Genderově citlivé vzdělávání

Genderově citlivé vzdělávání

6. 10. 2020

Pracovní skupina pro genderově citlivé vzdělávání při České ženské lobby 

Vize:​ Chceme vzdělávací systém, který se otevřeně hlásí k principu genderové rovnosti a vytváří podmínky k rozvoji individuálního potenciálu a spolupráce všech dětí a studujících bez ohledu na jejich gender. Chceme vzdělávací systém, v němž školy přistupují k dětem a studujícím bez předsudků a stereotypů, respektují jejich volby, vytváří inkluzivní a bezpečné prostředí a informují děti a studující o příčinách a dopadech genderové nerovnosti. Chceme vzdělávací systém, v němž děti a studující rozumí síle a vlivu (genderových) stereotypů a společenských očekávání a volí své další směřování svobodně, na základě svých schopností a zájmů. 

Při České ženské lobby (ČŽL) působí pracovní skupina pro genderově citlivé vzdělávání sestávající z profesních organizací zaměřených na formální i neformální vzdělávání všech věkových skupin, spolupráci s vyučujícími, rodiči i vzdělávacími institucemi. 

Škola ovlivňuje životní dráhy dětí a studujících v řadě oblastí. Pro zajištění svobodné volby budoucího směřování dětí a studujících je důležité, aby škola 

- komunikovala srozumitelně genderovou rovnost jako klíčovou hodnotu naší 

společnosti jak dovnitř školy, tak směrem k širší komunitě školy - dávala stejný prostor jak dívkám, tak chlapcům ve všech oblastech studia - nehodnotila schopnosti, talent a výkony studujících na základě genderových 

stereotypů - používala genderově citlivé výukové materiály, případně kriticky reflektovala ty již 

existující - učila děti a studující vyjadřovat své emoce, rozpoznávat emoce druhých a 

komunikovat své potřeby s ohledem na respekt k potřebám druhých v partnerských a vrstevnických vztazích - realizovala sexuální výchovu s ohledem na hodnotu genderové rovnosti - podporovala u dětí a studujících sebepřijetí, pozitivní vztah k vlastnímu tělu a 

vnímání různorodosti jako obohacující zkušenosti - utvářela školní prostředí s ohledem na pocit bezpečí pro různé skupiny studujících a 

napomáhala prevenci genderově podmíněného násilí - zajistila všem dětem možnost využívat rovnocenně prostory školy - umožňovala nezávazně si vyzkoušet různé volnočasové aktivity a přistupovala k 

vedení volnočasových aktivit s ohledem na potřeby různých zájemců a zájemkyň - vedla aktivní dialog s rodiči o důležitosti genderově citlivého přístupu 

Priority pracovní skupiny: 

- setkávání se, sdílení informací a vytváření společných stanovisek - spolupráce s aktéry ve vzdělávání s cílem prosazovat změny vedoucí k genderově 

citlivému vzdělávacímu systému - sdílení české i mezinárodní dobré praxe a její přenos - připomínkování a monitoring implementace strategických dokumentů ČR v oblasti 

vzdělávání (jako je např. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů) - osvětové aktivity vedoucí k informování veřejnosti. 

Kontaktní osoba: Eva Lukešová NORA, eva.lukesova@gendernora.cz
  Garantka: Karolína Nedělová,  nedelova@prostorprorodinu.cz