Česká ženská lobby představila Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen zprávu o rovnosti žen a mužů v České republic

Česká ženská lobby představila Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen zprávu o rovnosti žen a mužů v České republic

10. 11. 2010

Česká ženská lobby (dále jen ČŽL), která zastřešuje 21 organizací hájící práva žen připravila ve spolupráci s dalšími organizacemi alternativní zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva). V pondělí 11.října představila ČŽL na půdě OSN Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Výbor) své prohlášení, které z alternativní zprávy vychází. Největší slabiny vidí ČŽL v nedostatečném zastoupení žen v politice, diskriminaci (často i vícečetné) na trhu práce, nedostatečném institucionálním zabezpečení politiky rovnosti a nerovném přístupu migrantek k veřejné lékařské péči. Vládní delegace bude hodnotící zprávu o plnění Úmluvy obhajovat ve čtvrtek.

Úmluva byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Československá socialistická republika podepsala Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen 17. července 1980 v Kodani. Po rozpadu země k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně Úmluvy. Tím se zavázala začlenit principy rovnosti mužů a žen do české ústavy a související národní legislativy a v praxi tuto rovnost naplňovat.

Českou ženskou lobby na zasedání Komise zastupují Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies a Eva Kavková z Evropské kontaktní skupiny. „Česká republika byla kritizována za nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (ať volených, tak nominovaných) již při minulém zasedání před čtyřmi roky. Od té doby nepřijala žádná opatření, která by tento stav zlepšila. Nulové zastoupení žen v současné vládě je jasnou ukázkou,“ zmiňuje Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby. K tématu diskriminace v zaměstnání podtrhuje: „České republika je zemí s nejvyšším vlivem rodičovství na zaměstnanost žen, rozdíl mezi zaměstnaností žen malých dětí a zaměstnaností ostatních žen je přes 40 procent. Důvodem je nedostatek zařízení péče o děti, diskriminace a chybějící nabídka alternativních pracovních úvazků,“ „Ačkoli jsou si ženy a muži v České republice formálně rovni, v praxi ženy stále zastávají druhořadé postavení,“ dodává Eva Kavková, členka výkonného výboru ČŽL.
 

Další témata byla představena Ligou lidských práv a European Roma Rights Centre: násilí na ženách, reprodukční práva a sterilizace Romek.