The Czech Republic among the last signatories of the Istanbul Convention

The Czech Republic among the last signatories of the Istanbul Convention

5. 5. 2016
On Monday May 2nd, 2016, the Czech Republic singed the Istanbul Convention. The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence is the most extensive international treaty aiming to resolve the severe issue of violations of human rights. Its objective is achieving a zero tolerance towards this kind of violence, and it represents an important step towards a safer Europe as well as a safer world past European borders. 
 
 

Original text of the press release:

V pondělí 2. května 2016 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu. Tato Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším.
 
Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu1. Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa) se již řadu let snaží o to, aby Istanbulská úmluva byla přijata rovněž v naší zemi. Po zdlouhavém procesu se tak sen stává skutečností. Přišlo to nakonec o něco málo rychleji, než se čekalo, nicméně nelze se zbavit dojmu, že k urychlení došlo zejména proto, aby Česká republika nebyla posledním státem EU, který k úmluvě přistupuje. Zůstali jsme i tak 
na chvostě a v současnosti je za námi ze zemí EU už jen Lotyšsko. K dnešnímu dni tak Istanbulskou úmluvu podepsalo celkem 41 států Rady Evropy, z toho ji 21 i ratifikovalo.
Drobné zklamání pak představuje fakt, že Istanbulská úmluva nebyla patrně podepsána bez výjimek, a s napětím čekáme, kde bude Česká republika výjimky vyžadovat. Před Českou republikou stojí ale ještě ratifikace úmluvy, a pak samozřejmě i její důsledné naplňování. 
„Úmluva směřuje k nulové toleranci násilí páchaného na ženách. Smyslem úmluvy je prevence tohoto násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů. Úmluva se v podstatě snaží o určitou změnu společnosti, o posun ve veřejném myšlení, které by mělo formy násilí páchaného na ženách odsuzovat a dále jej netolerovat“, říká Jitka Poláková, ředitelka proFem.
Hana Stelzerová z České ženské uvádí:
těší nás, že Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu o něco dříve, než deklarovala a doufáme, že se podaří uspíšit rovněž proces její ratifikace.

Kontakty:

Jana Chržová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz

Hana Stelzerová, koordinátorka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jitka Poláková, ředitelka proFem, jitka.polakova@profem.cz,