Acorus pořádá vzdělávací program ke standardům kvality služeb pro oběti násilí

Pozvánky

Acorus pořádá vzdělávací program ke standardům kvality služeb pro oběti násilí

3. 11. 2023

STANDARDY KVALITY SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB PRO OBĚTI DN A GPN

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace A2023/0538-SP/PC/VP

Prezenční forma

• Termín: pátek 3. 11. 2023

• Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

• Místo konání: Dělnická 12, Holešovice, poradna ACORUSu

• Počet účastníků: min 8 - max 15

• Cena: 1.700,- Kč

• Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková

• Kontaktní osoba: Ing. Marija Domogatskaja, tel.: 604 959 260, e-mail: kurzy@acorus.cz

Přihlašovací formulář

Cílová skupina: - vedoucí pracovníci, metodici, sociální pracovníci, příp. další pracovníci, kteří mají v organizaci na starosti zavádění standardů kvality nebo metodické vedení sociální služby

Cílová kompetence: - získaní informace o roli druhových standardů jako nezbytné nadstavbě k obecným SQSS - doplnění si znalosti o specifických potřebách CS - upevnění si znalosti o základních principech a východiscích při práci s CS se zaměřením na trauma citlivý přístup jako prevenci sekundární a terciální viktimizace - seznámení se s definicemi a dokumenty vztahujícími se k problematice - seznámení se s jednotlivými standardy - rozvinutí si znalostí a dovedností týkajících se použití standardů kvality v praxi - seznámení se s příklady dobré praxe, které mohou využít při své práci. - porozumění významu zavádění druhových standardů pro prevenci profesního vyhoření u pracovníků.

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky:

Základní informace o službách ACORUSu, podrobné seznámení s programem, představení účastníků a jejich očekávání, dosavadní zkušenosti s poskytováním odborných služeb cílové skupině. Seznámení se základními pojmy: Zákonné standardy a druhové standardy, definice pojmů DN, GPN, specializované služby x obecné služby. Principy, kritéria a východiska specializované podpory, které vždy odráží specifické potřeby obětí. Význam trauma citlivého přístupu včetně používání trauma citlivého jazyka jako prevence sekundární a terciální viktimizace. Rizika trauma necitlivé praxe: Sekundární viktimizace, bariéry bránící v řešení nepříznivé sociální situace, prohlubování násilí a rizika transgeneračních přenosů. Genderové stereotypy podporujíc násilí ve vztazích. Představení jednotlivých standardů: Jejich specifikace oproti SQSS. Kontext vzniku standardů, odpovídající orgány, relevantní evropské i české dokumenty. Způsoby využití standardů ve vlastní praxi: Příklady dobré praxe, kde začít – nápady a zkušenosti účastníků – modelové situaci – ideální praxe. Zavedené druhových standardů jako prevence profesního vyhoření u pracovníků. Rekapitulace: Shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr.