Konference „Společně bez násilí“

Konference „Společně bez násilí“

25. 12. 2019

Na 25. listopadu připadá Mezinárodní den proti násilí na ženách. Letos jsme k tomuto významnému datu pořádali konferenci „Společně bez násilí“ na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí. Na konferenci se podílela České ženské lobby a její členské organizace: proFem - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, ROSA – centrum pro ženy, ACORUS, Konsent, Sdružení pro integraci a migraci a Český svaz žen. Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Magistrát hlavního města Prahy. 

 

Konference „Společně bez násilí“ se konala v pondělí 25. listopadu v konferenčních prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze a byla určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy, sociálně zaměřených neziskových organizací a všechny, kteří se zajímají o problematiku domácího násilí a násilí na ženách. Na událost nakonec dorazilo 100 hostů a hostek. Úvodní slovo pronesla Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky MPSV, a Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby a ředitelka spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Celou konferencí prováděla Johanna Nejedlová, spoluzakladatelka spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí.

 

Konference byla rozdělena do tří tematických bloků, na nichž diskutovali vždy čtyři panelisté a panelistky. První blok se věnoval komplexnosti řešení násilí na ženách a domácího násilí. Panelu se zúčastnili Radan Šafařík, ředitel odboru Úřadu vlády pro rovnost žen a mužů, Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, Iveta Urbánková, sociální pracovnice organizace Persefona v Brně, a Gabriela Skružná, sociální a krizová pracovnice Diakonie Českobratrské církve evangelické. První panel se týkal problematiky domácího násilí jako systémového a komplexního problému. Věnoval se také genderovému rozměru násilí na ženách, potřebě provázání sítě služeb, problematice domácího násilí, násilí na ženách a sexuálního násilí, dále způsobům práce s aktéry, kteří v problematice figurují. Panel se dotkal také trestního rozměru sexuálního a domácího násilí, prevence násilí, provázanosti jednotlivých orgánů a služeb a nastavení výměny dobré praxe, metodik a procesů. Panelisté a panelistky se vyjádřili také k Istanbulské úmluvě jako k systémovému nástroji, jež problematiku koncepčně a udržitelně pomůže řešit. Po panelové diskuzi, kterou moderovala ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová, následovaly dotazy z publika.

 

Po obědě, který pro konferenci připravila Jídelna Kuchařek bez domova, následoval druhý blok, který se věnoval problematice násilí v životech nejvíce zranitelných skupin žen a způsobům pomoci. V tomto panelu spolu diskutovali Lenka Vrbová, ředitelka organizace Jako doma, Klára Holíková, vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci, Magdalena Pavlíčková, vedoucí služby Senior telefon v organizaci Život90, a Martin Šimáček, pracovník Institutu pro sociální inkluzi. V panelu se diskutovaly zkušenosti z praxe znevýhodněných skupin. Odborníci a odbornice mluvili na téma specifik domácího násilí a násilí na ženách s vícečetným znevýhodněním, jaké jsou okolnosti a specifické životní situace, které domácí násilí a násilí na ženách ovlivňují. V diskuzi byly zmíněny také specifické potřeby znevýhodněných skupin a také způsoby řešení domácího a sexuálního násilí. Hovořilo se mimo jiné také o přístupu lidí ze znevýhodněných skupin ke službám, o možnostech a způsobech pomoci, o vypadávání ze sítě současného systému pomoci. Panelisté a panelistky se vyjádřili také k Istanbulské úmluvě jako nástroji pomoci znevýhodněným skupinám. Po panelové diskuzi následovaly dotazy z publika. Panel moderoval Dalibor Zíta.

 

Po přestávce na kávu se v rámci třetího bloku diskutoval současný sociální systém pomoci obětem násilí, jeho úskalí a potřeby pracovníků a pracovnic. V panelu spolu diskutovali Zdena Prokopová, socioterapeutka a statutární zástupkyně ROSA - centrum pro ženy, Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS, Petra Opočenská, pracovnice OSPODu Praha 4, a Milan Doležal, komisař policejního týmu v Brně, specializovaného na domácí násilí. Třetí panel se věnoval prozatímním limitům sítě služeb a procesním opatřením, které by mohly podpořit provázání služeb. Zaměřil se na diskutování potřeb pracovníků a pracovnic věnujících se problematice násilí, na výměnu dobré praxe a na to, co by pomohlo zlepšit situaci pracovníků a pracovnic. Jedním z témat byla i otázka důvěry v instituce a služeb ze strany osob zažívajících násilí. Věnoval se také vzdělávání pracovníků a pracovnic setkávajících se s problematikou domácího a sexuálního násilí a násilí na ženách a problematice financování služeb. Panelovou diskuzi moderovala Vanda Maufras Černohorská, socioložka České ženské lobby. Po diskuzi byl opět prostor na diskuzi s publikem.

 

V průběhu celé konference se mohli hosté a hostky vyjádřit k některým otázkám týkající se domácího násilí a násilí na ženách. Svoje názory vyjadřovali prostřednictvím jednoduchého zaznačení na názorovou škálu. Výsledky hlasování o dostatečném informování o Istanbulské úmluvě, o prevenci domácího násilí a jiných otázkách přestavila moderátorka konference, Johanna Nejedlová, v závěru celé konference. Závěrečné slovo pronesla ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.

 

Konference představila různé perspektivy problematiky domácího násilí a násilí na ženách. Ukázala problém domácího násilí a násilí na ženách jako systémový a komplexní společenský problém vyžadující také systémové a komplexní kroky řešení. Tyto kroky by měl být nastavovány spolu s experty a expertkami, kteří se problematice věnují, i s dalšími odborníky a odbornicemi, kteří se s tmto problémem profesně setkávají.

V přílohách tohoto článku můžete nalézt program ke konferenci a také stručné zápisy z jednotlivých panelů.

Konference byla realizována na finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu vlády České republiky. 

                                                    

Soubory ke stažení: 

Konference Společně bez násilí: potírání násilí na ženách a domácího násilí

25. 11. 2019