Acorus pořádá vzdělávací kurz ke zvládání pracovní zátěže

Pozvánky

Acorus pořádá vzdělávací kurz ke zvládání pracovní zátěže

8. 12. 2023

PSYCHOHOGIENA NENÍ PSYCHO – JAK ZVLÁDAT PRACOVNÍ ZÁTĚŽ?

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2023/0751-SP/PC/PP/VP

Prezenční forma

• Termín: pátek 8. 12. 2023

• Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

• Místo konání: Dělnická 12, Holešovice, poradna ACORUSu

• Počet účastníků: min 8 - max 15

• Cena: 1.700,- Kč

• Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková

• Kontaktní osoba: Ing. Marija Domogatskaja, tel.: 604 959 260, e-mail: kurzy@acorus.cz

Přihlašovací formulář

Cílová skupina: - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami traumatizovanými (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center) - sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři) - pracovníci ostatních pomáhajících profesí, formální i neformální pečovatelé

Cílová kompetence: - znalost základních pojmů dané problematiky - rozvinutí dosavadních znalostí o příčinách, projevech a příznacích syndromu vyhoření a pracovní zátěže - možnost zmapování vlastních ohrožujících faktorů, ale i vlastních zdrojů podpory - schopnost uvědomění si limitů své práce, své osobní hranice - schopnost ohrožení nejen u sebe, ale i u spolupracovníků, podřízených a dalších osob, které mohou být ohroženy - znalost různých rovin péče o sebe, které slouží k prevenci vyhoření (relaxační techniky, psychohygiena) - znalost možností využití externí podpory, jako účinné prevence syndromu vyhoření.

Obsah vzdělávacího programu:

Zahájení a úvod do problematiky syndromu vyhoření

Vzájemné představení, základní informace o službách ACORUSu, očekávání účastníků, jejich motivace a zkušenosti s problematikou. Základní definice a pojmy – syndrom vyhoření, jeho projevy, fáze, příčiny. Emocionální vyčerpání a dlouhodobý stresu. Vyhořelá kolegyně – jak pomoci? Co je to stres, patofyziologie stresu, příznaky stresu, jeho vliv na naše zdraví a celou naši osobnost, rozpoznání ohrožujících faktorů, dotazník na stresovou zátěž, reflexe a zpětná vazba na projevy stresu a syndromu vyhoření. Kdo je nejvíc ohrožen pracovním vyčerpáním a možné příčiny. Limity a hranice v mé práci. Pasti a nástrahy v pomáhajících profesích. Hranice pomáhání – syndrom pomocníka, mapování vlastních limitů, proč pracuji v pomáhající profesi, vlastní očekávání od mé práce, nerovnováha mezi pracovním a osobním nasazením. Jak nevyhořet – preventivní opatření. Nevhodné strategie a co pomáhá. Osobní strategie, životní styl a externí forma podpory. Vlastní zdroje podpory, ukázka a nácvik relaxačních dovedností, krátká relaxace při zátěži, péče o sebe se zacílením na své smysly. Pozitivní inventář mé práce. Jak využít externí podporu? Tipy a doporučení na zvládání pracovní zátěže. Rekapitulace a závěrečná evaluace.