlnosti pro její oběti. Výbor tak jako v minulém doporučení vyzval vládu k tomu, aby přijala komplexní systém bezplatné právní pomoci obětem diskriminace a zároveň zajistila systematické školení soudců, policistů a jiných profesionálů v oblasti aplikace principů Úmluvy. Doporučil také, aby vláda podpořila zavedení institutu žalob ve veřejném zájmu v oblasti diskriminace. 

Tématem, kterým se Výbor také na jednání zabýval rozsáhle, je odškodnění nuceně sterilizovaných žen. Tato systematická porušování základních lidských práv žen se v Československu objevovala především ve vztahu k romským ženám a ženám s postižením. Znovu důrazně vyzval Českou republiku, aby přijala systém mimosoudního vyrovnání také pro ty ženy, které se v současnosti kvůli různým překážkám soudního odškodnění nemohou domoci. Doporučil také, aby vláda zvážila při odškodnění nuceně sterilizovaných žen aplikaci tříleté promlčecí lhůty, která může být v rozporu s dobrými mravy. Stát by měl také zajistit přístup žen k jejich zdravotnické dokumentaci, jejíž absence je v současnosti jednou z bariér přístupu ke spravedlnosti. Nezbytné je podle výboru zřízení speciální odborné komise pro výzkum rozsáhlosti a četnosti tohoto problému.

Výbor zaujala také problematika porodnictví. Stát by měl podle Výboru přijmout protokol normálního porodu, který by zdůrazňoval zamezení zbytečného oddělování novorozence od matky po porodu, respektování svobodného a informovaného souhlasu rodičky a neprovádění nikoli nezbytných a škodlivých úkonů, jako je preventivní nástřih hráze. Zdůraznil, že stát by měl učinit opatření k zajištění skutečného a bezplatného přístup rodiček k péči porodních asistentek a existenci porodních domů, měl by také odstranit zbytečné překážky pro porod doma.

Jako jiné mezinárodní orgány také Výbor zdůraznil, že současná praxe zajišťování migrujících žen a matek s dětmi je nepřípustná a stát by naopak měl přijmout politiky, které budou respektovat specifickou zranitelnost žen a dětí v migraci.

Dále poukazuje na diskriminace migrantek, které nemají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a nedosáhnout tak na zdravotní péči v ČR.

V oblasti práva na rodinný život Výbor vyjádřil znepokojení nad tím, že ženy s postižením mohou být omezeny ve svém právu vstupovat do manželství a v souvislosti se svéprávnosti také v právu pečovat o své děti. Explicitně proto vyzval vládu, aby zrušila ustanovení § 673 a § 865 odst. 2 občanského zákoníku, která uvedená omezení umožňují. 

Lobbing České ženské lobby

Po skončení zasedání zástupkyně České ženské lobby pokračují v lobbingu za naplnění doporučení Výboru CEDAW. Rády bychom, aby doporučení nezůstala jen na papíru, ale promítla se do legislativních opatření i běžné praxe.

 

Autorka: PhDr. Hana Stelzerová, Česká ženská lobby

 

[1] http://www.czlobby.cz/sites/default/files/spolupracujeme_download/2015-c...

[2] http://www.czlobby.cz/sites/default/files/spolupracujeme_download/6_peri...

[3] http://www.czlobby.cz/sites/default/files/spolupracujeme_download/umluva...

Soubory ke stažení: