Vznikla Genderová expertní komora ČR

Vznikla Genderová expertní komora ČR

13. 4. 2015

Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.

Ustavující členská schůze GEK ČR proběhla 9.4.2015 v Bílém domě v Praze a zúčastnilo se jí více jak 80 členek a členů. Byly zde zvoleny osoby do výboru a kontrolní komise; předsedkyní výboru byla zvolena Veronika Šprincová.

„Velmi mě těší, že se konečně podařilo ustavit profesní organizaci genderových expertů a expertek. Jde o poměrně nový obor, proto je potřeba, aby byla jasně nastavena kritéria odbornosti a kvality poskytovaných služeb v této oblasti. Právě garance kvality a dodržování etických standardů je hlavním posláním Genderové expertní komory ČR. Věřím, že svým působením významně přispěje k lepšímu prosazování genderové rovnosti v ČR,“ říká Šprincová.

GEK ČR bude sloužit jako oficiální nezávislá platforma pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou, bude poskytovat analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a bude garantovat odbornou expertízu členek a členů v oboru.

Expertky a experti GEK ČR pocházejí z různých vědních oblastí a sektorů společnosti, mají různé specializace – jejich znalost v oboru genderových a feministických studií proto pokrývá oblasti, jakými jsou trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo, školství a vzdělávání či věda, výzkum a inovace.

Cílem GEK ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků. GEK ČR proto bude partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. Bude též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí žen a mužů v různých institucích a společnostech.

Oficiální činnost GEK ČR začne po jejím zápisu do spolkového rejstříku.