Acorus pořádá vzdělávácí program k problematice domácího násilí

Pozvánky

Acorus pořádá vzdělávácí program k problematice domácího násilí

24. 10. 2023

DOMÁCÍ NÁSILÍ – PROČ NEODEJDE?

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace A2023/0537-SP/PC/VP

prezenční forma

• Termín: úterý 24. 10. 2023

• Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

• Místo konání: Dělnická 12, Holešovice, poradna ACORUSu

• Počet účastníků: min 8 - max 15

• Cena: 1.700,- Kč

• Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková

• Kontaktní osoba: Ing. Marija Domogatskaja, tel: 604 959 260, e-mail: kurzy@acorus.cz

Přihlašovací formulář

Cílová skupina: - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými domácím násilí (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center) - sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři) - pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence: - znalost základních pojmů problematiky domácího násilí (DN) - schopnost rozpoznat znaky domácího násilí, identifikovat osobu ohroženou DN - znalost základních projevů chování obětí DN - porozumění fázím násilí a důvodům - schopnost rozpoznat signály rizikového vtahu - porozumění transgeneračnímu přenosu a postavení dětí zažívajících DN - znalost podmiňujících faktorů, stereotypů a mýtů, které DN ovlivňují - rozpoznání bariéry bránícím obětem v odchodu - orientace v možnostech konkrétní účinné pomoci s důrazem na trauma citlivý přístup

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky:

Základní informace o službách ACORUSu, podrobné seznámení s programem, představení účastníků a jejich očekávání, dosavadní zkušenosti s problematikou domácího násilí. Videoukázka k problematice domácího násilí, upozornění na specifické znaky a projevy domácího násilí, diskuze k videoukázce. Projevy a chování osob ohrožených: Proč neodejde – projevy osob ohrožených, fáze domácího násilí, dynamika násilného vztahu, typologie násilné osoby, transgenerační přenosy, děti jako oběti domácího násilí. Zkušenosti z praxe účastníků. Stereotypy a mýty ovlivňujíc chování obětí, bariéry, které znesnadňují řešení nepříznivé situace. Možnosti řešení domácího násilí v praxi s důrazem na trauma citlivý přístup: Co znamená trauma citlivý přístup. Co mohu udělat já, základní bezpečnostní plán, ukázky práce z praxe – současné možnosti systémové pomoci, zkušenosti účastníků. Rekapitulace: shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník.