Acorus pořádá vzdělávací kurz k metodám práce s osobami ohroženými domácím násilím

Pozvánky

Acorus pořádá vzdělávací kurz k metodám práce s osobami ohroženými domácím násilím

14. 11. 2023

METODY PRÁCE S OSOBOU OHROŽENOU DOMÁCÍM NÁSILÍM

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2023/0536-SP/PC/VP

Prezenční forma

• Termín: úterý 14. 11. 2023

• Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

• Místo konání: Dělnická 12, Holešovice, poradna ACORUSu

• Počet účastníků: min 8 - max 15

• Cena: 1.700,- Kč

• Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková

• Kontaktní osoba: Ing. Marija Domogatskaja, tel.: 604 959 260, e-mail: kurzy@acorus.cz

Přihlašovací formulář

Cílová skupina: - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center) - sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři) - pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence: - porozumění chování a prožívání osoby ohrožené domácím násilím (DN) - znalost základních projevů posttraumatu u obětí DN a schopnost na ně účinně reagovat - schopnost vést rozhovor a motivovat ohroženou osobu k řešení - porozumění pojmům retraumatizace a sekundární viktimizace a schopnost jim při práci s osobou ohroženou předcházet - schopnost analyzovat rizika a vytvořit bezpečnostní plán - znalost a schopnost doporučit další vhodné způsoby pomoci a podpory - získání odborných znalostí z problematiky přímé práce s osobou ohroženou DN a schopnost přenést je do své vlastní praxe

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky

Základní informace o službách ACORUSu, seznámení s cíli, motivace a očekávání, zkušenosti s cílovou skupinou, sjednocení pojmů a vymezení problematiky, co je a co není DN, shrnutí specifických znaků DN, příklady z praxe, zkušenosti účastníků, shrnutí zkušeností s jednáním ohrožené osoby, co je pro účastníky těžké, co je překvapující. Specifika práce s osobou ohroženou domácím násilím s ohledem na retraumatizace a prevenci sekundární viktimizace Specifické projevy osoby ohrožené DN, základní projevy posttraumatu, pojmy retraumatizace a sekundární viktimizace – vysvětlení pojmů a jak těmto procesům předcházet, zásady vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, chyby při vedení rozhovoru, vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN s ohledem na její individuální potřeby, osobní zkušenosti účastníků, nácvik vedení rozhovoru – modelové situace, analýza. Motivační rozhovor a individuální plán Fáze motivace a způsoby vedení rozhovoru, vedení motivačních rozhovorů – nácvik, modelové situace, analýza, práce s individuálním plánem – ukázka sestavení plánu, jeho význam pro řešení nepříznivé sociální situace, využití v praxi, zkušenosti z praxe účastníků. Analýza rizik a bezpečnostní plán Analýzy rizik – dotazník na odhad nebezpečí, zásady tvorby bezpečnostního plánu – jeho členění pro konkrétní situace, nácvik tvorby bezpečnostního plánu, ukázka formulářů na tvoru bezpečnostního plánu. Rekapitulace: Shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr.